Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre
05. 5. – 28. 7. 2022 pred 1 rokom

Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 29. 3. 2022 pod číslom KA-297/2022.

Mesto Nitra a Útvar hlavného architekta Nitry vyhlásili v máji 2022 verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-krajinársku súťaž návrhov pod názvom "Revitalizácia verejných priestranstiev sídliska Diely v Nitre". Predmetom súťaže je urbanisticko-krajinárske riešenie verejného priestranstva na Dieloch.

Navrhované riešenie malo rešpektovať urbánne prostredie a zároveň odrážať súčasné trendy architektúry so zvážením možnosti zapracovania odkazu na špecifickú lokalitu, v ktorej sa nachádza. Pri návrhu bolo nutné sledovať ako architektonické, tak aj funkčné hľadisko, so zreteľom na investičnú a prevádzkovú efektívnosť.

Porota hodnotila dva súťažné návrhy. Na prvom mieste v súťaži sa umiestnil návrh od ORA-Architekti. Úlohou vysúťaženého ateliéru bude vypracovanie koncepcie riešenia verejných priestranstiev na Dieloch. Tá bude mestu slúžiť ako podklad pri tvorbe zadania nového územného plánu. Zároveň bude stratégiou pri postupnej revitalizácii tohto obytného súboru v súlade s víziou poly-centrického mesta.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto spĺňa požiadavku na odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s § 4 alebo § 4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v členských štátoch EÚ.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 5. máj 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 28. júl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. september 2022

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Viktor Šabík  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Eugen Lipka
Ing. Peter Pasečný
Ing. Dávid Moravčík  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Lenka Kompasová
Ing. arch. Ivan Gogolák (CZ)
Ing. Lucia Gáborová

Náhradníci poroty:

Ing. Jarmila Králová, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Lívia Dulíková

Ceny:

prvá cena: 4 000 €
tretia cena: 3 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/21544/summary
Revitalizacia-verejnych-priestranstiev-na-Dieloch_podmienky

Výsledky súťaže:

prvá cena (4 000 €) – ORA-ARCHITEKTI s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Zoran Samoľ , Ing. arch. Michal Oborný , Ing. arch. Andrej Drgala, Ing. Dominika Lovasíková, Bc. Martin Malachovský, Bc. Oleksandra Zaika, Daria Kolobanova
Komentár poroty:

Návrh č. 1 prezentuje ucelený koncept priestoru okolo kaplnky sv. Urbana, kt. sa stáva ťažiskom riešeného územia so špecifickou funkciou vo vrchnej časti lúky vo svahu. Prináša nové funkcie do vnútroblokových priestorov a prepája ich navzájom. Porota pozitívne hodnotí zvolenú mierku návrhu, využitie severnej lúky a jednotiaci prístup vo vnútroblokoch. Návrh ponúka rozšírenie “Medzibloku č.1” v priečnom smere a vytvára tak pre užívateľa nový typ priestoru. Za diskutabilné porota považuje umiestnenie vodnej plochy v hornej polohe návrhu - mokraď s vodnou nádržou. Priestor námestia je navrhnutý tak, že bolo použitých príliš veľa spevnených / dláždených plôch. V ďalšom stupni požadujeme redukovať tieto plochy a riešiť ich menej schematicky a menej formálne.

tretia cena (3 000 €) – GULDANARCHITECTS s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Eugen Guldan , PhD. , Ing. Alexandra Macholová
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Komentár poroty:

Návrh č. 2 ponúka netradičné riešenie plochy v kontakte s kaplnkou, v ktorej blízkosti vzniká nový objekt kaviarne s potenciálom oživiť daný verejný priestor. Napriek deklarovanému uchopeniu zóny okolo kaplnky sv. Urbana ako centrálnej plochy však návrh nedostatočne rozvíja jej okolie. Zaujímavým momentom riešenia je napojenie na Kmeťovu ulicu, ktoré sa vďaka svojmu stvárneniu stáva pokračovaním horného námestia. Návrh vytvára nový systém parkovísk, vhodne prezentovaný i v riešení uličných profilov so zohľadnením vodozádržných opatrení.