Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove
22. 4. – 11. 7. 2022 pred 1 rokom

Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 05. 4. 2022 pod číslom KA-341/2022.

Mesto Bardejov vyhlásilo v apríli 2022 verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-krajinno-architektonickú súťaž návrhov pod názvom „Revitalizácia Lesoparku Kalvária v Bardejove“.

Predmetom súťaže bol návrh urbanisticko – krajinno - architektonického riešenia revitalizácie areálu Kalvárie v Bardejove, ktorý sa nachádza v severovýchodnej časti širšieho centra mesta Bardejov. Lesopark má slúžiť ako oddychovo-relaxačná zóna so zachovaním pietneho charakteru miesta. 

Do súťaže sa zapojilo 5 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh od 2M ateliéru architektúry.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 alebo §4a ZAA, alebo je architektom alebo krajinným architektom právne usadeným v inom členskom štáte EÚ alebo EHS a spĺňa podmienky pre zápis do zoznamu autorizovaných architektov / registra hosťujúcich architektov, t.j. rovnocenne oprávnená osoba podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. apríl 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 11. júl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 18. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 19. august 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Viliam Holeva  (závislý od vyhlasovateľa)
Dr.Ing.arch. Ján Krcho , PhD.
Ing. Rastislav Mochnacký
Ing. Vladimír Dušenka  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Viktor Guth
Ing. Adriana Pavlíková  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Marek Kreheľ

Ceny:

prvá cena: 3 750 €
druhá cena: 2 500 €
tretia cena: 1 250 €
štvrté miesto: 500 €
piate miesto: 500 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-zakaziek/detail/439352
sutazne_podmienky_kalvaria_2022 Zapisnica-z-vyhodnotenia-Kalvaria-Bardejov

Výsledky súťaže:

prvá cena (3 750 €) – 2M ateliér architektúry

Autori/Autorky:
Ing.arch. Miroslav Michalica , Ing. arch. Tomáš Pozdech, Ing. arch. Filip Hečko
Komentár poroty:

Návrh jasne štrukturuje jednotlivé nosné témy daného architektonického riešenia. Hlavnou kostrou je pôvodná krížová cesta, ktorej dominanty v podobe štrnástich kaplniek sú artikulované primeraným očistením od náletovej vegetácie sledujúc definované výhľadové kužele, zabezpečujúce vizuálny kontakt s historickým jadrom mesta. Bezprostredné okolie kaplniek je riešené citlivo, s rešpektom k pôvodnej architektonickej substancii. Pomyselným vrcholom cesty so štrnástimi zastaveniami je ústredný priestor predpolia Kostola sv. Kríža. Navrhované „plató" je koncipované ako abstraktný a zároveň civilný verejný priestor s potenciálom reflektovať spoločenské potreby spojené s pietnym charakterom tohto miesta. Zdanlivo neviditeľnou vrstvou návrhu sa ukazuje byť sieť komorných architektonických intervencií, podporujúcich sekundárnu profánnu vrstvu lesoparku. Ich formálna redukovanosť, ako aj dôraz na udržateľnosť a ekologické aspekty, spolu s načrtnutou koncepciou možnej etapizácie boli porotou vnímané veľmi pozitívne. Porota odporúča v ďalšom riešení zvážiť možnosti a potenciál pešieho napojenia na historické centrum, ako aj jasnejšie dopovedať a zadefinovať trasu posledných zastavení krížovej cesty.

druhá cena (2 500 €) – Zoidberg Projekt

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Porota vyzdvihuje komplexnosť a rozpracovanosť architektonického návrhu, ktorý ako jediný dôraznejšie pracoval s možnosťou pešieho napojenia na historické centrum mesta. Je ale otázne, nakoľko je navrhovaná komerčná prevádzka vo vstupe do navrhovaného územia nadhodnotená a udržateľná v čase. Nesporným pozitívom návrhu je konzistentnosť architektonickej vrstvy, ktorej formálne čistý a výrazovo minimálny prejav je prítomný naprieč navrhovanou typológiou. Prvky drobnej architektúry sú riešené ako atypický autorský mobiliár, čo bolo hodnotené veľmi pozitívne, isté polemiky však vyvoláva potreba použitia prístreškov, ich proporcia a situovanie na krížovej ceste môže vo výsledku konkurovať architektúre kaplniek. Aj napriek spomínaným negatívam bol návrh porotou vnímaný veľmi pozitívne a jeho prínos do diskurzu tejto architektonickej súťaže je nespochybniteľný.

tretia cena (1 250 €) – Fotta Popadič Architekt

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Porotou bola pozitívne hodnotená práca s krajinárskymi aspektami predmetného riešenia. Vnímanie dôležitosti aleje, jej doplnenie a podporenie novými listnatými drevinami, práca s kvetinovou výsadbou v okolí kaplniek a v neposlednom rade znovuobjavenie ovocného sadu - rajskej záhrady boli hlavnými prínosmi tohto návrhu. Porota vníma istú nevyváženosť návrhu v kvalitatívnom zaostávaní architektonickej vrstvy. Miera a forma nasadenia spevnenej plochy predpolia kostola sa javí byť vo svojej expresívnosti neadekvátna a rovnako aj výber a zdokumentovanie banálnych prvkov typového mobiliáru sa ukazuje byť premárnenou šancou. Naopak, rozpracovanie témy vstupných portálov do jednotlivých území lesoparku môže byť pri podrobnejšom rozpracovaní prínosnou a životaschopnou ideou.

štvrté miesto (500 €) – nekonečno

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

piate miesto (500 €) – Dr. Ing. Peter Demčko

Autori/Autorky:
Komentár poroty: