Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolene
16. 10. – 19. 1. 2024 pred 6 mesiacov

Rekonštrukcia a prístavba mestskej plavárne vo Zvolene

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. 10. 2023 pod číslom KA-744/2023.

Mesto Zvolen ukončilo verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na rekonštrukciu a prístavbu mestskej plavárne. 

Budova plavárne z roku 1956 je na hranici životnosti. Samospráva v minulosti uvažovala o výstavbe novej plavárne. Napokon sa však rozhodla pre hĺbkovú modernizáciu tej súčasnej. Nový lokalitný program zahŕňa saunový svet, relaxačný bazén s vodnými atrakciami a detský bazén. Má pribudnúť aj hala s desaťdráhovým 25-metrovým plaveckým bazénom a možnosť vonkajšieho kúpania.

V lehote na predkladanie návrhov, ktorá uplynula dňa 19.1.2024 bolo predložených 20 návrhov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 16. október 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 19. január 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 26. január 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 16. február 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Paulíny
Ing. arch. Danica Turčanová
Ing.arch. Beáta Mikušová
Ing. arch. Miloš Šovčík  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Alexander Vágner
Ing. Pavel Pálka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Ivan Šulek
Ing. Ján Kováčik
Elena Muráňová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Július Katina

Ceny:

1. cena za návrh: 17 900 €
2. cena za návrh: 14 300 €
3. cena za návrh: 10 800 €
Odmena za návrh: 2 500 €
Odmena za návrh: 2 500 €
Odmena za návrh: 2 500 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/485133
Súťažné-podmienky Súťažné-podmienky Zadanie Zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty-pre-súťaž-návrhov-Plaváreň

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh (17 900 €) – OLEGSSON & PARTNER s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Víťazný súťažný návrh je komplexným pohľadom na to, ako narábať s existujúcou substanciou rozmyslene, so snahou pripojiť sa k existujúcej, kvalitnej architektúre, s ambíciou vytvorenia funkčného celku s jednotným architektonickým výrazom. Ako jeden z mála návrhov využil výraznú topografiu tak, že vo finále vytvoril spojitý - prehľadný priestor, ktorý spája pôvodnú plaveckú halu s novým priestorom prístavby. Priestor medzi bazénmi a ich vzájomný výškový rozdiel (v súlade s klesaním terénu) využil pre umiestnenie tribúny, ktorá sa ocitá v správnej polohe. Logické dispozičné riešenie podtrhol citlivým riešením jednotlivých častí plavárne v prospech celku. Starú aj novú časť objemu scelil dynamickým riešením striech do jedného výrazu, ktorý doplnil novým, predloženým opláštením finálneho objemu. 

Víťazný súťažný návrh je kompaktný a logicky usporiadaný. Dobre využíva potenciál pôvodnej plavárne. Nové funkcie požadované v zadaní navrhuje v priamočiarom prevádzkovom poradí. Návštevník sa pohybuje od vstupnej haly s recepciou, cez strategicky - centrálne umiestnené šatňové zázemie, prípadne cez atraktívne gastro, k novému plaveckému športovému bazénu. Pôvodný bazén je upravený na relaxačný, okolo bazéna je navrhnuté nové, zaujímavé zážitkové wellness. Športový plavecký štadión, v podobe súťažného 25 metrového bazénu s desiatimi dráhami, je umiestnený v novej prístavbe. Jeho umiestnenie je v súlade s klesajúcim terénom, výškovo zapustené oproti pôvodnej bazénovej hale, na výšku odpovedajúcu stupňovitej tribúne pre divákov. Dobrá prístupnosť diváckej tribúny a jej dostatočná veľkosť, je s ohľadom na plánované konanie významných plaveckých súťaží, dôležitým parametrom. Pekná je previazanosť interiéru s exteriérom v gastronomickej časti dispozície. Návrh tiež obsahuje vonkajší bazén s terasou pre letnú vonkajšiu prevádzku, bazén je prístupný aj samostatne, mimo interiér plavárne. 

Navrhovaná prestavba a prístavba plavárne je architektonicky veľmi kompaktná. Rešpektuje pôvodný charakter stavby, napriek tomu vizuálne, predovšetkým svojím materiálovým riešením (modrým kopilitom), odkazuje na najnovšie trendy v architektonickom dizajne verejných stavieb. Zaujímavosťou návrhu je tvarová nadväznosť na pôvodný charakter stavby, čo sa prejavuje v kontextuálnej forme strešných svetlíkov. Veľmi pekná je interiérová prehľadnosť a plynulá dispozičná previazanosť pôvodnej a novej časti stavby, vrátane dômyselnej výškovej hierarchizácie priestorov. V navrhnutom riešení priestor relaxačného bazéna a wellness, poskytuje príjemný nadhľad nad celým dianím v interiéri plavárne. Synergia prepojenia pôvodnej a novej, pristavanej haly sa naplno prejaví v čase vyššej vyťaženosti plavárne, prípadne v čase plaveckého športového podujatia.

Odporúčania pre dopracovanie návrhu:

- Porota odporúča víťazovi  (v stupni dopracovania návrhu ) prehodnotiť nutnosť - mieru nárastu objemu a v prípade možnosti jeho redukciu. Rovnako odporúčame preveriť možnosť osadenia nového bazéna do nižšej polohy (kvôli menším terénnym úpravám), aj za predpokladu novej práce s výškou striech prístavby. Víťazný návrh (hoci s odporúčaniami) sa tak môže realizáciou stať jedným z najsilnejších investičných počinov mesta pre svojich ľudí. 

- Do návrhu odporúčame ďalej doplniť jasný a priestorovo dostatočný prechod a vstup na divácku tribúnu, priamo z priestorov vstupnej haly. Trasa by mala viesť okolo, prípadne čiastočne aj na úkor, plánovaného Beauty centra.

- V návrhu odporúčame preriešiť bezbariérové prepojenie šatní s dvomi úrovňami bazénovej haly. Navrhovaný výťah prístupný zo šatní považujeme za nedostatočné riešenie.

- V návrhu odporúčame viac oddeliť priestor saunového sveta od priestoru rekreačného bazéna.

- V návrhu odporúčame vizuálne dôslednejšie oddelenie spŕch pre mužov a ženy pri výstupe zo šatní.

- Do návrhu odporúčame doplniť skladové priestory pre činnosť klubov.

2. cena za návrh (14 300 €) – Sadovsky & Architects, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Mgr.art. Marián Stanislav, Ing.arch. Juraj Izrael, Ing.arch. Elenna Šoltésová, Mgr.art. Jakub Španiel, Ing.arch. The Anh Dang, Ing.arch. Matúš Stieranka
Komentár poroty:

Súťažný návrh je založený na kontraste architektonického výrazu pôvodnej plavárne a modernej jednoduchej hmoty prístavby plaveckého bazéna. 

Dizajnovo čistý a minimalistický súťažný návrh, ocenený druhým miestom je zaujímavý svojou koncepciou dvoch objektov. Citlivo prestavaná pôvodná plaváreň a nová plavecká hala sú spojené prostredníctvom dvoch postranných prepojovacích chodieb a otvoreného átria. Za hlavné pozitívum návrhu považujeme veľmi pekné a stavebne nekolízne napojenie novej haly na exteriér pôvodnej záhradnej časti a zaujímavé, cielene komponované priehľady medzi novým centrálnym átriom, interiérom plavárne a vonkajším exteriérom. Medzi ďalšie pozitíva patrí zachovanie architektonicky hodnotných prvkov ako aj celkovej atmosféry pôvodného objektu. Nevýhodou súťažného návrhu je oddelenie pôvodnej a novej plaveckej haly, naviac prostredníctvom otvoreného átria, čo zvyšuje neprehľadnosť a zložitosť prevádzky plavárne, najmä v čase vyššej obsadenosti, či športového podujatia. Relatívne malá a zle prístupná  je divácka tribúna a podobné sú malé aj rozptylové plochy okolo športového bazénu. V riešení absentuje zázemie pre športové kluby, a rovnako aj dopravné pripojenie na plánované parkovisko v Hlbinách.

3. cena za návrh (10 800 €) – abrama architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Marek Abramovič , Ing.arch. Matúš Hudec, Ing.arch. Lukáš Vachuna, Bc.Samuel Andrejčák
Komentár poroty:

Hlavným prínosom súťažného návrhu je vytvorenie nového vstupu do plavárne medzi pôvodný objekt a navrhovanú prístavbu, a z toho vyplývajúce účelné a nápadité dispozičné riešenie. 

Súťažný návrh je zaujímavý ideou zmeny umiestnenia hlavného vstupu do objektu a uvoľnenie pôvodného  vstupu pre potreby iných komerčných funkcií. Umiestnenie nového hlavného vstupu do polohy medzi pôvodnú a novú halu vyriešilo problém výškového napojenia oboch uvedených stavieb, nápaditým spôsobom zjednodušilo organizáciu plavárne, umožnilo umiestniť halu s plaveckým bazénom na úroveň súčasného dvora. V návrhu je vhodne riešené zázemie (šatne, samostatná hygiena) pre športovcov a prepojenie saunového sveta na exteriérový bazén.  Nevýhodu súťažného návrhu je zníženie prehľadnosti dispozičného riešenia a vylúčenie synergie pôvodnej a novej haly. Navrhnuté sezónne využitie plochej strechy nad novou športovou plaveckou halou, s navrhovanou výsadbou vzrastlej zelene, považujeme za architektonicky nesúrodé a diskutabilné. Za otázne považujeme aj plošné parametre diváckej tribúny a okolia športového bazénu, ktoré sa javia, s ohľadom na plánované plavecké súťaže s účasťou divákov, ako výrazne poddimenzované. Diskutabilná je aj strata významu pôvodného vstupu do plavárne.

Odmena za návrh (2 500 €) – Ing. arch. Ján Mihalov

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Suťažný návrh je koncepčne podobný ako víťazný návrh. Za víťazným návrhom zaostáva svojím architektonickým a meriálovým riešením.

Súťažný návrh rovnako ako víťazný návrh predstavuje logické, funkčné, prevádzkové a dispozičné riešenie, ktoré navrhnutými parametrami napĺňa požiadavky zadania. Problematickým sa javí architektonické a výtvarné stvárnenie stavby, pestrou farebnosťou a vzorovaním vhodné skôr na mestskú perifériu, ako do historického centra mesta. Za problamtické považujeme aj budúce technické riešenia, napríklad veľká presklená strecha nad bazénovou halou, orientovaná južným smerom, by znamenala značnú energetickú náročnosť chladenia budúcej prevádzky.

Odmena za návrh (2 500 €) – Michal Diviš Architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Michal Diviš , Ing.arch. Pavol Pokorný , Ing. Matej Mičiak, Ing. arch. Matej Kuchar
Komentár poroty:

Súťažný návrh s najmenšími zásahmi do pôvodného objektu, s modernou prístavbou a s   racionálnym dispozičným riešením.

Architektonicky kultivovaný a výrazom moderný návrh rieši všetky požiadavky zo zadania súťaže kompaktným a veľmi komplexným spôsobom. Súťažný návrh má premyslené dispozičné riešenie. Súťažný návrh, v podobe akoby zložitého funkčného stroja, doplnený o rozsiahlu strešnú terasu,  považujeme za menej opodstatnený, presahujúci rámec zadania a predznamenávajúci vyššiu finančnú náročnosť. Navrhnuté riešenie viac odpovedá  komerčne orientovanej stavbe, napríklad malému aquaparku.

Odmena za návrh (2 500 €) – NARAA s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Súťažný návrh prinášajúci koncept sokla ako nositeľa hodnôt a klastra hmôt.

Svieži, výtvarne disponovaný súťažný návrh. Na požiadavky riešeného typologického druhu reaguje tvorbou akoby mikrourbanizmu a to predovšetkým v rámci strešnej časti novej prístavby. Problémom súťažného návrhu je jeho  prílišná dispozičná a prevádzková zložitosť. Nevýhodou súťažného návrhu je aj oddelenie pôvodnej a novej bazénovej haly, čím sa prichádza o možnosť ich spoločného fungovania a synergie,  najmä počas vyššej návštevnosti plavárne alebo počas významnejšieho športového podujatia.