Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Promenáda na Šírave
17. 10. – 12. 12. 2018 pred 5 rokov

Promenáda na Šírave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. 10. 2018 pod číslom KA-618/2018.

Košice Región Turizmua vyhlásilo v októbri 2018 verenú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh promenády na Šírave.

Predmetom súťaže je návrh krajinársko-architektonického riešenia pešej promenády na brehu Zemplínskej šíravy pri obci Kaluža, medzi hotelom Glamour a Thermalparkom Šírava.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť každý, kto spĺňa nasledujúce podmienky:
a./ je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a alebo §5 zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie. Za rovnocenné oprávnenie bude považované také, ktoré účastníka oprávňuje na zápis do registra hosťujúcich architektov alebo registra hosťujúcich krajinných architektov SKA alebo registra hosťujúcich stavebných inžinierov SKSI. Účasť nie je obmedzená sídlom účastníka, miestom podnikania ani pobytom na
určitom území.
b./ spĺňa podmienky účasti podľa §32 zákona č. 343/2015 Zb. z. o verejnom obstarávaní
Nesplnenie podmienok pre účasť v súťaži je dôvodom na vylúčenie zo súťaže.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 17. október 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 12. december 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. december 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 21. december 2018

Porota:

Riadni členovia:

Ing. arch. Ján Kukuľa
Ing. Rastislav Mochnacký
Ing.arch. Marián Pitka
JUDr. Lenka Vargová Jurková  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Ján Čuchran  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Igor Teplan
Ing. Attila Török  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Dušan Mydla

Ceny:

1. miesto: 3 000 €
2. miesto: 1 800 €
3. miesto: 1 200 €
4. miesto: 200 €
Promenada_Zapisnica_Hodnotiaca_14.12.a7.1._MM

Výsledky súťaže:

1. miesto (3 000 €) – 2M ateliér architektúry s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Prednosťou návrhu je vhodné trasovanie promenády, ktorá dobre rozdeľuje územie na plážovú časť a rekreačnú zónu aj pri rôznych úrovniach vodnej hladiny v nádrži. Na mieste požadovanej chránenej pláže autori navrhli atraktívny prvok kruhovej časti promenády, ktorý definuje priestor pláže a stáva sa novou dominantou celej riešenej lokality. Poloha tejto atrakcie (kruhovej promenády) je vhodne zvolená aj vo vzťahu k objektu Thermalparku a má potenciál lákať návštevníka do druhého ohniska riešeného územia. Dizajn celého riešenia dopĺňa vhodne navrhnutý a dobre osadený pavilón v príťažlivej zvlnenej forme, ktorá je súčasťou pešieho ťahu a zároveň v sebe kombinuje funkcie prístrešku, terénnej úpravy, malého amfiteátra i vyhliadkovej plošiny. Priestor pod prístreškom umožňuje v budúcnosti čiastočným uzavretím vytvoriť priestory s rozmanitým funkčným využitím. Porota obzvlášť vyzdvihla citlivé krajinotvorné a materiálové riešenie. Odporúča sa v ďalšej fáze premyslieť riešenia/úpravy, ktoré by mali pozitívny vplyv na kvalitu vody v mieste ústia malého potoka v západnej časti promenády napríklad doplnením existujúceho mokraďového biotopu.

2. miesto (1 800 €) – Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin, Ing. arch. Tomáš Kubák

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matúš Pastorok , Ing. arch. Peter Panulin, Ing. arch. Tomáš Kubák
Komentár poroty:

Porota ocenila originálne kompozične spracovaný návrh s kvalitným výtvarným spracovaním riešenia. Výtvarnú stránku navrhnutej promenády podčiarkuje inovatívne použitie dreveného latovania v príjemnej segmentovej geometrii, ktorá je použitá v rôznych mierkach v celom návrhu. Pozitívne je tiež citlivé krajinné dotvorenie brehovej zóny a ústia potoka. Nevýhodou riešenia je trasovanie promenády v tesnej blízkosti vodnej hladiny v západnej časti riešeného územia, ktoré pri rešpektovaní minimálnej výškovej úrovne promenády vytvára na suchej strane utopený terén s rizikom vzniku stojatej vody. Z realizačného hľadiska sa ako problematický javí spôsob zakladania istiacich pilót pontónovej lávky a skokanskej veže a tiež technické riešenie lávky z pontónových dielcov, najmä vzhľadom na meniace sa výškové pomery vodnej hladiny a pohyb ľadových krýh na konci zimného obdobia.

3. miesto (1 200 €) – Ing. Eva Sušková, Mgr. art. Pavel Suško

Autori/Autorky:
Ing. Eva Sušková , Mgr. art. Pavel Suško
Komentár poroty:

Jednoduchý priamočiary návrh vhodne reagujúci na požiadavky vyhlasovateľa, ktorý promenádu dobre situuje v priestore, s výnimkou jej strednej časti (nevhodný prechod blízko pri vode). Stvárnenie samotnej lávky a pavilónov však nepredstavuje dostatočnú príťažlivosť pre nového návštevníka. Zároveň aj samotné osadenie týchto atraktivít priamo na brehovej línii je problematické vzhľadom na meniacu sa hladinu vodnej nádrže. Významným pozitívom návrhu je, že ako jediný rieši mokraďový biotop v ústi potoka a zároveň jeho funkčné využitie pre návštevníka.

4. miesto (200 €) – Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Dušan Burák , CSc. , Ing. Michal Burák , Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. Ing.arch. Marek Bakalár , Maroš Mitro, Oto Nováček, Marek Ganz, Matúš Gomolčák, Marek Dubiel, Tomáš Eisner
Komentár poroty:

Sympatický návrh spracovaný na vysokej grafickej a výtvarnej úrovni porota ocenila za originálne stvárnenie oddychových pavilónov a kruhovej časti (premostenia) promenády, ktoré pôsobia kontemplatívne a návštevnícky príťažlivo. Nevýhodou návrhu je trasovanie promenády v západnej časti územia, kde je vedené ďaleko od vodnej hladiny čím potenciálne obmedzuje výhľadové využitie areálu kúpaliska a športovísk v strednej časti riešeného územia. Ako problematické porota vyhodnotila napojenie kruhovej časti promenády na pozemné časti a návrh prírodného amfiteátra, ktorý nezodpovedá aktuálnemu reliéfu terénu.