Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Rekonštrukcia hotela Ďumbier
11. 2. – 16. 4. 2021 pred 3 rokmi

Rekonštrukcia hotela Ďumbier

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 02. 2. 2021 pod číslom KA-81/2021.

Mesto Brezno vyhlásilo vo februári 2021 verejnú, anonymnú architektonickú súťaž návrhov „Rekonštrukcia hotela Ďumbier“. Účelom jednoetapovej projektovej súťaže návrhov bolo nájsť na základe návrhu spracovateľa komplexnej rekonštrukcie hotela Ďumbier, ktorá spočíva v modernizácii ubytovacej časti, optimalizácii prevádzkovo-dispozičného riešenia a revitalizácii dvorovej časti, v súlade s požiadavkami zadania. Do súťaže sa prihlásilo 9 autorských kolektívov, jeden z nich bol pre nesplnenie podmienky odbornej spôsobilosti autorov vylúčený.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania (predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 ods. 1a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 11. február 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 16. apríl 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 29. apríl 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 19. máj 2021

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Experti:

Ing. Barbora Halásová
Ing. arch. Zuzana Klasová
Ing. Andrea Ľuptáková
JUDr. Tomáš Abel, PhD.

Ceny:

prvá cena: 6 750 €
druhá cena: 4 050 €
tretia cena: 2 700 €
Brezno_sutazne_podmienky zapisnica_hodnotiace_AS_HD

Výsledky súťaže:

prvá cena (6 750 €) – se-arch s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Eva Šperka , Ing. arch. Katarína Antalová, Ing. arch. Ivan Kanich, Ing. arch. Branislav Stojkov
Komentár poroty:

Návrh vyniká kultivovaným a striedmym architektonickým výrazom. Autori vyčistili nádvorie od nevhodných prístavieb a nahradili pôvodnú nesúrodú stupňovitú južnú fasádu západného hotelového traktu pravidelne rastrovanou zvislou fasádou. Porota pozitívne hodnotí vytvorenie príjemného nádvoria v úrovni terénu ako aj strešnej terasy nad západným krídlom. Celkové hmotové riešenie má merítko a tým nepôsobí v prostredí dvorného traktu invazívne, ale zjednocujúco. Prevádzka wellness je vhodne umiestnená do dvorového krídla bývalého meštianskeho domu a svojím minimalistickým výrazom vhodne dopĺňa historicky hodnotnú dvornú fasádu secesného krídla hotela. Oddelenie traktu wellness potenciálne umožňuje jeho použitie aj prípadným pasantným návštevníkom. Pozitívom návrhu je obnovenie pôvodného vstupu do kaviarne z nárožia budovy a prehľadné dispozičné riešenie, ktoré úpravou umiestnenia kuchyne veľmi prívetivo spája priestory kaviarne / reštaurácie s nádvorím. Porota a zástupcovia mesta kladne hodnotili aj vytvorenie prepojenie námestia a nábrežia cez poloverejný priestor hotela. Návrh je zároveň ekonomicky primerane efektívny (dobré dispozičné riešenie vo vzťahu k 
zabratej úžitkovej ploche). Porota jednohlasne označila tento návrh ako víťazný. 
Odporúčania poroty pre obstarávateľa do ďalších návrhových a projektových fáz: 
- maximalizovať počet riadnych lôžok tam, kde to plocha hotelových izieb umožňuje, 
- pri rozpracovaní návrhu vhodne integrovať technologické vybavenie budovy, najmä nad budúcou 
wellness prevádzkou 
- zvážiť efektívnosť loggií a ich prípadné zrušenie v prospech plochy hotelových izieb na 3-4.NP 
- preskúmať možnosť zriadenia pešieho prístupu do dvora prostredníctvom znovuotvorenia pôvodného 
podjazdu z Kuzmányho ulice 
- zvýrazniť čitateľnosť wellness prístavby v strešnej krajine/urbanizme podľa zásad pamiatkovej ochrany, 
- zvážiť umiestnenie hmoty kvetináča pred vstupom. V pamiatkovej zóne sa javí skôr ako bariéra

druhá cena (4 050 €) – regec+vrbova architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Mário Regec , Ing. arch. Tereza Vrbová
Komentár poroty:

Pri tomto návrhu porota vyzdvihla kultivovanú úpravu pôvodnej stupňovitej fasády, ktorú autori nahradili zvislou kanelúrovanou fasádou s elegantnými vertikálnymi francúzskymi oknami vhodne odpovedajúcimi na secesnú fenestráciu hlavnej sály. Nevýhodou je prílišné zúženie nádvoria prístavbou ochodze v jeho južnej časti a s tým súvisiace vizuálne zatienenie historickej secesnej fasády. Ako problematické porota vyhodnotila umiestnenie mezonetových „bytov“ do dvorného krídla vzhľadom na nekompatibilnosť tejto funkcie s verejným využitím nádvoria, ktoré je možno málo “reanimované” s ohľadom na jeho potenciál. Aj v tomto návrhu je pozitívom vytvorenie strešnej terasy nad západným hotelovým krídlom a otvorenie pôvodného nárožného vstupu do prevádzky kaviarne. Zaujímavá je aj myšlienka vytvorenia terás nad úrovňou nádvoria, no ich kompatibilita s ubytovaním umiestneným vo dvornom krídle sa javí ako otázna.

tretia cena (2 700 €) – LIMarch s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Miroslav Jošt , Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová
Komentár poroty:

V tomto návrhu vytvorili autori v úrovni vstupného podlažia príjemné komorné nádvorie, ktoré ohraničili aj z východnej strany novým krídlom s prevádzkou bazéna. Nové bazénové krídlo sa však v dôsledku spádu pôvodného terénu z východnej strany stáva dvojpodlažným, bez možnosti pešieho prechodu do  východnej časti nádvoria smerom k rieke, čo porota vyhodnotila ako problematické. Autori sa rozhodli ponechať pôvodné ustupovanie podlaží západného krídla, odstránili však šikmú strešnú konštrukciu. Hoci je výsledok vo forme ustupujúcich loggií nepochybne zlepšením oproti pôvodnému stavu, problémom 
zostáva praktickosť loggií v kontexte miestnych klimatických podmienok a orientácie fasády. Prínosom návrhu je opäť otvorenie nárožného vstupu kaviarne a kultivovaný výtvarný názor na jej interiérové riešenie.