Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov
23. 12. – 21. 2. 2022 pred 2 rokmi

Sídlo Úradu na ochranu oznamovateľov

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 22. 12. 2021 pod číslom KA-984/2021.

Úrad na ochranu oznamovateľov vyhlásil v decembri 2021 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž návrhov na svoje nové sídlo.

Predmetom riešenia bol dom na Námestí slobody 29 v Bratislave. Jedná sa o neskoro funkcionalistický objekt postavený okolo roku 1940. Autor nie je známy. Dom nie je pamiatkou, nachádza sa však v pamiatkovej zóne. Dom bol pôvodne navrhnutý ako bytový, už dlhodobo je však ako majetok SR využívaný na kancelárske priestory. Dom by mal teda po rekonštrukcii fungovať ako kancelársky objekt a mal by byť schopný vo všeobecnosti poňať akýkoľvek typ úradu či administratívnej prevádzky.

V prvom kole predložilo ponuky 10 účastníkov. Do druhého kola postúpili 3 súťažné kolektívy. Zvíťazil návrh od MAPA architekti.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto 

- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“) alebo 

- je oprávnený na výkon činnosti inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) (len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 23. december 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 21. február 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 12. máj 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. máj 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Lényi
Zuzana Ondrušková, Arch. MA
JUDr. Nikola Jaborníková  (závislý od vyhlasovateľa)
Matej Uhlík  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
Ing. Ivona Podolanová Klementová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 7 500 €
druhá cena ex aequo: 6 250 €
druhá cena ex aequo: 6 250 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16162/summary
00_Sutazne-podmienky_UOO 01_zadanie_ÚOO zapisnica3

Výsledky súťaže:

prvá cena (7 500 €) – MAPA architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Patrícia Botková , Mgr. art. Marián Stanislav, Bc. Kristína Čangelová, Ivana Kúsková, Ing. arch. Slávka Hertnekiová
Komentár poroty:

Pozitíva:
- racionálne riešená dispozícia
- v typických podlažiach umiestňuje zázemie a hygienické priestory do stredného traktu dispozície
- na prízemí dobre riešený nástup schodiskom aj bezbariérovou rampou
- členenie podlažia na priestory s dobrými proporciami
- logické a funkčné prevádzkové rozdelenie medzi verejnou a internou časťou
- vhodná miera zachovania pôvodnej štruktúry podlaží
- návrh umožňuje flexibilné narábanie s dispozíciou
- v návrhu sú optimálne distribuované finančné prostriedky - do podstatných momentov intenzívnejšie, do menej podstatných momentov menej intenzívne
- výška a spôsob obloženia vonkajšieho sokla parteru na celú výšku prízemného podlažia vhodne reaguje na zmenu funkcie z obytnej na verejnú, ale zároveň rešpektuje okolité prostredie
- optimálne znížená výška parapetu okien na prízemí
- primárne materiálové riešenie je dobre zvolené, javí sa byť ekonomicky primerané
- pozitívne je vnímané prepojenie dvora a kuchynky
- subtílne riešenie regálových zostáv úložných priestorov v kanceláriách dobre korešponduje s danými rozmermi priestorov, je navyše ekonomické, keďže sa dá riešiť typovo
Porota odporúča:
- osadiť okná na uličnej/severnej fasáde na tzv. predsadenú montáž, aby sa po dodatočnom zateplení výsledná plasticita fasády priblížila pôvodnej (40-te roky )
- uprednostňuje sa skôr repasovanie zábradlia než vytváranie repliky
- znížiť počet wc na typickom podlaží

druhá cena ex aequo (6 250 €) – INGART group, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Kotrus, JUDr. Ing. Mgr. art. Peter Živner, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.
Komentár poroty:

Pozitíva:
- pomerne funkčná a čistá dispozícia
Negatíva:
- bezbariérový prístup sa javí byť ako suboptimálny
- schematické riešenie vstupného schodiska
- výrazné zapustenie vstupu sa v tektonike fasády javí ako cudzí prvok
- veľké presklenia bez parapetu v parteri nezodpovedajú novej funkcii a kontextu okolia.

druhá cena ex aequo (6 250 €) – VA_AR s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Pozitíva: 
- kultivovane volené materiálové prvky interiérových povrchov, avšak neprimerané rozpočtu a funkcii

Negatíva:
- problémové riešenie nárožného styku dvoch schodísk v hlavnom vstupe v parteri
- niektoré priestory postrádajú architektonickú čistotu, sú členité, nekomponované (napr. veľká zasadačka, foyer)
- riešenie fasády parteru sa neprispôsobilo zmene funkcie budovy