Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS
14. 6. – 14. 10. 2022 pred 1 rokom

Výtvarný návrh sochy Imricha Karvaša v exteriéri budovy NBS

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 5. 2022 pod číslom KA-378/2022.

Národná banka Slovenska vyhlásila v júni 2022 verejnú jednokolovú výtvarnú súťaž návrhov, ktorou chcela náležitým spôsobom uctiť významnú slovenskú osobnosť, profesora Imricha Karvaša.

Účelom tejto súťaže bolo získať a oceniť návrh sochy, ktorý v plnej miere splní podmienky súťaže a vybrať autora/zhotoviteľa s ktorým bude priamym zadaním uzatvorená zmluva na zhotovenie, dodanie a umiestnenie diela – sochy (konečné vyjadrenie diela v priestore v plnej veľkosti, a to vrátane jeho umiestnenia v danom priestore). 

Odborná porota pracovala v niekoľkých fázach. Jej členovia sa zhodli na tom, že súťaž bola výnimočná tým, že hoci išlo návrh sochy historickej osobnosti Imricha Karvaša, umelci dostali voľnú ruku a dostatočný finančný rozpočet na vytvorenie nových diel. Umelecká tvorba pre verejný priestor bez obmedzení diktovaných predstavou formálnych riešení zo strany investora je v súčasnej spoločnosti skôr zriedkavá. Súťaže sa zúčastnilo 16 účastníkov.

Zvíťazil návrh autora Mgr. art. Petara Ilčíka.

Na základe rokovania vyhlasovateľa súťaže s účastníkom súťaže, ktorého súťažný návrh sa umiestnil na 1. mieste a odporučenia architektov, spoluautorov budovy ústredia NBS pána Martina Kusého a pána Pavla Paňáka sa nakoniec NBS ako vyhlasovateľ súťaže rozhodol víťazný sochársky návrh nerealizovať. Zároveň podľa rovnakých záverov pracovnej skupiny zriadenej vyhlasovateľom a architektov budovy NBS sa rozhodla nerealizovať žiaden zo súťažných návrhov. Nebude sa preto pokračovať v práci na nijakom zo súťažných návrhov. Vyhlasovateľ súťaže aj napriek tomu hodnotí súťaž a jej výsledok ako všeobecne prospešnú iniciatívu, ktorá umožnila prejaviť umeleckú tvorbu mnohých súčasných autorov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia upravené zákonom o verejnom obstarávaní, čo znamená, že:


a) je oprávnená poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať pri zadaní zákazky po ukončení tejto súťaže a výbere najvhodnejšieho súťažného návrhu na realizáciu. Predmetom nadväzujúcej zákazky je poskytnutie sochárskych služieb pre ktoré sa nevyžaduje osobitné oprávnenie. Účastník musí mať oprávnenie na hospodársku činnosť najmenej v takom rozsahu aby mohol vyhotoviť projekt svojho diela – sochy/sochárskej inštalácie v rozsahu požadovanom pre jeho realizáciu;

b) nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c) nie je v konflikte záujmov;

d) má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry; v prípade ak účastníkom je právnická osoba, túto požiadavku musí spĺňať jej štatutárny orgán.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. jún 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. október 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. december 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 25. február 2023

Porota:

Predseda:

Katarína Bajcúrová

Riadni členovia:

Ing.arch. Martin Kusý
Ján Onda  (závislý od vyhlasovateľa)
Boris Mísař  (závislý od vyhlasovateľa)
Dušan Králik

Náhradníci poroty:

Patrik Kovačovský
Jana Kováčová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 8 000 €
druhá cena: 5 600 €
tretia cena: 4 000 €
osobitá odmena: 3 000 €
webstránka súťaže: https://nbs.sk/o-narodnej-banke/verejne-obstaravanie/verejne-sutaze/vytvarny-navrh-sochy-imricha-karvasa-v-exterieri-budovy-nbs/
Súťaž_socha_Imricha-Karvaša_final

Výsledky súťaže:

prvá cena (8 000 €) – Mgr. art. Peter Ilčík

Komentár poroty:

Porota sa zhodla, to, čo chápeme ako “verejný priestor” sa v ostatných rokoch v medzinárodnom meradle dramaticky zmenilo. Odrážajú sa v ňom stále rozšírenejšie predstavy o sochárstve, verejnom priestore a špecifickom mieste. Samotná "špecifickosť miesta" bola kľúčovým faktorom súťaže. Súťažný návrh č. 5 sa svojím kompozičným rozvrhom od "miesta" oslobodzuje a zároveň intermediálnym spôsobom efektívne problematizuje figuratívne vzorce z dejín sochárstva. Gradácia modelovaného tvaru v niekoľkých vrstvách vytvára akoby rezonančnú trojdimenzionálnu stélu. Model vyhotovený finálne v 3D tlačiarni prezrádza schopného sochára. Porota však odporučila zmeniť miesto do predpolia, nakoľko plastika takýchto rozmerov by narušila integritu portálu stavby NBS.

druhá cena (5 600 €) – Pamätník Novembra 1989, s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

V tomto prípade je vzťah medzi miestom a dielom veľmi úzky. Reliéfna podoba tváre Imricha Karvaša vytesaná a intarzovaná v ušľachtilých materiáloch priamo na fasáde NBS počíta s rôznymi optickými efektmi, ktoré prinesú okoloidúcemu divákovi rozmanité obrazové vrstvy portrétu. Porota v tomto prípade ocenila aj dobre vystihnutú podobizeň.

tretia cena (4 000 €) – Ateliér Simple Code

Komentár poroty:

Návrh silne abstrahovanej figuratívnej sochy, ktorá sa vzdáva individualizovaných čŕt v prospech výrazu. Mali tak vyznieť predovšetkým metaforické vrstvy diela - najmä súvislosť s železnicou, ktorá zohrala významnú úlohu pri hrdinskej intervencii Imricha Karvaša do udalostí SNP. Navrhnutá socha je svojou monumentalitou dôstojným doplnkom priestoru pred budovou NBS.

osobitá odmena (3 000 €) – Peter GÁSPÁR akad. soch.

Komentár poroty:

Návrh fragmentu ľudskej postavy je figuratívnou sochou, v tomto prípade je to ruka držiaca pero, vyhotovená odlievaním do ušľachtilého kovu. Gesto podpisu menom Imricha Karvaša na podstavec, reprezentujúceho dôležité dokumenty, ktoré často niesli so sebou veľké riziko. Porota ocenila, že návrh pracuje s ideou dôležitosti intelektuálnej práce tejto osobnosti a zároveň, že prezentuje jeho vlastnoručný podpis ako akt odvahy a symbol hrdinstva.