Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)
15. 7. – 19. 9. 2022 pred 1 rokom

Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 11. 7. 2022 pod číslom KA-599/2022.

Mesto Stropkov vyhlásilo v júli 2022 verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom "Námestie s mestským hradom, Stropkov" s podtitulom "IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove".

Dlhodobým zámerom Mesta Stropkov je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru. 

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Súťaž bola zrušená zo strany vyhlasovateľa.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Odporúčalo sa, aby účastníci, ktorí majú oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka, mali v riešiteľskom kolektíve autorizovaného architekta, pre možnosť komplexného dodania služieb.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 15. júl 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 19. september 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 22. september 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 7. október 2022

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing. Gabriel Boženík
Mgr. Peter Novák  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Ľuboslav Šmajda

Ceny:

prvá cena: 10 000 €
druhá cena: 6 000 €
tretia cena: 3 000 €
suma vyhradená na odmeny: 1 500 €
A_súťažné-podmienky---Námestie-Stropkov