Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Kultúrne centrum Hviezda v Trnave
23. 12. – 15. 2. 2022 pred 2 rokmi

Kultúrne centrum Hviezda v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 12. 2021 pod číslom KA-1001/2021.

Mesto Trnava vyhlásilo v decembri 2021 verejnú projektovú dvojkolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov s názvom „Kultúrne centrum Hviezda v Trnave“. 

Zámerom vyhlasovateľa Mesta Trnava a Zaži v Trnave – Mestského kultúrneho strediska v Trnave bolo vybudovanie novej, súčasným podmienkam – spoločenským, kapacitným, prevádzkovým a technologickým – vyhovujúcej mestskej kultúrnej infraštruktúry, transformáciou existujúcej budovy kina Hviezda na nové kultúrne centrum. Od súťažných návrhov sa očakávala  schopnosť viesť kritický dialóg s komplexnou mestskou situáciou v zmysle vytvorenia súčasného verejného priestoru, respektíve rozhrania medzi domom, kultúrnou inštitúciou a mestom, priestorom každodenného života.

Súťaž prebiehala v dvoch kolách:
1 kolo: urbanisticko‐architektonický návrh, hmotový a priestorovo‐organizačný koncept
2. kolo: architektonický návrh, funkčno‐dispozičné a materiálovo‐konštrukčné riešenia

V 1. kole porota hodnotila 14 návrhov. 3 návrhy postúpili do 2. kola.

 

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto

- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“) alebo 
- je oprávnený na výkon činnosti inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ( len s označením osvedčenia A1 na pečiatke ), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa Zákona 138/1992 resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 23. december 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 15. február 2022, 29. apríl 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. máj 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 13. máj 2022

Porota:

Predseda:

Prof. Ing. Mgr. akad. arch. Petr Hájek (CZ)

Riadni členovia:

Ing.arch. Štefan Polakovič
Ing.arch. Michaela Hantabalová
Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Jana Moravcová (CZ)
Mgr. Peter Cagala  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Adrián Kobetič  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mag.arch. Peter Stec , ArtD.
Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Jitka Ressová (CZ)

Experti:

Ing. arch. Gabriela Kvetanová
Ing. Richard Varkonda

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 14 000 €
tretia cena: 10 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/16644/summary
TKH---sutazne-zadanie TKH---sutazne-podmienky TKH_2kolo-hodnotiace-ZASADNUTIE-POROTY_zapisnica

Výsledky súťaže:

prvá cena (20 000 €) – A-Design s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Romanec , Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Bohdan Hollý, Bc. Adela Tichá, Bc. Jozef Šefčík
Komentár poroty:

- Kompaktný dom
- Jednoznačné hmotovo–priestorové riešenie s pochopením širších vzťahov v území.
- Hmotovo návrh najplepšie nadväzuje na súčasný horizontálny charakter kina Hviezda, rozšírenie hmoty foyer a sály je prirodzene doplnené o oddelenú subtílnu hmotu administratívy, pričom je rozvíjaný kompozičný vzťah horizontálnej dosky a dvoch vertikálnych hmôt. Oddelenie hmoty administratívy od sály smerom k vertikále susedného hotela vhodne nadväzuje na okolie a zároveň dovoľuje osvetlenie administratívy nerušiace kompaktný výraz hmôt. Tieto sú jemne materiálovo diferencované odkazujúc na pôvodné výtvarne riešenie s potenciálom na riešenie grafického označenia prostredníctvom svetelnej fasády.
- Návrh ponúka vo veľkej miere aktívny obvod budúceho kultúrneho centra. Smerom do Paulínskej prostredníctvom rozšírenej lodžie umožňuje veľkorysé prepojenie medzi sálou, foyer a ulicou a tým aj vylievanie programu a aktivít KC do verejného priestoru. Zároveň však prostredníctvom kaviarne a prenajímateľných ateliérov oživuje aj bočné priestory, ktoré podporujú možné priečne prepojenia Paulínskej a Hlavnej ulice.
- Návrh ponúka zväčšenie hmoty sály na požadovanú kapacitu, sála a jej riešenie je hodnotené pozitívne, vysoká miera variability, možnosti viac smerovej orientácie sály, vzťah k foyer a ďalším priestorom v čitateľnej a presvedčivej dispozícií sú vítané kvality návrhu. Porota kladne hodnotila poréznosť parteru nielen v smere foyer – exteriér, ale aj v smere foyer a sála.
- Návrh naznačuje aj možnosť poréznosti fasády sály oknom na sever, čím sa dá dosiahnuť kontrolovaná práca s prirodzeným osvetlením sály pre denné aktivity.
- Materiálovo a výrazovo odporúča porota návrh v ďalšom kroku v úzkej spolupráci s mestom prehodnotiť smerom k vhodnému vzťahu s typom kultúrnych aktivít. Menej formálnych a materiálových ambícií smerom k neutrálnejšiemu charakteru. Vhodná práca napríklad s recykláciou existujúcej podlahy.
- Porota tiež odporúča pri hľadaní technického riešenia elevácie hľadiska úzku komunikáciu a spoluprácu s budúcim prevádzkovateľom.

druhá cena (14 000 €) – 2021 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Peter Lényi , Ing. Ing. arch. Ondrej Marko , Ing. arch. Lukáš Lečko, Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Lenka Borecká, Ing. arch. Jana Kvasniaková, Ing. arch. Mgr. art. Dorota Volfová
Komentár poroty:

- Dom na dome
- Kultivovaný návrh zachováva charakter/atmosféru pôvodnej budovy kina Hviezda
- Viditeľná je snaha o zachovanie hmoty, respektíve jej kompizičné vzťahy, navýšenie hmoty sa deje aj v horizontálnom aj vertikálnom smere
- Kladne hodnotená je snaha o osvetlenie sály prostredníctvom stropných svetlíkov. Sála tak získava možnosť stať sa viac ako len neutrálnym blackboxom.

- Zložitosť riešenia konštrukcie, akustiky, zatemnenia bola vnímana nejednoznačne. Na jednej strane potenciál na rôznorodé aj provokujúce používanie, zmenu charakteru priestoru, viacvrstevnatosť – sála ako priestor na produkciu kultúry a aktivít. Na druhej strane otázka konštrukčnej reálnosti takéhoto riešenia. Nejednoznačnosť návrhu sa prejavila aj na lamelovej fasáde vertikálnej hmoty sály a administratívy, ktorej úloha je viac zjemnovať a schovávať ako ponúkať viacvrstevnatý výraz kutúrneho centra.
- Návrh nie je v mestskom priestore neutrálne bezkonfliktný, čo je hodnotené kladne, ale vo viacerých momentoch pôsobí potenciál vyrušenia skôr rozpačito ako sebavedome.
- Parter a jeho napojenie na okolie domu sa javí ako adresné, efektívne pomenováva hlavné priestory na vylievanie programu a vedľajšie priestory obslužné priestory a dobre nastavuje charakter a atmosféru živého mestského domu.
- Kladne je tiež hodnotená snaha o univerzálnosť sály prostredníctvom viacnásobného vstupu zásobovania sály aj s naznačenou možnosťou vjazdu priamo do sály, avšak vjazd na hydralické stoly javiska či výškový rozdiel terénu a sály pôsobia nedoriešene.
- Dispozičné riešenie a organizácia prevádzky sa javí ako funkčne a variabilne, s čitateľnou snahou o rozvíjanie pôvodnej dispozície kina Hviezda. Problémom sú vstupy do sály len z bočných strán.
- Vhodná transparencia alebo poréznosť foyer smerom do exteriéru. Avšak vzťah sála - foyer je skôr o skrývaní ako o prepájaní. Kaviareň je dôležitejšia ako sála.

tretia cena (10 000 €) – Plural s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Jančok , Arch. Michal Janák , Gabriela Smetanová, Ing. arch. Miroslava Mišurová, Alica Pokorná
Komentár poroty:

- Dom vedľa domu
‐ Silný priestorovo hmotový návrh, nezachováva pôvodné vzťahy, novú hmotu sály umiestňuje výrazne asymetricky voči zachovanému portiku, otáča orientáciu sály a nastoľuje novú mierku voči zachovanej hmote ako aj voči prostrediu. Zásadný zásah do existujúcich konštrukcií, respektíve ich náhrada.
‐ Porota vníma ambíciu o nastavenie nových priestorových vzťahov v prostredí, tieto sa však dejú skôr na úrovni hmoty, mierky a kompozície avšak na úrovni parteru a napojenia domu na okolie alebo vytvárania okolia je dom tvrdý, zdôrazňuje orientáciu do Paulínskej ulice a rezignuje na priestory po stranách budovy. Táto jednostrannosť voči verejnému problému je vnímaná problematicky. Dom samotný pôsobí ako vložený do prostredia, čo je umocňené aj kobercom dlažby.
‐ Návrh si vytvoril novým priestorovo hmotovým konceptom podmienky na ideálne nastavnie fungovania sály, avšak paradoxne ponúka zo všetkých troch ocenených návrhov najmenšiu plochu sály.
‐ Výrazovo je dom vnímaný rozporuplne. Snaha o súčasný kultúrny dom naráža na podobnosť s inými typologickými druhmi. Nedoriešené rozpory v materialite, napríklad pôvodná dlažba vs. podlahové kúrenie.