Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
DOM S PREJAZDOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR
23. 3. – 18. 5. 2023 pred 1 rokom

DOM S PREJAZDOM - Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 3. 2023 pod číslom KA-255/2023.

Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov vyhlásila v marci 2023 ideovú verejnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov, ktorej zadaním je hľadanie ideového prístupu k obnove rodinného domu typu - DOM S PREJAZDOM.

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb, bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2.

Vyhlasovateľ vyhlásil paralelne prebiehajúce obdobné ideové súťaže na obnovu ďalších charakteristických typov rodinných domov na Slovensku, konkrétne "Gánkového domu" a "Mestskej radovky".

Súťaže voľne nadväzujú na ideové architektonické súťaže na obnovu rodinných domov typov "Štvorec", "Kocka" a "Orava" realizovaných v roku 2022, ktorých výsledky si môžete pozrieť aj tu, na webe SKA (ukončené súťaže). 

Do súťaže sa v stanovenej lehote zapojilo 27 účastníkov. Porota na hodnotiacom zasadnutí 9. júna 2023 stanovila nasledovné poradie a odmeny:

1. cena nebola udelená

2. cena ex aequo: návrh č. 15 od autorov: Ing. arch. Adam Benčo a Ing. arch. Lukáš Blana

a návrh č. 24 od autorky a autora: Ing. arch. Ludmila Haluzíková a Ing. arch. Tomáš Gelien

3. cena ex aequo: návrh č. 6 od impressARCH s.r.o. autora a autorky: Ing. Ondrej Hancko a Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová

a návrh č. 13 od Wood place s.r.o. autorov: Ing. arch. Erik Hornáček; Ing. arch. Lukáš Ďurian; Ing. arch. Nikolas Klimčák

1. odmena (4. miesto): návrh č. 27 od DOXA s.r.o. autorky a autorov: Ing. arch. Martina Hončárová; Ing. arch. Pavel Bakajsa; Ing. arch. Ján Hlodák; Ing. arch. Tomáš Boroš; Ing. arch. Maroš Mitro; Ing. arch. Ondrej Jurčo

2. odmena (5. miesto): návrh č. 2 od studio 23 – Ing. arch. Peter František Baroš autora a autorky: Ing. arch. Peter František Baroš; Ing. arch. Daniela Mačuhová

Všeobecný komentár poroty k súťaži:

-   Špecifikom predmetného domu „Dom s prejazdom“ bolo o.i., že je podpivničený pivnicou s nízkou svetlou výškou. Je jedným z problémov, čo s takýmto priestorom a ako ho možno využiť. Medzi návrhmi sa dalo nájsť niekoľko odpovedí na túto situáciu. Návrhy, ktoré pivnicu zasypali, vôbec si ju nevšímali, alebo aj také, ktoré ju využili a odkopali.
-   Veľmi dôležitým prvkom tohto typu domu je samotný prejazd, ktorý defacto stratil v súčasnosti svoju funkciu. Aké by malo byť jeho využitie? Takmer všetky návrhy s priestorom prejazdu pracujú minimálne resp. ho využívajú len ako kryté parkovacie miesto. Prejazd stále ostáva jediným priamym prepojením ulice s dvorom a záhradou. Faktom je, že sa jedná o priestor s limitovanou funkcionalitou. 
-   Otázne je, či v dnešnej dobe „prežije“ radový dom bez prejazdu autom do dvora. V prípade veľkej záhrady alebo dvora je potrebné, aby sa do tohto priestoru z ulice dalo dostať drobnou (motorizovanou) technikou. Resp. na šírku káry.
-   V prípade predmetného domu sa navyše jedná o situáciu, kedy pred domom na ulici nemá užívateľ domu k dispozícii parkovacie miesto, preto sa javí využitie priestoru prejazdu na parkovanie logické.
-   Ako v roku 2022, kedy boli vyhlásené súťaže na obnovu typových domov „štvorec“, „kocka“ a „Orava“, „dom s prejazdom“ má obdobný problém zvýšeného prízemia 1-1,5 m nad úroveň terénu. Vysporiadanie sa s týmto výškovým rozdielom a prepojením obytnej funkcie domu s exteriérom je ďalším momentom, ktorý si porota v návrhoch všímala.
-   Takmer všetky návrhy pracovali s umiestnením terasy alebo obdobnej vonkajšej pobytovej plochy k domu, čo považuje porota za pozitívne.
-   Ako priaznivejšie sa ukázali tie riešenia, ktoré vstupy do domu nerozbíjali ale skôr vytvárali akési spojené plató okolo domu a tým umožnili využitie terasy s maximálnymi slnečnými ziskami počas dňa.
-   Orientácia predmetného domu voči svetovým stranám v súťažnom zadaní ponúka špecifické riešenia v rámci zníženia energetickej náročnosti budovy. Je jasné, že v prípade inej orientácie takéhoto typu domu, by mohli opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti vyzerať inak.
-   Dispozične sa ponúkajú u predmetného domu dva prístupy. Prvým je umiestnenie spální a tichej zóny k ulici a obytnej časti k záhrade. Druhým prístupom je umiestnenie dennej a nočnej zóny opačne.
-   Dom s prejazdom ako aj jemu podobné domy mávajú často nízke svetlé výšky. Porota vníma pozitívne, že viaceré návrhy s týmto priestorovým hendikepom pracovali a snažili sa domu vytvoriť „panskejšie“ priestorové kvality rôznymi metódami zvýšenia svetlej výšky. 
-   Hoci sa jedná o dobre známe typy rodinných domov, súťaž ukázala, že vôbec nejde o jednoduché zadanie pre architektov. V prípade svojpomocných obnov vedených neodbornou verejnosťou sa tak môže jednať o ešte problematickejšiu situáciu, ktorá bude viesť k nevhodným riešeniam. 
-   Všetky ocenené a odmenené návrhy predstavujú dobré a zaujímavé princípy obnovy tohto typu rodinného domu.
-   Žiaden z návrhov neprevyšoval svojimi kvalitami nad ostatnými. Jedná sa skôr o katalóg dobrých a cenných prístupov k obnove domov s prejazdom.
-   Každý z finálne hodnotených návrhov vyzdvihuje a pracuje s iným aspektom domu a prihovára sa svojimi riešeniami inej klientele.
-   Porota skonštatovala, že medzi súťažnými návrhmi sa nedalo určiť optimálne riešenie vhodné na prvú cenu. Preto sa porota rozhodla udeliť dve druhé a dve tretie miesta a dve odmeny.

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa §4 (autorizovaný architekt), §4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo §5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo predmet činnosti podľa §45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 23. marec 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 18. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. jún 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Kornel Kobák
Ing.arch. Pavel Paňák
prof. Dipl. Ing. Dr. Vladimír BENKO, PhD.
Ing. Ľubica Šimkovicová

Náhradníci poroty:

Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Doc. Ing. František Vranay, PhD.

Ceny:

druhá cena ex aequo: 2 800 €
druhá cena ex aequo: 2 800 €
tretia cena ex aequo: 1 800 €
tretia cena ex aequo: 1 800 €
prvá odmena: 500 €
druhá odmena: 200 €
SUTAZNEPODMIENKY_DOM_S_PREJAZDOM ZADANIE_DOM_S_PREJAZDOM SUTAZNEPOMOCKY_DOM_S_PREJAZDOM ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_DOM_S_PREJAZDOM_bez_priloh ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_DOM_S_PREJAZDOM_bez_priloh

Výsledky súťaže:

druhá cena ex aequo (2 800 €) – Ing. arch. Lukáš Blana

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Blana, Ing. arch. Adam Benčo
Komentár poroty:

Najvýraznejšou novou kvalitou návrhu je pristavaný objem nevykurovaného poloexteriérového skleníka resp. zimnej záhrady, ktorý pokračuje v tradícii adície objemov smerom do dvora u týchto typov domov. Prístavba pokračuje v profile domu. Nie je novotvarom, ale je jasne materiálovo oddelená. V návrhu sa ráta s tienením v prípade potreby. Jedná sa o vhodné riešenie, ktoré pridáva na kvalite a využiteľnosti domu. Dispozične sa jedná o prosté riešenie. Princíp práce s obnovou /rekonštrukciou domu je v tomto návrhu univerzálny. Z hľadiska tepelnej ochrany je zrejmá snaha o zlepšenie stavu aj v jednotlivých konštrukčných detailoch. V prípade návrhu vetracieho systému nie je navrhovaný koncept dostatočne vysvetlený, oceňujeme však snahu zlepšiť kvalitu vnútorného prostredia.

druhá cena ex aequo (2 800 €) – Tomáš Gelien

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Gelien, Ing. arch. Ludmila Haluzíková
Komentár poroty:

Veľkou hodnotou návrhu je jeho úspornosť a technická premyslenosť. Návrh sa javí vo svojom prevedení úmerne a primerane. Pôsobí konceptuálne, no má aj dobrý energetický koncept. Ako jeden z mála návrhov premýšľa o multifunkčnom využití priestoru prejazdu. Využíva ho na rôzne činnosti spojené s chodom malého vinohradníckeho hospodárstva. Niektoré navrhované využitia prejazdu sa môžu však javiť ako nie veľmi praktické. Jedná sa o relatívne univerzálne riešenie obnovy domu. Vhodne a úsporne spája funkciu vstupu a pobytovej terasy. Pracuje s členením priestoru. Zvláštne manieristicky pôsobí použitie priesvitných prvkov a ľahkej translucentnej priečky v interiéri. Chýba zobrazenie z interiéru, ktoré by jasne definovalo autorské premýšľanie nad týmto motívom. Motív translucentných prvkov môže predstavovať úskalie návrhu, pokiaľ realizácia nebude bezchybne zvládnutá.

tretia cena ex aequo (1 800 €) – impressARCH s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Ondrej Hancko, Ing. et Ing. arch. Barbora Kráľová
Komentár poroty:

Návrh pracuje s prehĺbením pivničnej časti domu a jej využitím. Sympatickým pozitívom návrhu je jeho decentnosť. Nepridáva zbytočnosti. Úspornosť pridávania prvkov však má aj negatíva - nad vstupom do domu z praktického hľadiska chýba markíza/strieška. Porotu pobavil návrh dekorovania priestoru „zebrou“, z čoho by sa dalo usúdiť, že sa jedná o dom poľovníka. Z hľadiska energetickej úspornosti sa jedná o vyhovujúce riešenie. Otázne je umiestnenie vonkajšej jednotky tepelného čerpadla na exponovanom mieste pred vstupom. 

tretia cena ex aequo (1 800 €) – Wood place s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Erik Hornáček, Ing. arch. Nikolas Klimčák, Ing. arch. Lukáš Ďurian
Komentár poroty:

Jedná sa o výborný príklad obnovy v kontexte hospodárskeho využitia vinohradníckeho domu. Návrh vhodne vkladá k domu „hospodársky svet“. Pivnicu prehlbuje, aby ju mohol plne využívať. Navyše k tomuto plne funkčnému priestoru vytvára tienené podlubie terasy, ktoré môže byť takisto využité na hospodárske činnosti. Novú hodnotu pridáva decentnými prostriedkami. K stiesnenému pôdorysu obytnej časti pridáva veľkorysú terasu, ktorá sa otvára  voči dvoru a záhrade. Pracuje s orientáciou domu a vhodne ju využíva. Návrh uvažuje nad vonkajším tienením. Technicky sa jedná o dobré riešenie, z hľadiska navrhovaných technológií je však otázne, či je kombinácia navrhovaných zariadení v konečnom dôsledku prínosom. Umiestnenie nádrže na dažďovú vodu sa javí nepraktické (v najnižšom bode novej jamy). Okno na východnej fasáde by mohlo byť aj väčších rozmerov kvôli väčším slnečným ziskom.

prvá odmena (500 €) – DOXA, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro, Ing. arch. Pavel Bakajsa, Ing. arch. Martina Hončárová, Ing. arch. Ján Hlodák
Komentár poroty:

Najvýraznejším motívom tohto návrhu je prvok zníženia podlahy prízemia. Autor návrhu vykopal suterén a čiastočne zapustil prízemie na úroveň terénu dvora. Tým vznikol kvalitný obytný priestor s vysokým stropom. Stiesnenej situácii skromného priestorového konceptu takto dáva potrebnú veľkorysosť. Ponecháva uličnú kompozíciu, ale voči záhrade sa prispôsobuje. Kvalitou návrhu je práve uvažovanie v troch dimenziách. Otázny je, ekonomický dopad takejto náročnej rekonštrukcie. Návrh premýšľa aj nad drobnými fintami (úložné priestory v podlahe), ktoré získava zo základného silného gesta. Práve vďaka tomuto gestu k objemu domu už nepotrebuje pristavovať iné prvky (terasy, pergoly a pod.). 

druhá odmena (200 €) – studio 23 - Ing. arch. Peter František Baroš

Autori/Autorky:
Ing. arch. Peter František Baroš, Ing. arch. Daniela Mačuhová
Komentár poroty:

Návrh má dobrú dispozíciu aj technické riešenie. Zaujímavým prvkom je presvetlenie kuchyne svetlíkom. Návrh zachováva vínnu pivnicu a dopĺňa pergolu obrastenú viničom, čo je známy motív pre tieto typy domov. Umiestnenie retenčnej nádrže je zvolené tak, aby vizuálne neprekážalo. Násyp navyše plní funkciu vytvorenia priameho napojenia so záhradou. Návrh vytvoril pomerne rozsiahlu spevnenú plochu, čo môže vyznievať nehostinne. Umiestnením veľkých kvetináčov na najcennejšie miesto na dvore odobral potenciál využitia tohto priestoru zmysluplnejšie.