Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji
16. 2. – 11. 4. 2022 pred 2 rokmi

Revitalizácia osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 16. 2. 2022 pod číslom KA-77/2022.

Obec Ivanka pri Dunaji vyhlásila vo februári 2022 verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž návrhov s názvom "Revitalizácia osvetovej besedy, Ivanka pri Dunaji".

Cieľom súťaže bolo vytvorenie multifunkčného kultúrneho centra revitalizáciou jestvujúceho domu osvetovej besedy. Priestor mal poskytovať rôzne možnosti kultúrneho vyžitia na vysokej úrovni. Polohovo výhodná budova Osvetovej besedy by sa mala po revitalizácii stať priestorom, ktorý sa dá prispôsobiť na rôzne typy podujatí. Objekt by mal ponúknuť Ivančanom miesto pre zmysluplné využitie voľného času, priestory pre stretávanie skupín všetkých vekových kategórií.

Do prvého kola súťaže bolo prihlásených 9 súťažných návrhov. Postupujúca štvorica z nich dopracovala svoje návrhy v druhom kole. Zvíťazil návrh Iva Stejskala a Jána Vrbku z brnianskeho ateliéru AOSI.

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto 

- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „ZAA“) alebo 

- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ZAA (t.z. len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa ZAA resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 16. február 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 11. apríl 2022, 27. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. júl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Mgr. art. Aleš Šedivec
Ing. arch. Martin Kvitkovský
Ing. Vladimír Letenay  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Miroslav Pavle, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Ing. arch. Róbert Bakyta
Ivan Zibala  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 9 000 €
druhá cena: 7 000 €
štvrtá cena ex aequo: 3 000 €
štvrtá cena ex aequo: 3 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/17371/summary
00_SP_OB-Ivanka 01_zadanie_OB zapisnica02_po-1kole zapisnica03_po-2kole

Výsledky súťaže:

prvá cena (9 000 €) – AOSI s.r.o. (CZ)

Autori/Autorky:
Ing. arch. Ivo Stejskal (CZ), Ing. Ing. arch. Ján Vrbka (CZ)
Komentár poroty:

V urbanistickej rovine návrh adekvátnym spôsobom dopĺňa uličnú čiaru. V kontraste k veľkorysému priestoru Námestia sv. Rozálie sa vytvára umiestnením novej lapidárnej hmoty intímny priestor vnútorného dvora, pátia – nového poloverejného priestoru.

Navrhovaná urbanistická koncepcia umožňuje rôzne schémy fungovania areálu – od úplne otvorenej až po uzavretú. Navrhovaný priestor zázemia pre catering má možnosť samostatného fungovania a dom tak dokáže zostať živým aj počas bežného dňa.

Výrazové prostriedky sú zvolené primerane vzhľadom na kontext prostredia aj charakter zadania. Víťazný tím správne identifikoval kvality jestvujúceho objektu, ktorý očistil od dodatočných menej kvalitných vrstiev a sebavedome pracuje so všednosťou jeho výrazu, ktorá definuje identitu nárožia Námestia sv. Rozálie. Porota oceňuje flexibilnú odpoveď na požiadavku dvoch sál, ktorá umožňuje podľa potreby vytvorenie jednej veľkej sály, prípadne dvoch menších. Pozitívom sú rôzne možné schémy fungovania objektu.

Návrh je ekonomický a ekologický, v pôvodnom objekte minimalizuje množstvo stavebných zásahov, zachováva pôvodný krov, ktorý spevňuje, fasády zatepľuje a tieni, výplne okenných otvorov po zateplení fasády posúva k lícu fasády, aby nedošlo k zmene jej plasticity a strate tektoniky okenných otvorov, ktoré sú pre dom charakteristické.

Porota sa zhodla, že súťažný návrh má potrebný potenciál na jeho dopracovanie vedúce k realizovateľnosti architektonického diela.

Porota odporúča v ďalšom dopracovaní prehodnotiť veľkosť foyeru, zvážiť potrebu dvoch schodísk (aj za cenu križovania niektorých prevádzok) a zvážiť možnosť zachovania existujúcej vzraslej zelene.

druhá cena (7 000 €) – A-Design s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Romanec , Ing.arch. Igor Pohanič , Ing. arch. Patrik Kuva, Ing. arch. Tomáš Pohanič
Komentár poroty:

Urbanistická koncepcia je racionálna. Návrh vytvára kompaktný celok a značnú časť pozemku vyčleňuje na piazzettu so záhradou. Tento verejný priestor nadväzujúci a aditívne sa radiaci k námestiu je sprístupnený verejnosti. Pozitívom je hierarchizácia verejných priestorov – prechod od otvoreného veľkého Námestia sv. Rozálie cez uvedenú piazzettu až po intímnejší priestor navrhovanej terasy. Navrhovaná objemová schéma je jednou z možných podnetných odpovedí na súťažné zadanie.

Ako vizuálne atraktívne, hoci čiastočne formálne sa javí otvorenie sály veľkým oknom smerom do Námestia sv. Rozálie (pre pravdivý výraz pravdepodobne vyžadujúce si otočenie javiska).
Dispozičné riešenie je čisté a funkčné.

Ako problematická sa javí miera architektonizácie zadania, taktiež zvolené materiálové a konštrukčné riešenie presahuje rozpočtové možnosti obce. Suterén navrhovaný pod pôvodným objektom sa javí ako ekonomicky náročné riešenie.

Návrh je napriek uvedeným problematickým bodom celkovo kultivovaný, fasádny detail je prepracovaný a konštrukčne funkčný.

štvrtá cena ex aequo (3 000 €) – aa.ateliér s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Kristína Boháčová
Komentár poroty:

V návrhoch na 4. mieste nebol plne využitý potenciál konceptov z prvého kola. Oba návrhy sú vo svojom základe racionálne, avšak ostali značne schematické.

Ako problémová sa v oboch prípadoch javí najmä zmena charakteru pôvodného objektu, čo je určite legitímny prístup, avšak v predložených riešeniach táto zmena neprináša novú, presvedčivú kvalitu.

Zvolené riešenie predsadených lamiel rovnako ako materialita fasády a interiéru sa javia ako formálne. Otázny je rozsah zázemia v suteréne vzhľadom na obsluhované priestory a výšku investície. Zmena výrazu pôvodného objektu mení jeho mierku.

štvrtá cena ex aequo (3 000 €) – Ateliér ASKO B&G s. r. o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Machala , Ing. Gabriel Machala, Ing. arch. Jana Matlovičová
Komentár poroty:

V návrhoch na 4. mieste nebol plne využitý potenciál konceptov z prvého kola. Oba návrhy sú vo svojom základe racionálne, avšak ostali značne schematické.

Ako problémová sa v oboch prípadoch javí najmä zmena charakteru pôvodného objektu, čo je určite legitímny prístup, avšak v predložených riešeniach táto zmena neprináša novú, presvedčivú kvalitu.

Osadenie prístavby do stredu parcely je jeden z možných prístupov, ale komplikuje využiteľnosť exteriérových plôch, fragmentácia plôch sa vo finálnom riešení javí ako kontraproduktívna. Navrhované materiálové riešenie fasády dostavby a interiéru sa v danom kontexte nejavia ako vhodné. Navrhovaná prístavba objektu deformuje mierkové vzťahy celku.