Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre
07. 11. – 08. 12. 2023 pred 6 mesiacov

Revitalizácia vnútrobloku Zoborského kláštora v Nitre

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 07. 11. 2023 pod číslom KA-921/2023.

Nitrianska organizácia cestovného ruchu n. o. vyhlásila v novembri 2023 verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na najvhodnejší návrh revitalizácie vnútrobloku Zoborského kláštora.

Zámerom súťaže bolo získať najvhodnejší návrh revitalizácie výnimočného historického areálu bývalého Kalvínskeho kláštora. Návrh musel zohladňovať tak mieru dostavby areálu, ako aj nevyhnutné dotvorenie areálu s náučnými chodníkmi tak, aby areál spĺňal svoju historicko-náučnú funkciu . Cieľom návrhu malo byť také riešenie, ktoré zohľadní špecifické územie, napojenie na existujúcu štruktúru areálu a prepojenie s plánovanou výstavbou infocentra. V neposlednom rade bola potreba doriešenia statickej dopravy, pohybu peších tak, aby sa bral do úvahy význam lokality z hľadiska ochrany pamiatok ako aj ochrany životného prostredia. Od návrhov sa zároveň očakávalo riešenie debarierizácie a zveľadenie verejných priestranstviev, ktoré malo poskytovať atraktívne, užívateľsky príjemné a prevádzkovo bezpečné prostredie s primeranou funkčnou náplňou, v ktorom bude možné vykonávať voľnočasové a rekreačné aktivity pre rozličné vekové skupiny.

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh Mareka Rudohradského a Natálii Černeyovej

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý spĺňa podmienky účasti ustanovené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní a má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p.  alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 7. november 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 8. december 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 13. december 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 22. december 2023

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Viktor Šabík
Mgr. Ing. Marek Sobola , PhD.
Ing. Štefan Lančarič , PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Zuzana Holičková
Mgr. Marta Haroniková  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Milan Csanda  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Júlia Straňáková
Ing. arch. Ing. Peter Mezei  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 5 000 €
2. cena za návrh: 4 000 €
3. cena za návrh: 3 000 €
KLS1_ZDN(podmienky_Kláštor) KLS1_ZDN(zadanie_Kláštor) Súťažné-podmienky_link Súťažné-podmienky_link

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh (5 000 €) – Rudohradský

Autori/Autorky:
Ing. Ing. arch. Marek Rudohradský , Ing.arch. Natália Černeyová
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing.arch. Ivona Chmelová, Ing.arch. Adam Kubričan, Ing.arch. Dominika Švikruhová
Komentár poroty:

Predložený návrh kvalitne pracuje s riešenou lokalitou a rieši územie komplexne. Autori čítajú kontext, historicky aj krajinársky, veľmi pozorne. Celý areál Kláštora-archeologickej lokality, navrhujú sprístupniť v smere od prírodného náučného chodníka jedným hlavným vstupom na mieste, kde sa nachádza pôvodný skleník, čo považujeme za veľmi správne. Nástupná plošina pred areálom má vhodne zvolenú mierku a celý vstup akcentuje a dáva mu náležitý význam. Návrh počíta s rekonštrukciou pôvodného skleníka, ktorý dopĺňajú o funkciu správcu s toaletami pre návštevníkov hneď pri hlavnom vstupe. V samotnom objekte skleníka a jeho tesnej blízkosti uvažujú s vytvorením náučnej bylinkovej záhrady s odkazom na mnícha Cypriána, ktorý tu pôsobil.

Nástupná plošina je začiatkom a zároveň koncom lesnej lávky, ktorá je nosným a signifikantným motívom celého riešenia. Návštevník je touto lávkou vedený dookola celého areálu a je mu umožnené pozorovať dianie. Tým, že je táto trasa umiestnená mimo archeologickú lokalitu, pôsobí neinvazívne a bude možné v budúcnosti pozorovať postup prác archeológov bez toho, aby návštevník vkročil do priestoru kláštora.

Z návštevníckej lávky je zároveň sprístupnený areál vo viacerých miestach-kultúrna zóna pri Rákocziho altánku, ovocný sad v okolí mníšskych eremitiek, muzeálna zóna okolo Kostola sv. Jozefa, či rekreačná zóna v blízkosti skleníka a bylinkovej záhrady.

Tvaroslovne a materiálovo je návrh riešený v súčasnom jazyku a pôsobí kultivovane. Otázne je stvárnenie objektu správcu-prístavby skleníka. Odporúčania poroty:

• Prehodnotiť rozsah konštrukcie pre lávku-trasovanie a tvar sú správne, v niektorých úsekoch môže lávka prejsť na terén/ nemusí byť kovová v celom svojom pozdĺžnom profile

• Neriešiť gabiónové prekrytie murív

• Zvážiť prítomnosť vodného prvku, ktorý bol v pôvodnom Kláštore signifikantný

• Preriešiť stvárnenie povrchov priestorov pre catering a pódium

2. cena za návrh (4 000 €) – Limarch s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Kotrus
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Miroslav Jošt , Ing.arch. Alexandra Kotrusová
Komentár poroty:

Silné stránky návrhu sú jeho prehľadnosť, nekonfliktné riešenie prevádzkovo–funkčných vzťahov voči prevádzke zdravotníckeho zariadenia v susedstve kláštora. Porota pozitívne vníma odkaz na historický kontext jednotlivých solitérov ako i koncepčné naznačenie riešenia vegetačných úprav areálu a ich využitie ako výrazový prostriedok citovania pôvodného pôdorysu pustovní . Ďalším z pozitív je pomer nespevnených plôch v území k pomeru k neinfiltračným povrchom, čo taktiež podporuje prirodzené včlenenie areálu kláštora do súčasnej krajiny v lokalite. Návrh taktiež aspoň v náznaku pracuje s vodnými prvkami v území.

Ako slabšiu stránku návrhu porota hodnotila to, že návrh je veľmi všeobecný, bez jednoznačnejšieho určenia funkčnej náplne a lokalitného programu, k jednotlivým plochám bola pričlenená iba rámcová, všeobecná funkcia. Návrh správne uvažuje s 1 vstupom do územia, avšak vstupný priestor je z pohľadu návštevníka obsahovo, informačne i funkčne poddimenzovaný až absentujúci.

3. cena za návrh (3 000 €) – Ing.arch. Lívia Dulíková

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Celková koncepcia návrhu pôsobí neusporiadane, čomu neprispel ani zvolený grafický výstup. K prehľadnosti súťažného návrhu nepomohlo prelínanie grafických a textových výstupov, ako aj vertikálne a experimentálne umiestnenie rezov, či ďalšie detaily. Krajinársko-architektonické riešenie hľadá inšpiráciu v stavebnej histórii objektu, čo je vzhľadom na skutočne torzálne uchovanie pôvodných architektúr ako aj absencie zámeru investora prezentovať konkrétnu stavebnú etapu objektu, zbytočným anachronizmom. Návrh počíta aj s druhým vstupom do areálu, čo však vzhľadom na jeho veľkosť nie je potrebné. Trasovanie hlavnej pešej trasy akoby vymedzuje a odďaľuje návštevníka z hlavného areálu kláštora a centra diania. Pozitívom návrhu je rozdelenie riešeného územia do 3 funkčných celkov, ako aj bezbariérový prístup ku všetkým plánovaný kultúrnym aktivitám. Je potrebné oceniť i kreativitu pri návrhu vstupného pavilónu a jeho celkové stvárnenie a splynutie s okolitou krajinou, nakoľko by mal byť obrastený popínavými rastlinami. Z praktického hľadiska však vyvstávajú otázky v súvislosti s údržbou, ako aj neskoršou jasnou identifikáciou vstupného priestoru. Pozitívom návrhu je tiež zámer priblížiť historický význam kláštora pre túto oblasť a naznačený koncept vývoja zelene (stromov). V návrhu chýba orientačný odhad nákladov.