Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline
02. 5. – 06. 7. 2022 pred 1 rokom

Revitalizácia a dostavba areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk v Žiline

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 28. 4. 2022 pod číslom KA-355/2022.

Mesto Žilina v spolupráci s Útvarom hlavného architekta Žilina vyhlásilo v máji 2022 verejnú projektovú dvojkolovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na revitalizáciu a dostavbu mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. 

Vyhlasovateľ od tejto súťaže očakával návrh nového riešenia športovo-rekreačného areálu Mestskej krytej plavárne s dostavbou nových objektov podľa lokalitného programu. Vo vymedzenom území, na ploche s výmerou cca 2,25 ha je potrebné riešiť novú koncepciu organizácie areálu Mestskej krytej plavárne a letných kúpalísk. 

V druhom kole súťaže vypracovali súťažné návrhy 4 tímy. Zvíťazil návrh od Michal Diviš Architekti s. r. o. 

Okruh účastníkov:

Návrh mohol predložiť každý, kto
- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 ZAA alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ak ide o zahraničného účastníka, alebo
- je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ZAA (t.z. len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa ZAA resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 2. máj 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 6. júl 2022, 19. október 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 8. november 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. november 2022

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Dušan Šimun

Riadni členovia:

Akad.arch. Dušan Voštenák
Ing.arch. Pavol Mikoláš
doc. Ing. arch. Antonín Novák (CZ)
Ing. Jaroslav Koválik  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Rudolf Chodelka  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Martin Jerguš

Experti:

Ľuboš Papánek
Ing. Miroslav Hronček

Ceny:

prvá cena: 15 000 €
druhá cena: 11 000 €
tretia cena: 7 000 €
štvrté miesto: 3 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/18511/summary
00_SP_Plavaren-Zilina 01_Zadanie

Výsledky súťaže:

prvá cena (15 000 €) – Michal Diviš Architekti s. r. o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Michal Diviš , Ing. Matej Mičiak, Ing. arch. Matej Kuchar
Komentár poroty:

Od prvého kola súťaže najkomplexnejšie uchopené zadanie prinieslo po prevádzkovej, ako aj formálnej stránke, zaujímavý a vyvážený návrh. Požadované nové funkcie situuje na západnú stranu areálu pričom južnú stranu necháva bez stavebných objektov ako rezervu pre možné doplnenie a rozvoj.

Porota pozitívne hodnotila najmä  hmotovo-priestorový návrh tréningového bazéna a jeho prepojenie s hlavnou bazénovou halou, ako aj jeho výškové osadenie na niveletu terénu, čím bolo eliminované zatienenie hlavnej bazénovej haly z východu. Z prevádzkového hľadiska bolo vyzdvihnuté nenásilné a neformálne oddelenie zážitkového bazéna od detskej zóny, ako aj jej umiestnenie do tichej/terminálnej polohy v rámci areálu. Poloha detskej zóny zabezpečí bezpečnosť a komfort pre návštevníkov, samostatné občerstvenie a hygienické zariadenie v jej bezprostrednej blízkosti.

Situovanie multifunkčného objektu pozdĺž západnej hrany pozemku s veľkoryso riešeným vstupom do areálu, s napojením na pôvodný objekt MKP, umožní samostatnú prevádzku ostatných funkcií ako napr. wellness a reštaurácia. 2NP objektu je navrhované pre pobytovo-rekreačné funkcie ( bar, bufet, fitness) s možnosťou vytvorenia VIP kójí.

Návrh počíta s riešením statickej dopravy s kapacitnou rezervou a okrem klasického parkovania bicyklov bolo akceptované odporúčanie poroty po prvom kole vytvoriť aj strážený/uzamykateľný priestor pre bicykle.

Porota ocenila progresívne konštrukčné riešenie – LDH systém, ktorý korešponduje s funkčnou náplňou a materiálovo diferencuje novo navrhnuté objekty od pôvodnej architektúry.

Architektonický koncept, použitý konštrukčný systém, materialita, povrchové úpravy , krajinársky koncept a tvarovanie hmôt ( napr. použitie rastra východnej fasády MKP na objekte tréningového bazéna) citlivo dopĺňajú pôvodný objekt a tvoria vyvážený , vizuálne atraktívny a udržateľný koncept s možnosťou doplnenia funkcií na južnej strane areálu. Prepracovanosť, precíznosť ako aj robustnosť víťazného návrhu umožňuje jeho ďalšie dopracovanie podľa odporúčaní poroty a následne aj požiadaviek vyhlasovateľa súťaže a zároveň dáva perspektívu dobrej spolupráce v ďalších fázach projektu.

druhá cena (11 000 €) – Ing. arch. Peter Dunajovec

Autori/Autorky:
Ing.arch. Peter Dunajovec , Ing. arch. Ivan Hodás, Ing. Andrea Balátová
Komentár poroty:

Porota pri tomto návrhu ocenila akceptovanie odporučenia po prvom kole na presunutie tréningového bazéna do polohy v kontakte s hlavnou bazénovou halou. Návrh situuje vstup do areálu kúpaliska na južnú stranu areálu s predpolím, ktorého súčasťou je parkovisko. Na južnej strane sú situované prezliekacie kabíny s hygienou a tzv. “bufetové mestečko”, v ktorom sú situované všetky reštauračné zariadenia. Takéto riešenie na jednej strane uvoľňuje západnú hranu areálu pre prípadné rozšírenie - prepojenie s areálom športovej haly, no na strane druhej takáto koncentrácia môže pôsobiť prehustene a konfliktne.

Z hľadiska hlavne rodinnej klientely kúpaliska je navrhované oddelenie vonkajšieho zážitkového bazéna od detského bazéna nevhodné. 

Napojenie tréningového bazéna v rovnakej podlahovej nivelete hlavného bazéna spôsobí jeho neželané zatienenie z východu.

Porota ocenila zaujímavú a exkluzívnu architektúru tréningového bazéna v kontraste s provizórnosťou kontajnerového dizajnu hygienickej a občerstvovacej zóny na južnej strane.

tretia cena (7 000 €) –

Autori/Autorky:
Ing.arch. Martin Marušinec , Ing. arch. Karol Ličko, Ing. Peter Králik, Ing. arch. Peter Iľanovský
Komentár poroty:

Návrh kumuluje všetky požadované funkcie v rámci jedného objektu v severovýchodnej polohe areálu. Takáto koncentrácia bude generovať preexponovanú a konfliktnú prevádzku.

Novonavrhované šatne, hygiena a technológia v rámci tohoto objektu nerešpektujú súťažné zadanie požadujúce zachovanie týchto funkcií v pôvodnom objekte MKP. Poloha wellness na 2NP znemožňuje prepojenie s exteriérom. Objekt - tubus po obvode celej južnej a západnej hrany pozemku vzhľadom na jeho funkčné využitie predstavuje cenovo neefektívne a po dizajnovej stránke nezvládnuté riešenie. Trasovanie chodníkov porota vyhodnotila ako formálne a prehustené. Grafické spracovanie situácie v M 1:400 ako informačne nosného výkresu je nečitateľné. 

štvrté miesto (3 000 €) – young.s architekti

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Kristína Rózsová, Bc. Lucia Višváderová
Komentár poroty:

Súťažiaci, napriek odporúčaniam poroty po prvom kole, ponechali objekt tréningového bazéna v polohe, ktorá nevyhovuje z hľadiska prevádzkovej náročnosti, dlhého trasovania technologických rozvodov ako aj výrazného zatienenia slniacich plôch. Tak isto situovanie kaviarne na 2NP v pôvodnej budove na mieste v zadaní určenom pre šatne a hygienu, ako aj pre odignorovanie riešenia statickej dopravy porota vyhodnotila tento návrh ako nepoužiteľný.