Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Bytový dom s polyfunkciou v Trnave - Halenárska, Paulínska, Antona Malatinského
05. 11. – 08. 12. 2021 pred 2 rokmi

Bytový dom s polyfunkciou v Trnave - Halenárska, Paulínska, Antona Malatinského

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 02. 11. 2021 pod číslom KA-841/2021.

Mesto Trnava vyhlásilo v novembri 2021 súťaž na podobu polyfunkčného domu v centre mesta. Mesto Trnava má zámer postaviť polyfunkčný objekt s podzemným parkoviskom v území, ktoré ohraničujú ulice Paulínska, Dolnopotočná a Halenárska. Toto územie predstavuje výnimočne veľkú nezastavanú plochu v Centrálnej mestskej zóne Trnava. Územie sa nachádza medzi zástavbou rôznej mierky: od nízkopodlažnej historickej zástavby ulice Halenárska s úzkou parceláciou, cez bytové objekty z 2. polovice 20.storočia na ulici A. Malatinského, po monoblokový objekt obchodného domu na Dolnopotočnej ulici. Lokalitný program očakáva umiestnenie parkovacích stojísk pre verejnosť aj pre novonavrhované byty v podzemí, priestory pre malé prevádzky obchodu a služieb v parteri, nájomné byty na zvyšných podlažiach objektov a návrh novovzniknutých dvorov.

Mesto Trnava zvolilo formu súťažného dia­lógu, pretože verejná zákazka nemôže byť zadaná bez predchádzajúceho rokovania z dôvodu osobitných okolností, ktoré sa týkajú povahy a zložitosti predmetu zákazky, právnych a finančných podmienok zákazky alebo rizík s nimi spojených.

V prvom kole predkladali záujemcovia žiadosti o účasť, pričom rozhodujúce bolo splnenie podmienok na odbornú spôsobilosť uchádzača. Vyhlasovateľ zaevidoval 19 žiadostí, z ktorých bolo po vyhodnotení 14 vyzvaných k predloženiu profesijného prístupu.

Spomedzi uchádzačov, ktorí predložili profesijné prístupy komisia vybrala troch účastníkov dialógu:

A B.K.P.Š., spol. s r.o.
BETWEEN s.r.o.
CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o

Vybrané ateliéry sa zúčastnili samotného procesu dialógu na troch stretnutiach:

-úvodný workshop
-1. pracovné stretnutie nad rozpracovanými návrhmi 
-2. pracovné stretnutie - nad dopracovanými súťažnými návrhmi

Zvíťazil súťažný návrh od A B.K.P.Š.

Okruh účastníkov:

Vyhlasovateľ požadoval, aby fyzická osoba, ktorá bude zodpovedná za realizáciu predmetu zákazky spĺňala tieto kritériá:

- odbornú spôsobilosť na na výkon činnosti autorizovaného architekta alebo autorizovaného stavebného inžiniera (A1 - komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo) podľa zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, t. j. autorizačné osvedčenie Slovenskej komory architektov alebo osvedčenie Slovenskej komory stavebných inžinierov o vykonaní odbornej skúšky alebo ekvivalentný doklad o odbornej kvalifikácii vydaný podľa právnych predpisov členských štátov Európskej únie na účely voľného poskytovania služieb v Slovenskej republike a štátov mimo územia SR,

- prax v projektovaní budov, ktorú preukáže životopisom, kde uvedie projektovanie min. jednej budovy najmenej v štádiu vydaného stavebného povolenia so stavebnými nákladmi v hodnote min. 500 000,00 EUR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 5. november 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 8. december 2021, 14. január 2022, 3. máj 2022, 12. júl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 16. november 2022

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Iľja Skoček
Ing. arch. Viliam Zajíček
Ing. et Ing. arch. Petra Kunarová (CZ)
Ing. arch. Matěj Hunal (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. art. Ing. arch. Ondrej Kurek

Ceny:

prvá cena: 24 000 €
druhá cena: 24 000 €
tretia cena: 24 000 €
webstránka súťaže: https://2021.sk/project/bytovy-dom-s-polyfunkciou-trnava-halenarska-dolnopotocna-paulinska
informatívny-dokument

Výsledky súťaže:

prvá cena (24 000 €) – A B.K.P.Š.

Komentár poroty:

Kvalita urbanistického riešenia:

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:
- vhodná miera otvorenosti, prestupnosti a zadefinovania charakteru vnútorných verejných a poloverejných priestranstiev blokov;
- pochopenie kontextu a ducha miesta a nadviazanie na pôvodnú urbanistickú stopu;
- výšková úroveň navrhovaných strešných ríms korešpondujúca s okolitou zástavbou;
- sprístupnenie strešnej roviny verejnosti – vytvorenie vyhliadkovej verejne prístupnej veže.

Negatíva:
- forma a miera uzatvorenia Malatinského ulice zástavbou je diskutabilná;
- predložené riešenie limituje možnosti dopravných riešení. Toto riešenie je v rozpore s návrhom dopravného riešenia ÚPN CMZ;
- napojenie navrhovanej zástavby k jestvujúcej zástavbe na Halenárskej ulici je problematické z hľadiska pamiatkovej ochrany. Výška štítu vytvára príležitosť pre zmenu podlažnosti susedného historického objektu, čo je vnímané diskutabilne;
- riešenie chodníkov pre chodcov na Dolnopotočnej ulici sa javí ako problematické z hľadiska bezbariérovosti a plynulosti pešej prevádzky.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

Návrh podporuje potenciál okolitých verejných priestorov.

Riešenie mobility — automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:
Dobré a efektívne riešenia podzemnej garáže

Negatíva:
- riešenie chodníka na Dolnopotočnej ulici je vnímané ako barierové (vytváranie výškovej bariéry medzi vozovkou a chodníkom);
- umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

Kvalita architektonického riešenia:

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:
- práca s modulom na fasáde, práca s pomerom okien a plných častí fasády ako reakcia na architektonický kontext a zároveň vyjadrenie vnútornej náplne budovy;
- flexibilné riešenie parteru s možnosťou umiestniť byty aj na prízemie zo strany vnútrobloku;
- architektúra návrhu decentne reaguje na modernistickú zástavbu na Paulínskej ulici;
- sprístupnenie striech ako socializačného prvku;
- pozitívne hodnotené je prepájania bytov a verejného priestoru.

Negatíva:
- balkóny prislúchajúce jednotlivým bytom sa javia svojou veľkosťou ako nedostatočné;
- riešenie balkónov v strešnej rovine formou zapustenia vytvára neprimerane náročné podmienky na detaily odvodnenia v úrovni strešnej roviny a oslabuje architektonický výraz;
- ustúpenie vnútorných rohov v bloku v kombinácii s balkónmi sa javí byť problematické z hľadiska presvetlenia vnútorných priestorov aj architektonického výrazu;

Skosenie striech zo strany vnútrobloku a zapustenie balkónov v strešnej rovine hodnotí porota ako oslabujúci moment. Dáva na zváženie odstúpenie podlažia bez využitia sedlovej strechy zo strany vnútrobloku.

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

Pozitíva:
Dobré urbanistické a hmotové riešenie v kontexte okolitej zástavby a pochopenie trnavského kontextu.

Negatíva:
- ukončenia hrebeňa formou zasklenia je diskutabilné, najmä zo strany Halenárskej ulice;

zvážiť mieru výsadby a vzrastlosť zelene na streche v časti objektov v kontakte s Halenárskou ulicou.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

Požadovaný lokalitný program bol naplnený.

Komisia vníma ako potrebné podrobnejšie uvažovanie a preskúmanie dôsledkov v téme strechy ako skutočne verejného priestoru. Táto myšlienka sa jej v predloženom rozsahu javí utopická z hľadiska prevádzky aj vytvorenia si vzťahu verejnosti k verejnému priestoru odčlenenému od terénu nad súkromnými bytmi. Komisia odporúča vhodne definovať pomer súkromných a komunitných/verejných častí v prospech súkromných, čím budú vznikať menšie nároky na údržbu zo strany mesta a väčšia miera zodpovednosti za údržbu zo strany nájomníkov. Časť strešných terás sa dá napríklad priradiť na súkromné používanie podkrovným bytom.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

Návrh preukázal svojou detailnosťou a riešením dobrú kvalitu stavebno-statického riešenia.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

Pozitíva:
Návrh reaguje najlepšie zo všetkých na možnosť zachovania objektu na Paulínskej ulici.

Negatíva:
- prezentovaná etapizovateľnosť je realizovateľná, ale nie presvedčivá;
- potreba doriešenia etapizovateľnosti z hladiska efektivity výstavby a ekonomiky riešenia.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

Vďaka navrhovanému členeniu fasády, dispozícií bytov a umiestneniu bytových jadier, sú možné dispozičné zmeny aj v rámci jedného bytu so zachovaním pôvodnej výmery.

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

Pozitíva:
- efektívne riešenie podzemnej garáže;
- návrh prezentuje možnosť zachovania rastlého terénu, čo porota oceňuje v kontexte výsadby vysokej zelene aj predpokladu pre vsakovanie dažďovej vody v území. Na druhej strane zachovanie rastlého terénu môže zvýšiť náklady na zakladanie a výkop pri realizácii podzemnej garáže;
- efektívne riešenie parteru - plochy pre občiansku vybavenosť poskytujú možnosť delenia na menšie prevádzky a umiestnenie vybavenosti bytových domov pre každú sekciu.

Negatíva:
Zasklenie koruny sedlovej strechy.

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

Masívnosť obvodového plášťa a strešnej konštrukcie pravdepodobne prestavuje zvýšené náklady na realizáciu ale znižuje potrebu dlhodobého využívania technologických zariadení pre vykurovanie a chladenie.

Verejne prístupné strešné terasy predstavujú náklad pre mesto, je potrebné zvážiť pomer plôch strešných terás na časti spravované a udržované súkromne a verejne.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

Riešenie je považované za vyhovujúce, návrh najlepšie pracoval s možnosťou vsakovania vody, tienením vzrastlou zeleňou, akumuláciou tepla / chladu využitím masívnych konštrukcii.

druhá cena (24 000 €) – BETWEEN

Komentár poroty:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:
- zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie zvládnuté začlenenie do existujúceho urbanistického kontextu a pochopenie kontextu miesta. Komisia oceňuje citlivý prístup v navrhovaní v urbanistickej mierke a napájanie sa na okolitú zástavbu s rešpektom k existujúcim stavbám, najmä na Halenárskej ulici pri napájaní sa na susediaci jednopodlažný objekt;
- hierarchizácia verejných a poloverejných priestranstiev nádvorí;
- jasná filozofia návrhu;
- práca s priehľadmi a výhľadmi na dominanty mesta.

Negatíva:
- rozdelenie západného bloku na Dolnopotočnej ulici je otázne z urbanistického (prerušenie kontinuity radu domov) aj architektonického hľadiska (vytvorenie plných štítových stien);
- nepresvedčivo riešená hierarchizácia súkromného a verejného priestoru vo vnútroblokoch. - nedoriešený krajinársky návrh priestranstiev vo vnútri blokov;
- vytvorenie malého átria v západnom vnútrobloku je považované za diskutabilné;
- daný priestor je nedostatočne presvetlený a prevetraný.

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

Riešenie je považované za vyhovujúce.

Riešenie mobility — automobilovej, cyklistickej, pešej:

Pozitíva:
Zo všetkých návrhov je v návrhu najlepšie vyriešené dopravné napojenie územia a umiestnenie vjazdov do podzemnej garáže z Malatinského ulice.

Negatíva:
Riešenie podzemnej garáže je považované za nízko efektívne.

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:
- kvalitné hmotové začlenenie do kontextu okolitej zástavby a práca so strešnou krajinou, ako jednou z charakteristických čŕt mesta;
- veľkorysé riešenie vonkajších priestorov priliehajúcich k bytom;
- hmotové riešenie budov je hodnotené kladne.

Negatíva:
- komisia nie je presvedčená o kvalitách architektonického výrazu budov;
- komisia považuje koncepciu stavebno-dispozičného riešenia za nevhodne zvolenú. Typológia chodbového bytového domu v úzkom trakte vytvára problematické momenty dispozície, čo je považované za najväčšiu slabinu návrhu. 

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

Architektonický výraz fasád je považovaný za nekontextuálny vo vzťahu k okolitej zástavbe.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

Riešenie je považované za vyhovujúce.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:

- návrh preukázal dobrú etapizovateľnosť výstavby jednotlivých objektov;
- za pozitívne je vnímané aj oddelenie objektov podzemných garáží.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

Návrh je z urbanistického hľadiska schopný absorbovať čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru, avšak zvolené konštrukčno-dispozičné riešenie preukazuje nižšiu flexibilitu možných úprav vnútornej dispozície. Len časť bytov je adaptovateľná.

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

- napriek tomu, že návrh vykazuje najväčšiu hrubú podlažnú plochu podzemných podlaží, využíva ju najneefektívnejšie v prepočte na počet parkovacích miest;
- návrh poskytuje najmenej bytov zo všetkých predložených návrhov na porovnateľnej podlažnej ploche;
- riešenie retailových plôch je považované za neflexibilné;
- vertikálne komunikačné jadrá sú neprimerane veľkorysé;
- vyčlenenie mediatéky do samostatného objemu (mimo komunitného centra) sa javí ako neefektívne a ekonomicky neúčelné;

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

Veľké množstvo presklených plôch zvyšuje energetickú náročnosť návrhu.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

Riešenie je považované za vyhovujúce.

tretia cena (24 000 €) – CHYBIK + KRISTOF Associated Architects (CZ)

Komentár poroty:

Kvalita urbanistického riešenia

Začlenenie návrhu do kontextu a charakteru miesta:

Pozitíva:
- návrh prináša odvážne riešenie urbanistickej zástavby západného bloku a pozitíva vo forme verejného priestoru – námestia, avšak v kontexte centrálnej mestskej zóny je tento prístup považovaný za problematický;
- v návrhu je čitateľná snaha o zachovanie existujúcej vzrastlej zelene.

Negatíva:
- hmotovo-priestorové napojenie novej zástavby na existujúcu nízkopodlažnú zástavbu na Halenárskej ulici je vnímané ako necitlivé;
- sklon strechy napájajúceho sa objektu je z hľadiska pamiatkovej ochrany vnímaný ako problematický;
- nesúrodý výraz východného bloku vzhľadom na okolitú existujúcu zástavbu;
- mierka budov západného bloku je považovaná za priveľkú – výškovo/počtom nadzemných podlaží, aj plošne. 

Vplyv návrhu na kvalitu okolitých verejných priestranstiev a priestranstiev vo vnútri blokov:

Pozitíva:
- v priestore západného bloku vzniká kvalitný verejný priestor;
- návrh dobre pracuje s priehľadmi na dominanty mesta;
- vytvorenie malého námestia na Malatinského ulici, čím sa do priestoru zapája aj susediaci dom;

Negatíva:
- prílišná výška zástavby na nároží Paulínskej a Dolnopotočnej ulice;
- nepriepustnosť východného bloku pre verejnosť z ulice Malatinského na Halenársku;
- novonavrhované verejné priestranstvo v západnej časti je z hľadiska urbanistického (miera, veľkosť, budúca úžitkovosť) diskutabilné.

Riešenie mobility — automobilovej, cyklistickej, pešej:

Umiestnenie spojeného vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže znehodnocuje značnú časť parteru na Halenárskej ulici, ktorá je považovaná za najcitlivejšiu z hľadiska pamiatkovej ochrany.

Kvalita architektonického riešenia

Kvalita architektonického výrazu:

Pozitíva:
- návrh prináša pestrosť a rôznorodosť typológie i výrazu samotných bytov;
- tvarovanie hmôt navrhovaných objektov vychádza z ich vnútornej prevádzky a požiadaviek na preslnenie bytov.

Negatíva:
- architektonický výraz budov západného bloku nehovorí jasne o bytovej funkcii, evokuje skôr mestskú administratívnu budovu;
- diverzita špecifických typológii bytov limituje flexibilitu budov pri možných zmenách ich dispozície;
- architektonická nadväznosť jednotlivých navrhovaných budov voči sebe má rezervy. V niektorých momentoch pôsobí ťažkopádne voči sebe aj voči okolitej zástavbe;

Návrh prináša odvážne riešenia no prílišná rozdrobenosť architektúry spôsobuje nekonzistentnosť celku.

Vhodnosť architektonického výrazu v kontexte pamiatkovej zóny:

Architektúre navrhovaných stavieb chýba zapojenie do kontextu.

Naplnenie požadovaného lokalitného programu:

Návrh splnil požiadavky lokalitného programu.

Kvalita stavebno-statického riešenia:

Riešenie je považované za kvalitné.

Kvalita riešenia etapizovateľnosti:
- možnosť etapizácie bola preukázaná;
- návrh sa nevysporiadal presvedčivo s variantom zástavby v prípade zachovania budovy na Paulínskej ulici, keďže odstránenie budovy podmieňuje vznik jedného z nových objektov. V tomto prípade by došlo aj k značnému zníženiu počtu bytov v návrhu.

Schopnosť riešenia absorbovať budúce čiastkové úpravy pri zachovaní charakteru:

Návrh nedostatočne preukázal možnosti variability dispozícií navrhovaných bytov.

Efektivita, hospodárnosť

Primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu:

- návrh dobre preukázal primeranosť použitia nákladov na stavebnú realizáciu. 
- podzemné podlažia aj parter sú vyriešené dostatočne efektívne.

Predpokladaná nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu predpokladaná energetická efektivita:

Nákladovosť na dlhodobú správu a údržbu je vnímaná ako štandardná.

Predpokladaná energetická efektivita je primeraná z pohľadu použitých tvarov a plôch.

Primeranosť riešenia voči verejnej technickej infraštruktúre:

Riešenie je považované za vyhovujúce.