Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Parkovací dom v Trnave
08. 7. – 08. 10. 2020 pred 3 rokmi

Parkovací dom v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 07. 7. 2020 pod číslom KA-220/2020.

Mesto Trnava vyhlásilo v júli 2020 verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Parkovací dom v Trnave“ na komplexné riešenie parkovacieho domu v obytnom súbore Na hlinách. 

Náročnosť zadania spočívala v umiestnení parkovacieho domu do vnútrobloku so značným prevýšením (bývalá tehelňa), priamo medzi okolité bytové domy. Parkovanie bolo potrebné vyriešiť tak, aby priestor nestratil intímny charakter dvora. Návrh mal súčasne rozšíriť priestorové využitie vnútrobloku, s doplnením o herné prvky, mobiliár, drobnú architektúru a zeleň. Riešenie kládlo nároky na optimálne architektonické, krajinárske, ako aj dopravné riešenie stavby.

Do súťaže sa zapojilo 16 autorských kolektívov. Zvíťazil návrh Dušana Fischera a Ľudovíta Urbana. 

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 8. júl 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 8. október 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. október 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. november 2020

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Pavel Ďurko
Ing. Jarmila Garaiová  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing.arch. Ondrej Horváth
Ing. Peter Trnka
Ing. Jana Miklovičová
Ing. Boris Aresta
Emanuel Gronský

Ceny:

prvá cena: 8 000 €
druhá cena: 4 800 €
tretia cena: 3 200 €
sutazne_podmienky-(1) zapisnica-vyhodnotenie-sutaznych-navrhov-

Výsledky súťaže:

prvá cena (8 000 €) – Atelier Urban + Fischers

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Miroslava Ribovičová , Ing. arch. Betty Laurincová, Ing. arch. Erika Hriviková, Mgr. art. Matej Hoppan
Komentár poroty:

Vplyv návrhu po dostavaní bude minimálny, čo porota vyhodnotila veľmi pozitívne. Parkovací dom nebude vôbec viditeľný vďaka novej topológii vnútrobloku a svahu, ktorý zakrýva samotnú stavbu. Rovnako sú veľmi zaujímavo riešené priestory pre vstup do samotných garáži a odvetranie cez štrbinu naprieč objektom. Porota ocenila aj riešenie vjazdu, ktoré minimalizuje zásah do vnútrobloku. Zaujala aj netradičná forma prezentácie, ktorá môže pôsobiť až infantilne, ale je dostatočne popisná a jednoznačne komunikuje výhody návrhu. Samotné riešenie parkovania je veľmi logické a efektívne. Riešenie lezeckej steny, jeho napojenie na svah a bezpečnosť bude potrebné v ďalších stupňoch citlivo doriešiť, rovnako ako zopár drobností, ktoré však nemajú vplyv na zámer ako taký. Celkovo je návrh veľmi ucelený s jasným a silným konceptom, na ktorom sa dá ďalej stavať a rozvíjať ho v ďalších stupňoch projektovania.

druhá cena (4 800 €) – Light4Space s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh výborne zapadá do zeleného vnútrobloku. Porota ocenila, že samotný objekt garáží bude minimálne vnímavý a viditeľný. Práca s topológiou terénu a prisypanie objemu bolo hodnotené veľmi kladne. Rovnako ako vjazdy, ktoré minimálne zasahujú do vnútrobloku. Logika parkovania a riešenie pohybu áut je tiež veľmi čisté. Prezentácia návrhu je veľmi prehľadná a čitateľná. Objekt kaviarne s výlezom a terasou môže oživiť funkčné využitie zeleného vnútrobloku. Čiastočne priznanie hrany objektu v parku môže byť vnímané ako zbytočné a limitujúce. Ako celok je ale návrh veľmi zrelý a dalo by sa na ňom pokračovať a rozvíjať ho ešte viac v ďalších stupňoch projektovania.

tretia cena (3 200 €) – vranka architekti s.r.o

Autori/Autorky:
Ing.arch. Radovan Vranka , Ing. arch. Zuzana Tomečková
Komentár poroty:

Návrh maximálne využíva priestorové možnosti vnútrobloku. Dosahuje aj najväčší počet parkovacích miest pri dobre riešenej typológii a technológii parkovania. Nedostatkom sa však javí jeho dopravný vjazd a výjazd, ktorý dominuje svojim objemom a koliduje s okolitou zástavbou. Autori priznávajú v architektúre fasád dominanciu parkovacieho domu zo spodnej úrovne dvora. Strešná krajina je riešená kvalitne formou terás, nedostatkom sa javí masívnosť rámp a schodísk. Koncept a jeho vyjadrenie ma jasnú logiku a kvalitu. Návrh by mal ambície sa ďalej rozvíjať aj v ďalších stupňoch projektovania.