Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Modernizácia Krajského múzea v Prešove
22. 2. – 24. 5. 2022 pred 2 rokmi

Modernizácia Krajského múzea v Prešove

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 2. 2022 pod číslom KA-163/2022.

Krajské múzeum v Prešove vyhlásilo vo februári 2022 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov "Modernizácia Krajského múzea v Prešove".

Krajské múzeum v Prešove, ktoré architektonicky tvoria tri meštiacke domy (NKP) s priľahlými pozemkami, ponúka priestorové usporiadanie, aj lokalizáciu s veľkým potenciálom pre tvorbu verejnoprospešného múzejného programu a širokou pridanou hodnotou. Ideou bolo vytvoriť viac ako múzeum – priestor pre aktívne trávenie voľného času, nekonvenčné štúdium na všetkých úrovniach učebného procesu, interaktivizovať kontakt širokej verejnosti s dejinami, kultúrnym dedičstvom a umením a vytvoriť nové stále expozície, reflektujúce moderné požiadavky.

Modernizácia múzea bude realizovaná minimálne v dvoch základných etapách: I. rekonštrukcia historických budov a II. prístavba múzea. Účelom riešenia bolo prinavrátiť dobovú podobu a charakter historických objektov, prinavrátiť areálu priestorové usporiadanie, ktoré by územnícky korešpondovalo dobu vzniku meštiackych domov a výstavbou nových priestorov (objektov pozdĺž Slovenskej ulice) vytvoriť priestor pre novú, synergickú expozíciu dejín hasičstva na Slovensku, ktorá tvorí jednu zo zásadných zbierok múzea a vytvoriť priestor pre expozíciu socialistického realizmu, ktorá generuje potenciál medzinárodného záujmu a významu. 

V súťaži bolo hodnotených 7 návrhov. Zvíťazil návrh prešovského ateliéru zerozero. 

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa §4 a §5, ods. 1, písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. február 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 24. máj 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 30. máj 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 6. jún 2022

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Radko Květ (CZ)

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Vladimír Ligus
Mgr. art. Tomáš Haviar
Mgr. Emília Antolíková  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ľubor Suchý

Ceny:

prvá cena: 12 000 €
druhá cena: 8 000 €
tretia cena: 5 000 €
webstránka súťaže: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/222
A-KraMuPre-SutazPodmienky ZÁPISNICA-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty

Výsledky súťaže:

prvá cena (12 000 €) – ZEROZERO s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh dodržal základné požiadavky na hmotové riešenie objektu a členenie fasády. Najlepším spôsobom rieši funkčné využitie parteru s prepojením na staršie objekty a dobre narába s vonkajšími priestormi múzea, ktoré diferencuje na rôzne priestory a zároveň umožňuje ich rôzne využitie. Vhodne a citlivo navrhuje dvorové priestory, umiestnenie kaviarne a posluchárne je vysoko efektívne a ponúka správne využitie pri zachovaní mierky. Dobrým spôsobom rieši vnútornú prevádzku múzea. Používa rovnaký princíp presvetlenia výstavných priestorov ako na existujúcej výstavnej hale, zároveň parafrázuje sedlovú strechu. Plocha fasády ponúka priestor pre vytvorenie „živej“ fasády. Návrh sebavedome a čisto pristupuje k riešeniu dvorov. Návrh sa úplne nevysporiadal s podmienkami KPÚ Prešov o štruktúrovanosti výrazu objektu do Slovenskej ulice.

druhá cena (8 000 €) – Tomáš Bujna

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Vhodným spôsobom prepája Hlavnú ulicu s ulicou Slovenská s voľným prístupom do vnútornej záhrady. Navrhovaná novostavba v parteri je plošne asi predimenzovaná. Umiestnenie administratívy na prízemí je diskutabilné a parkovanie v bočnej časti spôsobuje miešanie pešieho a automobilového pohybu. Exteriérový výraz do Slovenskej ulice neakceptuje podmienky KPÚ Prešov. Návrh však prináša inovatívne myšlienky aplikovateľné mimo pamiatkového prostredia, vhodné na ďalšiu diskusiu, je navrhnutý na ocenenie.

tretia cena (5 000 €) – Geome3 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Gallovský
Komentár poroty:

Porotu zaujal návrh svojou veľkorysosťou. Priestorovou a aj inštuticionálnou. V mierke mestskej štruktúry získava priestor exteriérového dvora partnera v hale/plateau stretnutí, ktorá prepája priestor pod existujúcou halou s Slovenskou ulicou. Do oboch priestorov sú vkladané objekty/stroje, izby, ktoré svojim výrazom a používaním idú nad rámec štandardného vybavenia, čím majú ambíciu iniciovať nové podoby múzea a inštitúcie ale aj múzea ako verejného kultúrneho priestoru. Pôjd/pavučina, levitujúce auditórium/výstavný svah alebo oblak, preliezka na hasenie, administratíva/velín...
Návrh na dosiahnutie priestorovej veľkorysosti ponúka citácie meštianskych domov a paláca, ktoré interpretuje prostredníctvom estetiky a tektoniky ľahkých presvetlených priemyselných hál. Tento princíp sa ukazuje ako lákavý, avšak v konkrétnej situácii MPR ako pomerne invazívnny a problematický.