Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Predĺženie promenády na Železnej studničke
27. 11. – 10. 1. 2020 pred 4 rokmi

Predĺženie promenády na Železnej studničke

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 25. 11. 2019 pod číslom KA-796/2019.

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Metropolitný Inštitút Bratislavy a Generálny investor Bratislavy vyhlásili v novembri 2019 verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-krajinársku súťaž návrhov na revitalizáciu verejného priestoru v Bratislavskom lesnom parku. Ide o úsek od bývalých Ferdinandových kúpeľov (rázcestie smer Kačín a Snežienku). Úsek pokračuje dvojicou rybníkov, ktoré napája potok Vydrica a asfaltovou cestou vedúcou až k Snežienke. Súčasťou zadania bol tiež návrh úprav okolia rybníkov a možnosti sprístupnenia vodnej hladiny prostredníctvom oddychovo-rekreačných prvkov. Dĺžka samotnej cesty, ktorej sa architektonicko-krajinársky návrh týka, je 1,4 kilometra a celková plocha riešeného územia, bez vodnej plochy, je 31 000  m2. 

Do súťaže sa zapojilo celkom 17 uchádzačov.

Po vyhodnotení predložených dokladov medzinárodnou porotou podľa kritérií, ktorými boli architektonické a krajinárske kvality predložených referencií a relevantnosť referencií k zadaniu tejto súťaže, sa umiestnili medzi troma postupujúcimi do druhej etapy súťaže traja uchádzači:

- What Architects s.r.o.
- Doxa s.r.o.
- New Garden Design s.r.o.

V nasledujúcom kole podľa odbornej poroty najvhodnejší návrh riešenia predložil účastník súťaže What architects s.r.o. v  tímovej spolupráci s 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, §4a a §5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. november 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. január 2020, 24. marec 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. apríl 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. apríl 2020

Porota:

Predseda:

Ing. Michal Marcinov  (závislý od vyhlasovateľa)

Riadni členovia:

Mgr. art. Aleš Šedivec
Ing. Peter Netri  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Frei (CZ)
Ing. arch. Ján Veisser (CZ)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Benjamín Brádňanský
Ing. František Brliť  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Matej Dobšovič
PhDr. Gabriela Habáňová
Ing. Barbora Pavligová

Ceny:

prvá cena: 2 000 €
druhá cena: 2 000 €
tretia cena: 2 000 €
webstránka s výsledkami: https://bratislava.sk/sk/vysledky-architektonickej-sutaze-predlzenie-promenady-na-zeleznej-studnicke
Predĺženie-promenády-na-Železnej-studničke_Súťažné-podmienky Predĺženie-promenády-na-Železnej-studničke_Súťažné-zadanie

Výsledky súťaže:

prvá cena (2 000 €) – What architects s.r.o. + 3:0 LANDSCHAFT ARCHITEKTUR + PROKOS, s.r.o.

Komentár poroty:

Autori postavili koncepciu na “pozorovaní – status quo” a intervenciách, vnímaní krajiny v pohybe. Prichádzajú s riešením úpravy jestvujúcej vegetácie, a jej kretívnou údržbou (design by management). Oceňujeme tento “odvážny” prístup jednoduchými zásahmi, ako vyvetvovanie stromov, vytváranie pauzy v hustom poraste a tým odhaľovanie zaujímavostí. Ide o vytváranie nových priehľadov a možností pozorovania krajiny. Je to ďalší rozmer v uvažovaní o obraze krajiny na Železnej studničke. Autorský kolektív najrealistickejšie vyhodnotil priestorové možnosti priečneho profilu promenády a ponúkol riešenie zdieľanej komunikácie. Toto riešenie určite nie je najpohodlnejšie, no v prípade priestorových obmedzení si však musíme zvyknúť na istú mieru tolerancie voči ostatným. Návrh prináša očakávané riešenia jednotlivých funkcií, ktoré sú logicky radené a realívne citlivo zasadené do prostredia. V niektorých prípadoch, ako sú móla jazera 1 a 2, je ich rozsah a robustnosť na diskusiu. Ďalej zbytočná komfortnosť lávky pri prameni a k mokradi. Človek by si mal niektoré veci zaslúžiť. Rovnako navrhovaná zastávka v konfrontácii s nepriaznivým počasím a “náročnosť “ detského ihriska. Návrh podľa poroty najlepšie naplnil očakávania zadania a všetky diskutabilné body nijakým spôsobom neznižujú jeho dôveryhodnosť, nakoľko sú v ďalšom rozpracovaní dokumentácie riešiteľné.

druhá cena (2 000 €) – DOXA, s.r.o.

Komentár poroty:

Návrh Doxa architekti predstavil silný a najradikálnejší koncept takzvanej duality prístupov. Uchopil zadanie jednoznačným rozdelením prostredí, kde na jednej strane v dĺžke “ mestského bulváru” príroda ustupuje človeku - a na druhej strane na “neviditeľnej ceste” človek ustupuje prírode. Toto rozhodnutie autorov prinieslo výrazné momenty narábania s krajinou prostredníctvom architektonických prvkov. Objekty a plochy tvarovo vychádzajúce zo základných geometrických útvarov sa až na výnimku prestrešenej kolonády mierkou trafili do prírodného prostredia. Zaujali výtvanou abstrakciou a prínosom nových funkcií, ktoré je možné v čase organizovať. Vzhľadom na polohu v rámci mesta a povahu lokality je materialita a farebnosť na diskusiu. Otázna je miera. Výrazným nedostatkom sa stalo dopravné riešenie promenády. Navrhovaná segregácia všetkých účastníkov premávky by mala vysoké priestorové nároky a s tým spojené výrazné zásahy do okolia trasy. Materiálové riešenie bus pruhu ako zatrávňovacej dlažby vyvolala množstvo pochybností, či už z funkčného alebo technického hľadiska. Je z nášho pohľadu nereálna a konieckoncov aj nepotrebná. Riešenie osvetlenia promenády formou nasvetlenej linky prakticky na hornej hrane chodníka vyvolal pochybnosti z hľadiska funkčnosti počas jesenného, no najmä zimného obdobia. Porota oceňuje architektonický prínos návrhu, na druhej strane nám chýbala aspoň nejaká práca s drevinami. Hľadanie a objavovanie skrytých príležitostí krajiny ako takej. Rezať nemusí vždy znamenať len ničiť.

tretia cena (2 000 €) – NEWGARDENDESIGN, s.r.o. + plusminusarchitects, s.r.o.

Komentár poroty:

Na prvý pohľad navrhované úpravy vstupujú do územia veľmi citlivo. Oprava mosta, vodný prameň, autobusová zastávka, opekacie miesta, prístrešky, piknikové terasy, ihriská a výhliadkové móla, ktoré ponúkajúce novú perspektívu pozorovania prírody. To všetko riešené v materiálovej kombinácií oceľ a drevo by tak bez problémov zapadlo do predstavy väčšiny užívateľov. Tých, ktorí železnú studničku poznajú roky, ale určite aj menej zainteresovaných. Pri podrobnejšom študovaní návrhu vyvstalo viacero otázok. Na brehu jazera č.2 sa objavilo vskutku veľkorysé mólo. Napriek argumentáciam v podobe rybárskej búdy a výhliadkam je na pováženie v takej miere nahrádzať vyšlapanú cestičku nadzemnou pôdorysne vlniacou sa oceľovo - drevenou konštrukciou. Na jazere č. 1 je konštrukcia striedmejšia, a práve vďaka tomu pôsobí prirodzenejšie. Reorganizácia Drieňovskej lúky prináša významné vstupy do východnej časti. Modernizácia ihriska vo vzťahu k plánovanej obnove objektu Snežienka má svoju logiku. Detská zoo a športové plochy so sebou prinášajú isté obmedzenia, ktoré nevnímame ako prínosné pre túto lokalitu. Oplotenia hoc v minimálnej výške nezvyšujú možnosti užívania. Práve naopak rozdelujú celistvú plochu na viacero menších samostatných “ostrovov”. Grilovacie prístrešky a ohniská organizované v hniezdach nepovažujeme za vhodné riešenie. Otáznym je množstvo a hlavne dištancie. Istá miera odstupu alebo možnosť výberu v závislosti od počtu v skupine bude vítaná. Sprístupnenie mokrade skrz zapustené šlapáky nepredstavuje podľa nás adekvátny vstup verejnosti do týchto, pre prírodu významných úkazov v krajine. Iné narábanie s drevinami a krajinným obrazom sme z návrhu nevyčítali. Profil komunikácie resp. promenády je riešený ako asfaltový povrch s výškovou segregáciou cyklistov od zbytku dopravy. To sa vzhľadom, na už dnes známu intenzitu a momenty, ukazuje ako nevýhodné pre cyklistov. Rovnako ako aj trasovanie cyklotrasy pozdĺž brehu jazera č. 1, čo pri zachovaní rozdelenia dopravy vytláča chodcov medzi jazdný pruh a oporný múr. Odhliadnúc od predloženia návrhu len na dvoch z troch predpísaných panelov, ide o najschématickejšie odprezentovanie návrhu, ktorý v konečnom dôsledku svojou snahou o nenápadnosť porotu nepresvedčil o svojich kvalitách.