Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Vízia pre územný plán mesta Nitra
31. 1. – 15. 4. 2024 pred 3 dňami

Vízia pre územný plán mesta Nitra

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. 1. 2024 pod číslom KA-1076/2023.

Mesto Nitra vyhlasuje verejnú ideovú viacetapovú podlimitnú urbanistickú súťaž "Nový územný plán Mesta Nitra - súťažný dialóg". 
Cieľom ideovej súťaže riešenej formou súťažného dialógu je získať návrh konceptu rozvoja a vízie pre mesto Nitra, ktorý sa stane hlavným východiskovým podkladom pre nový územný plán.

Okruh účastníkov:

Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač disponoval v tíme osobou odborne spôsobilou na
pozícii:
Autorizovaný architekt
podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy uchádzača.
Krajinný architekt
podľa § 4a Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či miestnej adresy uchádzača.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 31. január 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. apríl 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11. október 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 16. október 2024

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Milan Csanda  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Štefan Lančarič , PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Martin Šveda, PhD.

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Mária Michalič Kusá
Ing. arch. Ing. Peter Mezei  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena za návrh: 6 500 €
2. cena za návrh: 5 000 €
3. cena za návrh: 3 500 €
+ odmena za postup do druhej etapy: 15 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/50660/summary
0.-INFORMATIVNY-DOKUMENT 1.-ZADANIE