Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Grössling
19. 3. – 12. 6. 2020 pred 4 rokmi

Grössling

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 10. 3. 2020 pod číslom KA-94/2020.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava spolu s MIB a GIB vyhlásili v marci 2020 medzinárodnú projektovú verejnú architektonickú súťaž návrhov na obnovu kúpelov Grössling v centre Bratislavy. Historické mestské kúpele Grössling boli už od svojho vzniku v 19. storočí dôležitým spoločenským bodom v centre mesta. Posledné štvrťstoročie žiaľ chátrajú. Ide pritom o jednu z posledných nezrekonštruovaných národných kultúrnych pamiatok v Bratislave.

Spomedzi účastníkov zo 17 krajín a 77 návrhov zvíťazil taliansky kolektív OPPS Archittura. Víťazný návrh podľa slov poroty najlepšie reaguje na požiadavku mesta vytvoriť pokojný mestský blok. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a vyžaduje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy. Zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému  kúpeľov, knižnice a kaviarne.
 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 19. marec 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 12. jún 2020, 28. september 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. jún 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 4. november 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Peter Lényi  (závislý od vyhlasovateľa)
Lászlo Kovács (HU)
Ing. arch. Adam Halíř (CZ)
Prof. Dr. Ing. arch. Henrieta Moravčíková

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Zuzana Zacharová
Peter Fejérdy (HU)

Ceny:

prvá cena: 25 000 €
druhá cena: 15 000 €
tretia cena: 10 000 €
odmena: 5 000 €
odmena: 5 000 €
Grossling_00-sutazne-podmienky Zápisnica_hodnotenie-I-final

Výsledky súťaže:

prvá cena (25 000 €) – OPPS Archittura (IT)

Autori/Autorky:
Antonio Salvi (IT), Francesco Polci (IT), Filippo Pecorai (IT), Paola Chiriatti (IT)
Komentár poroty:

Víťazný návrh najlepšie reaguje na požiadavku zadávateľa vytvoriť pokojný, uzavretý mestský blok s dobre riešeným variabilným námestím a vzťahom k okolitému mestu. Autori dokázali jednoduchými zásahmi nadviazať na historickú hodnotu komplexu a zvýšiť kvalitu objektu. Návrh v plnej miere využíva existujúce priestory a obsahuje najmenej deštruktívnych zásahov, čím zvýrazňuje hodnotu a patinu 125 ročnej budovy a zároveň vytvára fungujúcu prevádzkovú schému kúpeľov, knižnice a kaviarne. Prevádzka jasne definuje oddelenie plaveckého bazéna, saunovej časti a samotných kúpeľov a taktiež rušnej a pokojovej zóny knižnice. Predpolie kúpeľov na Medenej ulici návrh rieši ako pokojný mestský verejný priestor s exteriérovým sedením. Naň priamo nadväzuje priestor kaviarne, ktorý tvorí spojovací bod medzi samotnými kúpeľmi a knižnicou. Návrh prinavrátil pôvodný vstup do kúpeľov z roku 1895 na nárožie Medenej a Kúpeľnej ulice. Pomerne málo vstupov do objektu zabezpečuje dobrú obsluhu celého objektu, prevádzkový koncept je hodnotený veľmi pozitívne. Porota ocenila materiálové prevedenie vkladaných konštrukcií, ktoré vytvárajú atmosféru pocitovo príbuznú celkovému charakteru budovy. Presklené konštrukcie odkazujú na obdobie rozvoja kúpeľov a zároveň vytvárajú veľkorysé a pritom krehké priestory. Vkladané konštrukcie pracujú s rôznou mierou otvorenosti voči okoliu - robia tak v závislosti na funkcii nadväzujúcich priestorov a na zámere autorov. Riešenie zadného dvora s presklenou sálou pre kultúru a s exteriérovou záhradou bolo hodnotené kladne. V objekte na Vajanského nábreží sa zachovávajú obytné podlažia bez radikálnych zmien.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní návrhu preveriť možnosti riešenia miestami príliš tesných priestorov medzi fasádou pôvodnej budovy a fasádou navrhovaných objektov a taktiež alternatívnu možnosť riešenia exteriérového bazéna v prieluke na Kúpeľnej ulici. Pozitívne je hodnotená jasná a konzistentná prezentácia návrhu s dôsledným rozpracovaním vlastnej témy a zároveň dostatočne otvorený koncept, s ktorým sa dá ďalej pracovať.

druhá cena (15 000 €) – A - DESIGN s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Igor Pohanič , Ing. arch. Michal Romanec , Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič, Ing. arch. Michal Buranovský, Ing. arch. Denisa Kollárová
Komentár poroty:

Pozitívom návrhu je jeho jasné urbanistické členenie a vysoká kvalita celkovej navrhovanej koncepcie. Na rozdiel od víťazného návrhu, v tomto prípade autori pracujú s výraznejším otváraním priestorov bloku do okolitého prostredia - zapojenie priestoru na Kúpeľnej ulici, využívanie exteriérových terás vo vnútri bloku. Porota ocenila umiestnenie a riešenie jednotlivých vstupov do objektu. Samostatný vstup do kúpeľov z prieluky na Kúpeľnej ulici vytvára veľkorysý predpriestor, ktorý vizuálne komunikuje s interiérom historickej kotolne a časti kúpeľov. Umiestnenie šatní do podzemného podlažia s prirodzeným presvetlením v rámci prieluky pôsobí ako dobré rozhodnutie a umožňuje vytvorenie verejnej funkcie na celom prízemí objektu. Porota ocenila navrhované kultivované materiálové riešenie, ale ako otázne vníma chýbajúce interiérové prepojenie kúpeľnej a knižničnej časti. Ako polemická bola časťou poroty hodnotená konzistentnosť architektonického riešenia novovzniknutých zásahov (opodstatnenosť pultovej strechy nad pôvodným bazénom, rozdielna tektonika tohto priestoru z pohľadu exteriéru a interiéru, riešenie vertikálneho priestoru s bazénom a umiestnenie oddychovej zóny v dekonštruovanej budove na Vajanského nábreží).

tretia cena (10 000 €) – mar.s architects (CZ)

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Šenberger (CZ), Ing. arch. Martin Zítek (CZ), Ing. arch. Daniel Mudra (CZ)
Komentár poroty:

Porota oceňuje kvalitne vyriešený verejný priestor – veľmi mestský a zároveň príjemne civilný. Riešenie križovatky Medenej a Kúpeľnej ulice primerane uprednostňuje chodcov v území. Vstup do kúpeľov cez dvor, do šatní na prízemí bez kríženia prevádzky je pozitívom návrhu. Čitateľnosť novej vrstvy porota, na rozdiel od pamiatkarov, hodnotí kladne. Kladom je, že nepôsobí ako exhibícia, avšak ako negatívum bola vnímaná absencia jednoznačného architektonického výrazu asociovateľného s objektom kúpeľov. Priestor pre oddych je podhodnotený a jeho umiestnenie pri vstupe z neho robí príliš frekventovaný uzol vzhľadom na funkciu, ktorej má slúžiť. Otázne je riešenie šatní v rámci troch podlaží a vstup do saunového sveta cez hlavný bazén. Obnažená štítová stena v prieluke na Kúpeľnej ulici s brečtanom a graffiti pôsobí ako provizórium.

odmena (5 000 €) – MRCK GROUP s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Andrej Olah , Bc. Simona Fischerová, Ing. arch. Filip Marčák, Ing. arch. Matej Kurajda, Ing. arch. Jana Filípková, B.A. Karolína Krajčíková
Komentár poroty:

Pozitívom návrhu je umiestnenie knižnice a kaviarne do časti objektu orientovaného do parčíka na Medenej ulici. Autori vytvorili prevádzkovú schému, ktorá umožňuje oddeliť rušnú a pokojovú zónu kúpeľov, avšak plavecký bazén nemá vlastný prístup. Z pamiatkového hľadiska je tento konzervatívny návrh hodnotený kladne, vo veľkej miere pracuje s pôvodným objektom, zachováva exteriérový výraz stavby bez výrazných zásahov či dostavieb. Napriek tomu práca s historickou vrstvou v detaile navrhovaných stavebných úprav pôsobí necitlivo. V dôležitých priestoroch sú nízke svetlé výšky, čo môže pôsobiť stiesňujúco. Návrh neprezentuje výraznejšiu atmosféru, riešenie interiérov neprináša výraznejšiu pridanú hodnotu. Otázna je vhodnosť použitia schematického návrhového postupu, ktorému autori podriadili koncept. Pešia zóna na Kúpeľnej ulici nie je v dohľadnej dobe realizovateľná a má príliš formálnu štruktúru, výsledný verejný priestor pôsobí tvrdým dojmom. Riešenie nástupu na vstupné schodisko popri kotloch a ich posunutie sa nejaví ako vhodné riešenie. Návrh má pomerne veľa bariérových riešení. Šatne zaberajú vzácny priestor na 1.np a mieša sa v nich čistá a špinavá prevádzka a trasa zásobovania bistra na poschodí. Oddychová zóna má tranzitný charakter. Štyri exteriérové vodné plochy sú energeticky pomerne náročným riešením.

odmena (5 000 €) – Deichler Jakab Stúdió (HU)

Autori/Autorky:
Tímea Deichler (HU), Daniel Jakab (HU)
Komentár poroty:

Nástup k budove od Medenej ulice cez terénne stupne na celú šírku námestia pôsobí neprimerane monumentálne. Riešenie zakrýva budovu, vytvára bariéru smerom k fasáde. Z Kúpeľnej ulice návrh prináša veľkorysý nový vstupný priestor prekrytý novotvarom. Opodstatnenosť objektu a architektonický výraz navrhnutého novotvaru však vyvoláva viacero otázok. Saunová a kúpeľná časť sú z prevádzkového hľadiska funkčné a prinášajú dobre rozmiestnené oddychové plochy. Autori vo veľkej miere pracujú so strešnou krajinou budovy. Návrh prináša pomerne veľa zásahov do historických nosných konštrukcií. Navrhovaná “pasáž” na prízemí síce vytvára potenciálny verejný priestor, ale nepôsobí presvedčivo a vytváraním vstupov a kombináciou viacerých funkcií komplikuje prevádzku a odoberá potenciálnu plochu iným funkciám. Členenie budovy v knižničnej aj v kúpeľnej časti vytvára pomerne veľa bariér, na čo návrh dostatočne nereflektuje. Architektonický výraz a atmosféra návrhu pôsobia v niektorých momentoch neprimerane k existujúcemu objektu a zadanej funkcii.