Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC"
14. 4. – 29. 6. 2022 pred 1 rokom

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "ŠTVOREC"

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 4. 2022 pod číslom KA-281/2022.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. 

Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „ŠTVOREC“ bolo prihlásených 7 návrhov. Vyhral návrh ateliéru DOXA.

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

a.    má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

b.    nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c.    nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 29. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 7. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 26. júl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Kornel Kobák
Ing. Ľubica Šimkovicová
Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan
Mgr. Veronika Kecsővá

Ceny:

prvá cena: 5 000 €
druhá cena: 3 000 €
tretia cena: 2 000 €
odmena: 400 €
SUTAZNEPODMIENKY_STVOREC ZADANIE_STVOREC SUTAZNEPODMIENKY_STVOREC-ZMENA-TERMINOV ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_STVOREC_final

Výsledky súťaže:

prvá cena (5 000 €) – DOXA, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD. , Ing. arch. Ondrej Jurčo, Ing. arch. Maroš Mitro
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. Tomáš Haburaj
Komentár poroty:

Vedome pracuje s dispozíciou kríža, ktorá je základnou a najsilnejšou črtou typového domu „štvorec“. Detail rímsy je riešený citlivejšie ako u iných návrhov. Ponúka zaujímavú cenu realizácie prestavby. Otázna je tepelno-energetická stránka návrhu. Ráta sa s tepelným čerpadlom, no zároveň v strede dispozície je umiestnená pec, ktorá vykúri všetky izby. Ako pozitívne sa hodnotí aj pridaný priestor nevykurovanej zimnej záhrady, ktorý zlepší komfort bývania v dome aj bez navýšenia energií.

druhá cena (3 000 €) – Ing. arch. Michal Pršo

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh pôsobí súčasne a jednoducho, zbytočne nenavyšuje objemy pôvodného domu a aj na pomerne malom pôdoryse rieši funkčnú a úspornú dispozíciu (vhodnú aj pre štvorčlennú rodinu). Strešné okno presvetľuje centrálny obytný priestor, čím využíva prirodzené osvetlenie. Návrh ponúka zároveň dobrý vzťah so záhradou pridaním novej konštrukcie so zelenou strechou. Svetlo-tepelnú ochranu rieši pomocou markízoroliet (vyklápacie rolety), čo je vnímané ako pozitívne, nakoľko sa jedná o úsporný zásah do konštrukcie domu. Návrh sa tiež zaoberá recykláciou materiálov. Energeticky sa javí tento návrh ako zastaralý, pretože používa plynový kotol v kombinácii so solárnymi kolektormi.

tretia cena (2 000 €) – Ing. arch. Andrej Kocian

Autori/Autorky:
Ing. arch. Andrej Kocian, Ing. arch. Zuzana Benková
Komentár poroty:

Návrh pôsobí pohodovo – jedná sa o návrh, ktorý môže byť realizovaný na etapy, svojpomocne, za plnej prevádzky domu. Nevyužívaním podkrovia nevzniká problém s prehrievaním (čo býva u týchto typov domov problém). Jedná sa o jeden z mála hodnotených návrhov, ktorý tematizuje otázku chladenia domu v horúcich mesiacoch. Navrhovaná prístavba domu – terasa – je výrazovo čitateľná ako nová konštrukcia, čo odkazuje na historický fenomén pristavovania rôznych adícií k domom typu „štvorec“. Pridaný „gánok“ sa javí ako dobrý ale nedostatočne využitý prvok, nakoľko sa jedná o veľkú konštrukciu len pre potreby funkcie tienenia. 

odmena (400 €) – ER Atelier s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch., Ing. Ema Ruhigová , PhD. , Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Komentár poroty:

Návrh ponúka prepracovaný projekt a premyslený energetický koncept. Technicky sa venuje všetkým požadovaným témam. Prepracovanie návrhu však išlo na úkor celkovej kvality domu. Prínos udržateľnosti v návrhu nie je výrazný. Prvok zasypávania základov je zaujímavý, ale celkové proporcie domu sa týmto nevhodne deformujú. Dispozícia sa priviera voči záhrade. Rímsa ako jediný detail pôvodného domu je nahrubo zateplená, čím tento detail stráca svoju estetickú hodnotu.