Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom
24. 9. – 26. 11. 2021 pred 2 rokmi

Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 21. 9. 2021 pod číslom KA-723/2021.

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo v septembri 2021 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Mestská plaváreň v Dubnici nad Váhom”. 

Zámerom Mesta Dubnica nad Váhom bolo na západnom okraji mesta na Ul. športovcov v areáli zrušenej Mestskej práčovne na pozemkoch vo vlastníctve mesta navrhnúť a zrealizovať novú Mestskú krytú plaváreň. V Územnom pláne mesta je tento priestor resp. táto časť mesta určená pre telovýchovu a šport a pre zmiešanú funkciu vybavenosti.

Hlavnou funkciou riešeného územia je teda športová a rekreačná vybavenosť. V urbanistickom riešení súťažného návrhu bolo potrebné vychádzať z návrhu požadovaných funkcií a ich väzieb na existujúce funkcie, stavby a vybavenosť, ktoré je potrebné rešpektovať. Dôležitý bol návrh dopravnej obsluhy a riešenie ochranných opatrení eliminujúcich vplyv hluku predovšetkým na obytné sektory.

"Súťaž mala v našich očiach vysokú odbornú úroveň a sme presvedčení, že realizáciou víťazného návrhu po jeho dopracovaní získa mesto ďalší kvalitný objekt do portfólia športových stavieb mesta."  - z hodnotenia poroty.

Celkovo prišlo do súťaže 14 návrhov.

Okruh účastníkov:

Súťaže sa mohli zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Súťažný návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 a autorizovaný stavebný inžinier podľa § 5 ods.1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 24. september 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 26. november 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 8. december 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 29. december 2021

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Ján Gustiňák
prof.Ing.arch. Bohumil Kováč , PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Patrícia Kvasnicová
Ing.arch. Peter Marcinko
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Ing. arch. Martin Beďatš
Bc. Jozef Králik  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Mária Serdahelyová
Ing.arch. Tomáš Sobota
Ing. Silvia Kiačiková  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Peter Wolf  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 15 000 €
druhá cena: 8 000 €
tretia cena: 7 000 €
4.- 5. miesto ex aequo: 1 500 €
4.- 5. miesto ex aequo: 1 500 €
6. miesto: 1 500 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/5124
SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY-MESTSKÁ-PLAVÁREŇ-V-DNV---SÚŤAŽNÉ-PODMIENKY.- ZÁPISNIA--Z-HODNOTIACEHO-ROKOVANIA-POROTY-09.12.2021.

Výsledky súťaže:

prvé miesto (15 000 €) – Ing. arch. Peter Dunajovec, Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Veronika Hodásová

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Dunajovec , Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. arch. Veronika Hodásová
Komentár poroty:

Víťazný súťažný návrh v najväčšom rozsahu splnil súťažné podmienky a dáva najväčšie možnosti na dopracovanie podľa vyššie uvedených kritérií. Poskytuje najväčšiu variabilitu z hľadiska budúceho prevádzkovateľa, ponecháva mu veľkú mieru možností ako zareagovať na dopyt po nových atrakciách, na rozvojové aktivity i na požiadavky celoročného užívania areálu. Návrh správnym umiestnením hlavného vstupu reaguje na zámer možnosti ďalšieho rozšírenia územia smerom severozápadným.

Vzhľadom na účel súťaže určiť víťaza a vybrať súťažný návrh na ďalšie spodrobnenie formou štúdie, porota vyjadruje nasledovné hodnotenie návrhu a odporučenia na jeho dopracovanie:

- Pragmaticky navrhnutá dispozično-prevádzková schéma je bezkolízna z hľadiska pohybu návštevníkov (z optimálne dimenzovanej vstupnej haly cez šatne a hygienickú zónu do bazénovej haly) a prevádzky plavárne (technickej či administratívnej). Zásobovací a technologický vstup je samostatný - v úrovni suterénu, prístupný komunikačnou rampou pozdĺž juhovýchodnej fasády.
- Voľná plocha na streche, ktorú ponecháva víťazný návrh športovým aktivitám, je variabilnou rezervou. Bez zmeny vonkajšieho vzhľadu a charakteru objektu návrh umožňuje strechu ponechať otvorenú (ihriská ako v súťažnom návrhu alebo ako solárium so sprchami) i zastavanú (welness), čím necháva prevádzkovateľovi voľné ruky do budúcnosti. Odporúčaním je sprístupniť ju verejnosti priamo z ulice. Porota odporúča variantne overiť možnosti využitia strechy v štúdii.
- Možnosť otvorenia juhozápadnej fasády bazénovej haly je jedinečným prvkom tohto návrhu. V letných mesiacoch robí mestskú plaváreň konkurencie schopnú v priamom porovnaní so sezónne preferovanými areálmi letných kúpalísk. Jednoducho koncipovaná zelená slniaca plocha, priamo nadväzujúca na bazénovú halu, tento zámer efektívne podporuje pri minimálnych nákladoch.
- Zvážiť možnosť výraznejšieho vizuálneho prepojenia bazénovej haly a ulice väčšou presklenosťou vestibulu.
- V čelnom pohľade porota odporúča redukovať rozsah podstropných okenných otvorov v prospech sklenených stien a umožniť podmienky pre aktívnejší parter orientovaný do ulice.
- Návrh ponecháva objektu mestskej plavárni možnosť rozvoja o plochy letného kúpaliska severozápadným smerom. Vstupná i bazénová hala komunikujú smerom k rozvojovým plochám, a i v tomto prípade to návrh umožňuje bez výrazného ekonomického navýšenia.
- Návrh rešpektuje možnosť pešieho a cyklistického pohybu súbežne s hranicou pozemku f. Marpex k zimnému štadiónu.
- Priestorovej situácii prospeje posun stavebnej čiary a vytvorenie veľkorysejšieho vstupného priestoru
- V bazénovej hale môže byť problémom budúceho otvorenia sa haly do rozvojovej plochy športu – napr. letného kúpaliska – porota odporúča zvážiť iný spôsob riešenia tribúnky, resp. lineárnej lavice.
- Porota odporúča, aby súčasťou štúdie bol aj návrh skľudnenia a bezpečnostného priechodu cez ul. Športovcov

druhá cena (8 000 €) – Light4Space s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Igor Koválovský , Ing.arch. Ján Krchnavý , Ing. arch. Anna Juhásová, Bc. Patrik Čačala
Komentár poroty:

Návrh postavil koncepciu riešenia na peknej myšlienke priameho vizuálneho kontaktu plaveckej haly a ulice, pričom hala je otvorená do troch strán. Naproti tomu vstup do areálu takto akcentovaný nie je a aj vstupná hala je poddimenzovaná. Za ideálne nemožno považovať umiestnenie hlavného vstupu s ohľadom na možnosti Ďalšieho rozvoja územia smerom na severozápad. Problematická môže byť obojsmerná prevádzka v dlhej chodbe od vstupu k šatniam, tiež vstupy zo šatní a hygienického filtra do bazéna by si zaslúžili veľkorysejšie proporcie. Úsporné riešenie prinieslo možnosť na ostatnej časti pozemku realizovať malé letné kúpalisko, ktoré môže byť v lete spojené aj s krytým bazénom. Návrh prináša možnosť etapizácie výstavby, čo je na jednej strane pragmatické, ale na strane druhej postup ďalšej výstavby môže pôsobiť rušivo, porota preto odporúča jednorazovú výstavbu.

tretia cena (7 000 €) – Ing. arch. Peter Matúš ARCHITECTS + ENGINEERS

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh priniesol otvorenie vstupnej haly plavárne do ulice, odsun stavebnej čiary umožnil autorom vytvoriť kvalitný nástupný priestor do plavárne. Poloha vstupu do šatní v rohu haly ale nie je vhodná, ponúka sa aj priamejšie riešenie. Prevádzková čiara mužov je od vstupu až do bazénu neprehľadná. Poloha vstupu do welness priamo z haly bazéna nie je vhodná. Tvarovanie zážitkového detského bazénu je príjemným spestrením racionálnej dispozície. Návrh naznačuje potrebu bezpečnostného priechodu cez ul. Športovcov, čo je významný odkaz pre mesto, spojiť problematiku plavárne aj s ulicou a náprotivným parkoviskom.

4.- 5. miesto ex aequo (1 500 €) – ATOMstudio s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová
Komentár poroty:

Návrh ATOMstudia je dispozične príbuzný s návrhom od vranka architekti, otvára plavárenskú časť do troch smerov, čo porota oceňuje. Nedostatkom riešenia je „mŕtvy“ parter od ul. Športovcov, Hygienické priestory medzi šatňami a vstupom k bazénom sú poddimenzované.

4.- 5. miesto ex aequo (1 500 €) – vranka architekti s.r.o

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Veľkorysé riešenie, stĺpová ochodza je príjemným prvkom tienenia v letnej prevádzke, keď sa môžu otvoriť sklené steny a interiér haly s bazénmi sa prepojí s exteriérom. Návrh však nerešpektuje výhľadovú plochu športu a telovýchovy podľa územného plánu, keď sa k nej otáča chrbtom plnou stenou, čím súčasne stráca inak veľkorysá bazénová hala aj vizuálny kontakt na prírodnú scénu v okolí mesta. Riešenie zaberá v pozdĺžnom smere takmer celý disponibilný pozemok.

6. miesto (1 500 €) – young.s architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Lucia Višváderová
Komentár poroty:

Rriešenie do troch strán otvorenej plavárenskej haly je veľkorysé, ale predimenzované. Akcentácia vstupu do plavárne od ul. Športovcov je naopak nevýrazná, absentuje aktívny parter.