Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom
09. 7. – 17. 9. 2020 pred 3 rokmi

Mestská plaváreň a letné kúpalisko v Novom Meste nad Váhom

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 02. 7. 2020 pod číslom KA-429/2020.

Mesto Nové Mesto nad Váhom vyhlásilo v júli 2020 verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na podobu mestskej plavárne a letného kúpaliska. Účelom súťaže bolo komplexné riešenie návrhu areálu mestskej krytej plavárne a letného kúpaliska spolu verejným parkom na úrovni urbanistickej štúdie. Ide o návrh športovo-rekreačnej zóny pre potreby obyvateľov mesta vo väzbe na prevažne obytnú zónu novorealizovanú na časti bývalých kasární.

Porota hodnotila 8 súťažných návrhov. Víťazom súťaže sa stal ateliér 3linea.

 

Okruh účastníkov:

- Súťaže sa mohli zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok.

- Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 9. júl 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 17. september 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 25. september 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. september 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Ján Gustiňák
Ing.arch. Ján Krchnavý  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Mária Serdahelyová  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Martin Pavelek
Akad.arch. Dušan Voštenák
Ing. Rastislav Petkanič  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Jozef Trstenský

Ceny:

prvá cena: 15 000 €
druhá cena: 7 500 €
tretia cena: 6 000 €
prvá odmena: 4 000 €
druhá odmena: 2 000 €
ZÁPISNICA--z-hodnotiaceho-rokovania-poroty-24.09.2020 Mestská-plaváreň-a-letné-kúpalisko-Nové-Mesto-nad-Váhom_podm

Výsledky súťaže:

prvá cena (15 000 €) – 3linea

Autori/Autorky:
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner , Ing.arch. Peter Stano , Ing. arch. Ondrej Vecan, Ing. Miroslav Naď
Komentár poroty:

Víťazný návrh charakterizuje silný koncept jednoznačne čitateľný vo vznikajúcej urbanistickej štruktúre tejto časti mesta. Návrh najlepšie naplnil  urbanistické, architektonické a krajinárske požiadavky vyplývajúce zo zadania v súťažných podmienkach vrátane väzieb na širšie okolie, ako aj požiadavky vyhlasovateľa na funkčno-priestorové a prevádzkové riešenie a efektivitu prevádzky.  Umiestnenie stavieb, členenie areálu do funkčných zón a nadväzujúce dopravné riešenie je logické, prehľadné umožňujúce vzájomné prepojenie, interakciu, ako aj autonómnosť prevádzky jednotlivých funkčných celkov plavárne s kúpaliskom a verejného parku s vybavenosťou.  Umne je riešené križovanie hlavného  severo-južného pešieho ťahu a obslužnej komunikácie cez upokojenú dopravnú plochu.  Kumulovanie  zástavby do minimálneho počtu stavieb  v primeranej mierke umožňuje dosiahnuť priestorovú a ekonomickú efektívnosť požadovanú vyhlasovateľom a ponecháva maximum prírodného a krajinársky upraveného prostredia v rámci revitalizácie riešeného areálu. Architektonické riešenie budov je striedme, tvaroslovné vyjadrovacie prostriedky sú volené v súlade s funkčnou náplňou budov tak, aby si dlhodobo udržali nadčasový charakter. Kapacity a vybavenie vnútorných aj vonkajších bazénov sú navrhnuté optimálne, v súlade s požiadavkami  vyhlasovateľa. Silnou stránkou návrhu sú jeho environmentálne parametre, ako v krajinárskej koncepcii, tak i z hľadiska vodozádržných opatrení, využívaní alternatívnych zdrojov energie,  energetickej úspornosti vrátane systému tienenia bazénovej haly na línii vonkajšej ochodze a i. Návrh je realizovateľný ako celok, ako aj po etapách s čiastočnou prevádzkou.

Porota odporúča zvážiť  možnosť  umiestnenia výcvikového bazéna tak, aby ho bolo možné využívať  prípadne aj v samostatnom režime a tiež väčšiu svetlú výšku bazénovej haly plavárne.

druhá cena (7 500 €) – Ing. arch. Marek Jablonský, Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Marek Jablonský , Ing. arch. Stanislav Majcher, PhD.
Komentár poroty:

Architektonické stvárnenie a čitateľnosť funkcie sú v tomto návrhu na prvý pohľad zrejmé a funkcia areálu  sa jednoznačne prezentuje do okolia. Koncept charakterizujú bazény a atrakcie letného kúpaliska na veľkej terase s dominantnou vežou s tobogánmi. 

Návrh predstavuje vhodné urbanistické riešenie a zónovanie funkcií. Parkovanie v línii od Bzinskej ulice, prepojenie plôch kúpaliska smerom na juh na pobytovú zeleň a zeleň parku, objekt plavárne medzi kúpaliskami a obytnou zónou.

tretia cena (6 000 €) – Ing. arch. Michal Čičala, Ing arch. Michal Matika, Ing. arch. Lívia Orišková

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Čičala (CZ), Ing. arch. Michal Matika (CZ), Ing. arch. Lívia Orišková
Komentár poroty:

Návrh predstavuje kvalitnú súčasnú architektúra. Sympatické je miestami až „hotelové“ merítko, môže reflektovať práve na prostredie športovo rekreačnej vybavenosti pre menšie okresné mesto. Architektonický koncept rozdelenia objektov na pavilóny prináša kvalitné priestorové riešenia. V návrhu je optimálne zvolená funkčná náplň bazénov, wellness, a samotné riešenie areálu je prevádzkovo dobre riešené.

Urbanistické riešene v kontexte okolitej zástavby a orientácia letnej plavárne smerom na západ k obytnej zóne sa nejavia v tomto návrhu ako ideálne.