Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Martinské Aquacentrum
28. 3. – 21. 6. 2018 pred 5 rokov

Martinské Aquacentrum

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2018 pod číslom KA-208/2018.

Mesto Martin,  v zastúpení Útvarom hlavného architekta mesta Martin, vyhlásilo v marci 2019 verejnú projektovú jednokolovú kombinovanú súťaž na nácrh Aquacentra v Martine.

Zámerom mesta Martin je v športovej zóne v CMZ vybudovať celomestský a regionálny športovo-rekreačný plavecký areál s objektom krytej plavárne s adekvátnou športovou a rekreačnou vybavenosťou zodpovedajúcou celoročnej prevádzke a vyhovujúcej pre výcvik plávania, pre tréningy a usporiadanie plaveckých súťaží a vodnopólových zápasov aj na medzinárodnej úrovní v súlade s ÚPN-SÚ Martin v platnom znení.

Porota hodnotila 11 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh od FKF design.

Okruh účastníkov:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – kópie Autorizačného osvedčenia SKA alebo rovnocenného oprávnenia zahraničného účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 28. marec 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 21. jún 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. jún 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. júl 2018

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Daniela Lukáčová
Akad.arch. Dušan Voštenák
Ing. arch. Zuzana Mendelová  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
Ing. Štefan Halvoň
Mgr. Jozef Zanovit

Ceny:

1. cena: 12 000 €
2.cena: 7 000 €
3. cena: 4 000 €
Odmena: 1 200 €
Odmena: 800 €
ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACÉHO-ROKOVANIA-28.06.2018 Súťažné-podmienky-Martinské-Aquacentrum-na-zverejnenie ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACÉHO-ROKOVANIA-28.06.2018 ZÁPISNICA-Z-HODNOTIACÉHO-ROKOVANIA-28.06.2018

Výsledky súťaže:

1. cena (12 000 €) – FKF design

Autori/Autorky:
Ing.arch. Ladislav Vikartovský , Ing. arch. Gábor Nagy, Ing. arch. Tamás Czíria
Komentár poroty:

Plusy:

-Jednoduché, čisté, racionálne, prehľadné riešenie...
-Jasne pochopiteľný, jednoznačný a logický minimalistický koncept...
-Intimita a zároveň otvorenosť...
-Logicky štruktúrovaný priestor...
-Primeraný civilný výraz...
-Koncept integrujúci mestskú i krajinnú štruktúru...
-Najlepšie vizuálne prepojenie - priamy kontakt interiérových a exteriérových funkcií...
-Príjemná vnútorná “pátiová” atmosféra...
-Dobre riešené predpolie - priestor pre nástup návštevníkov...
-Spojenie s parkom...
-Potenciál v architektonickom tvarovaní interiérov je zrejmý už v súťažnom návrhu...
-Reálnosť a realizovateľnosť zámeru...

Mínusy:

-Poddimenzovaný parking, do budúcnosti bude potrebné zvýšiť počet parkovacích miest (riešiteľné)
-Musí sa postaviť naraz, riešenie nie je etapizovateľné...

2.cena (7 000 €) – ENDORFINE

Komentár poroty:

Plusy:

-Silný hmotovo - priestorový koncept...
-Zaujímavé krajinársko - skulpturálne riešenie...
-Motív krajiny a parku v mestskom prostredí...
-Rekreačná lúka ako logo projektu...
-Spojenie Aquacentra s parkom...
-Zelené, ekologické riešenie...
-Malá “zastavanosť”, objekty sú pod zemou...

Mínusy:

-Problematická orientácia šikmej pochôdznej a pobytovej plochy/strechy...
-Absencia detailov, ktoré pri realizácii výrazne ovplyvnia celkový architektonický výraz (zábradlia, hrúbky konštrukcií a pod.)...
-Problematický nástupný priestor určený skôr pre autá, ako pre ľudí...
-Náročné riešenie z konštrukčného hľadiska, i z hľadiska realizácie a následnej údržby...
-Veľké hĺbky dispozícií (problém presvetlenia a prípadného prirodzeného vetrania…)...
-Finančne náročné...

3. cena (4 000 €) – hantabal architekti

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:

-Klasický koncept lineárneho rozvoja pozdĺž kolonády/promenády ako ústredného zjednocujúceho motívu...
-“Agora”, ústredný motív, okolo ktorého sa odvíja spoločenské dianie Aquacentra...
-Etapizovateľnosť, vývojaschopnosť, pružnosť reagovať na prípadné dodatočné požiadavky a úpravy...
-Potenciál mestotvornej kvality - objekty ako uličná fronta fasád...
-Možnosť vytvorenia vrstevnatého, živého parteru...
-Prepojenie interiéru a exteriéru...
-Možnosť nenáročného konštrukčného riešenia pri možnom zachovaní architektonickej kvality...
-Spojenie exteriéru Aquacentra s priľahlým parkom...

Mínusy:

-Predložený elaborát je skôr urbanistickým a priestorovo dispozičným konceptom so schématickým znázornením fasád, chýba presvedčivejšia architektonická výpoveď...
-Lineárne riešenie je energeticky náročnejšie na prevádzku...
-Ťažšia manažovateľnosť objektov ako celku...
-Anonymný vizuál predloženého návrhu a nízka identifikovateľnosť vnútorného obsahu...

Odmena (1 200 €) – Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Pavol Jarab

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:

-Ukážka maximálneho využitia územia do budúcnosti...
-Čistá bloková hmota...
-Kompaktnosť riešenia prvej etapy - priestorová energetická efektivita...
-Veľmi dobré riešenie plaveckej časti, vrátane bazéna pre rozplávanie...
-Vytvorenie vnútorných pátií...
-Kvalitná a kultivovaná architektúra vonkajších bazénov a ich okolia...
-Dopravné riešenie...
-Kapacita parkovania...

Plus/mínus:

-Dve samostatné etapy...

Mínusy:

-Oddelenie vonkajšieho a vnútorného vodného sveta - nefungujú ako jeden vzájomne vnímateľný organizmus...
-Preslnenie vonkajších priestorov, ich orientácia vzhľadom na okolité budovy a svetové strany - objekt tieni dvoru a vonkajším aktivitám v popoludňajších hodinách...
-Hmota garáže orientovaná do ulice...
-Realizovateľnosť iba v dvoch etapách, ďalšie etapy sa nedajú realizovať bez väzby na parkovací dom...
-Sporný pomer nákladov na realizáciu (najmä druhej etapy)...

Odmena (800 €) – Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD., Akad. arch. Jozef Mravec

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Plusy:

-Jednoznačný, ucelený, základný architektonický a hmotovo-priestorový koncept - “mestský blok”...
-Vhodné vytvorenie kúpeľnej/bazénovej zóny, prepojenie vnútorných a vonkajších bazénov...
-Prevádzka a dispozícia...
-Vnútorné nádvorie, rekreačné terasy ako reflexia terénu v exteriéri, prepojenie na okolitú krajinu...
-Dopravné riešenie...
-Samostatný pavilón hromadných garáží...

Mínusy:

-Predimenzovaný objem...
-Veľká zastavanosť...
-Preslnenie (zatienenie) exteriérových priestorov...
-Generická fasáda...
-Potreba realizácie celého komplexu pre zachovanie jeho architektonických parametrov (finančná náročnosť)...