Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie Slobody v Banskej Bystrici
30. 7. – 12. 10. 2021 pred 2 rokmi

Námestie Slobody v Banskej Bystrici

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 28. 7. 2021 pod číslom KA-605/2021.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo v júli 2021 verejnú jednokolovú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom “Námestie Slobody v Banskej Bystrici”. Účelom súťaže bol výber a obstaranie komplexného urbanistického návrhu revitalizácie a prestavby Námestia Slobody v Banskej Bystrici pri zvýraznení a zachovaní jeho hlavných funkcií v centre mesta.  Cieľmi súťaže boli vyriešenie priestorových a funkčných problémov, povýšenie a podporenie významu hlavnej kompozičnej osi vedenej v smere východ – západ a vrcholiacej pamätníkom SNP.  Vážnym problémom riešeného územia boli tiež urbanisticko-dopravné problémy a dopravná obsluha.

Do súťaže "Námestie Slobody v Banskej Bystrici" bolo prihlásených 0 súťažných návrhov. Súťaž nebola vyhodnotená.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Z hľadiska predmetu a cieľov súťaže návrhov bolo odporúčané účastníkom, aby do svojho tímu prizvali autorizovaného stavebného inžiniera ASI (odbor dopravné stavby) a autorizovaného krajinného architekta AKA pri SKA. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. júl 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 12. október 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 21. október 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. november 2021

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Ján Gustiňák
Ing.arch. Tomáš Sobota
Mgr. Jakub Gajdošík  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Peter Lapín  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Peter Faith, PhD.

Ceny:

odmeny: 4 000 €
prvé miesto: 15 000 €
druhé miesto: 9 000 €
tretie miesto: 6 000 €
NÁM.-SLOBODY-BB-.-Súťažné-podmienky,--(1)