Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Základná škola Lozorno - Modernizácia a rozšírenie kapacít
03. 12. – 17. 12. 2019 pred 4 rokmi

Základná škola Lozorno - Modernizácia a rozšírenie kapacít

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 02. 12. 2019 pod číslom KA-743/2019.

Obec Lozorno vyhlásila v decembri 2019 verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž návrhov na modernizáciu a rozšírenie kapacít základnej školy. Cieľom súťaže bolo získať ideový návrh najvhodnejšieho architektonického riešenia, ktoré umožní zvýšenie plochy učební a priľahlých priestorov v časti pavilónu prvého stupňa o približne 900 m². Zároveň navrhne spojenie doterajších priestorovo oddelených pavilónov prvého a druhého stupňa a vytvorí vhodný vstupný a spoločenský priestor. Súčasťou zámeru bolo tiež rozšírenie telocvične o novú, menšiu halu. 

Súťaž prebiehala dvojkolovo. Do prvého kola predložilo svoje portfóliá 20 autorských kolektívov. Porota na základe kvality predložených referencií vybrala štvoricu ateliérov (SLLA Architects, SUPERATELIER, MAPA architekti, MENO! architekti), ktoré následne predložili v stanovenom termíne a rozsahu architektonické štúdie. Zvíťazil návrh od ateliéru SUPERATELIER.

Okruh účastníkov:

Členom autorského kolektívu, ktorý sa zúčastnil súťaže, musela byť aspoň jedna osoba oprávnená projektovať v SR podľa zákona SNR č. 138/1992 Zb. v znení neskorších predpisov alebo s obdobným oprávnením v domovskom štáte v rámci európskeho hospodárskeho priestoru.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 3. december 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 17. december 2019, 6. marec 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 26. marec 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 1. apríl 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Miroslav Čatloš
Ing. arch. Eva Grebertová
Mgr. Ľuboš Tvrdoň  (závislý od vyhlasovateľa)
RNDr. Lýdia Šuchová  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Mária Michalič Kusá
Ing. Ľubomír Jochim  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Peter Trnka
Andrej Kavický

Ceny:

prvá cena: 1 700 €
druhá cena: 1 700 €
tretia cena: 1 700 €
štvrtá cena: 1 700 €
Základná-škola-Lozorno_Súťažné-podmienky ZŠ_Lozorno_Zápisnica-zo-zasadnutia-poroty_1.kolo_18.12.2019 ZŠ_Lozorno_Zápisnica-zo-zasadnutia-poroty_2.kolo_26.3.2020

Výsledky súťaže:

prvá cena (1 700 €) – SUPERATELIER s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Branislav Husárik , Ing.arch. Peter Janeček , Ing. arch. Katarína Siváková, Ing. arch. Kristína Machajová
Komentár poroty:

Návrh v maximálnej miere rešpektuje charakter jestvujúcich budov v areáli základnej školy. Pracuje s princípom citlivého doplnenia a dotvorenia jednotlivých pavilónov s ohľadom na ekonomickú efektivitu investície. Jednotlivé pavilóny sú riešené ako investične samostatné pričom navrhované intervencie fungujú pri zachovaní a posilnení výrazu stavebného fondu. Charakteristický prvok kolonády je posilnený doplnením nástupných bodov na obidvoch hrotoch kolonády. Návrh naznačuje aj potenciál uzavretia priestoru kolonády a využitia aj v nepriaznivom počasí. Dostavba pavilónu 1. stupňa je riešená doplnením jednopodlažnej hmoty budovy a vytvára átrium. Veľké vzdialenosti medzi jestvujúcim vstupom do budovy 1. a 2. stupňa návrh vtipne rieši premiestnením priestoru jedálne do novej polohy. Premiestnenie jedálne uvoľňuje plochu pre nové vstupné priestory do 1. stupňa základnej školy, čím dochádza k optimalizácii trás pedagogického zboru a potenciálom vyriešenia prístupu suchou nohou uzatvorením a dotvorením existujúceho prvku kolonády. Nová jedáleň je orientovaná smerom do navrhovaného átria. Vytvára sa potenciál k synergii priestorov a ich funkcií. Riešenie má potenciál využitia priestorov jedálne aj mimo obedných hodín a aj cez prestávky. Návrh átria a nových priestorov sa javí ako veľkostne primeraný, pričom prevádzka je uveriteľná s ohľadom na povrchovú úpravu plochy átria vo forme drevenej terasy. Pavilón telovýchovy je riešený líniovou dostavbou súčasnej budovy pri zachovaní výrazu a charakteru budovy. Daná forma sa javí ako ekonomicky výhodná a vhodná. Zaujímavosťou je uvoľnenie priestoru vedľa hracej plochy, pričom šatne ostávajú priamo osvetlené a vetrané, naráža však na kapacitné limity šatní.

druhá cena (1 700 €) – MAPA architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Patrícia Botková , Ing. Michal Marcinov , Mgr. art. Marián Stanislav, Richard Múdry, Karolína Horvátová, Ing. arch. Matúš Antolík
Komentár poroty:

Návrh sa inšpiruje príkladmi pavilónových škôl a skúma možnosti rozvoja formou adície pri dodržaní princípov škôl pavilónového typu. Zároveň najvýraznejšie pracuje s fenoménom okolitého prostredia a väzieb na exteriérové plochu v areáli školy. Animuje pohyb užívateľa prostredníctvom novonavrhovaných komunikačných trás a priestorov. Návrh obsahuje viaceré originálne priestory, väzby a riešenia s vysokým dôrazom na exteriérové prostredie areálu školy. Samotné rozšírenie 1. stupňa ZŠ rieši samostatným dvojpodlažným pavilónom na vzdialenejšom konci jestvujúcej budovy prvého stupňa. Pavilón ťaží z vhodne zvolenej orientácie učební na svetové strany. Umiestnenie so sebou prináša aj negatíva v podobe nevyhnutnej komunikačnej trasy skrz už teraz nevyhovujúce spoločné priestory 1. stupňa ZŠ. Vonkajšia krytá kolonáda predpokladá svoje predĺženie pre obsluhu nového pavilónu 1. stupňa. Pavilón je kompaktný a primeraný počtu navrhovaných tried, aj keď v zmysle podmienok zadania nie sú naplnené všetky požiadavky na lokalitný program (nízky počet učební). Z uvedeného dôvodu sa predpokladá väčší objem tejto časti návrhu pri realizácii. Predpokladá sa aj adekvátne navýšenie plochy priestorov pre sociálne zázemie ako aj plochy spoločných priestorov pre dostatočný rozptyl žiakov cez prestávky. Oceňujeme kreatívny prístup pri dispozičnom riešení kmeňových učební s ohľadom na ich flexibilitu a možnosti členenia podľa potreby výučby, či mimoškolských aktivít. Konštrukčné riešenie je na naše pomery originálne a nesporne má potenciál v kombinácii využitia masívnej železobetónovej konštrukcie a ľahkých panelov na báze dreva a minerálnej izolácie. V pavilóne telesnej výchovy predkladá kompozične zaujímavú prístavbu, ktorá je podľa môjho názoru funkčne limitovaná svojim tvarom a členením. Návrh prevyšuje ostatné návrhy svojim dôrazom na riešenie vonkajších pobytových priestorov a kvalitatívne posúva celý areál na novú vyššiu úroveň.Návrh je hľadiska etapizácie vhodne riešený a realizovateľný aj počas prevádzky základnej školy, nie je obmedzený na krátku doby realizácie počas letných prázdnin.

tretia cena (1 700 €) – MENO s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Štefan Rafanides , Ing. Juraj Veselý
Komentár poroty:

Návrh, ako jediný zo štyroch prezentovaných, rieši nadstavbu jestvujúcej budovy 1. stupňa ZŠ. Koncepčne umiestňuje spoločné odborné učebne na prízemí tejto budovy. Nové priestory kmeňových učební navrhuje na úrovni 2.NP. Zároveň sa podrobnejšie venuje aj vstupným priestorom budovy pre 2.stupeň ZŠ. V pavilóne telesnej výchovy návrh predpokladá dobudovanie zázemia rovnako aj na 2.NP. Návrh preveril možnosť napojenia budovy 2. stupňa na nové priestory pri ponechaní charakteristického prvku kolonády a síce v úrovni novonavrhovaného podlažia, bez zásahov, či bariér v úrovni parteru-parku. Toto riešenie umožňuje pedagogickému zboru prístup do všetkých učebných priestorov „suchou nohou“ cez interiér. Návrh je limitovaný súčasnou budovou 1. stupňa, jej rozmerovými danosťami a orientáciou k svetovým stranám. Daný koncept vytvára vysokú kulmináciu kmeňových tried na 2.NP – v nadstavbe, bez primerane dimenzovaných prestávkových spoločných priestorov. Rovnako poddimenzovaný sa javí aj nový vstup do budovy 1. stupňa.

štvrtá cena (1 700 €) – SLLA s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Zuzana Janečková, Ing. arch. Boris Rusiňák, Ing. arch. Dominik Haviar
Komentár poroty:

Návrh predkladá geometricky silné a čisté riešenie. Ťažiskovým prvkom návrhu je vytvorenie nového komunikačného priestoru. Ide o prstenec situovaný na mieste súčasnej kolonády umožňujúci prepojenie všetkých častí školy suchou nohou. Predpokladá sa využitie tohto priestoru ako kostry pre naviazanie ďalších funkcií v budúcnosti ako aj pre pobytové aktivity. Prstenec taktiež slúži pre ako prístup pre mimoškolské aktivity po skončení vyučovacích hodín. Samotnú dostavbu budovy 1. stupňa rieši doplnením jednopodlažnej hmoty budovy tak aby vzniklo átrium. Priestory jedálne návrh rieši rozšírením smerom na juh pri zachovaní súčasnej konštrukcie jedálne, ako aj základnej prevádzky kuchyne. Návrh predpokladá sanáciu strešnej konštrukcie - krovu nad zvyšnou časťou budovy 1. stupňa tak, aby došlo k zjednoteniu celej hmoty budovy do jednoduchej formy s plochou strechou. Porota ocenila logiku a čistotu myšlienky. Dispozície sú čisté. Z predložených kolektívov má návrh najvhodnejšie dispozične riešenú dostavbu pavilónu pre telovýchovu. Z hľadiska nákladov na výstavbu a prevádzky ide o najrozsiahlejší návrh a ekonomicky pravdepodobne aj najnáročnejší. Ako problematický sa javí vzťah medzi užívaním vonkajšieho priestoru v rámci navrhovaného prstenca a jeho prevádzkou vo forme komunikačného priestoru. Predpokladá sa problematická kontrola priestoru so žiakmi a absencia prehľadu s ohľadom na dimenzie navrhovaného prstenca. Plocha zasklení je neadekvátna vzhľadom na prevádzkové možnosti základnej školy. V súťaži boli prezentované dva koncepty dostavby 1. stupňa vo forme átria. Návrh SLLA sa umiestnením vstupu na vzdialený roh budovy, potrebou asanácie jestvujúcej strechy, a taktiež riešením a veľkosťou átria budovy 1. stupňa javí ako menej vhodný oproti inému prezentovanému návrhu.