Slovenská komora architektov
Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica
09. 11. – 23. 1. 2023 pred 4 mesiacmi

Trvalé záložné pracovisko Národnej banky Slovenska Kremnica

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 21. 10. 2022 pod číslom KA-858/2022.

Národná banka Slovenska vyhlasuje verejnú projektovú dvojetapovú architektonicko-urbanistickú súťaž návrhov na podobu nového trvalého záložného pracoviska v Kremnici. 

Návrh nového multifunkčného objektu by mal predstavovať výnimočnú architektonickú a ekologickú kvalitu. Budova s jej okolím bude primárne slúžiť ako trvalé záložné pracovisko (TZP) v mimoriadnych situáciách ako priestor pre umiestnenie havarijných tímov, ktoré budú vykonávať prácu pre zachovanie základných funkcionalít banky prostredníctvom vzdialeného pripojenia na bankové systémy. 

Cieľom prvej etapy súťaže je nájsť najvhodnejšie riešenie konceptu predmetu súťaže pre postup do druhej etapy. V druhej etape súťaže budú postupujúce návrhy z prvej etapy dopracované v zmysle súťažných podmienok, súťažného zadania a odporúčaní poroty.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine fyzická alebo právnická osoba, ktorá má oprávnenie na výkon regulovaného povolania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písmeno a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste vykonávania regulovaného povolania, či mieste inej adresy účastníka, ak ide o zahraničného účastníka.

V prípade účasti riešiteľského kolektívu musí podmienku odbornej spôsobilosti spĺňať aspoň jeden člen riešiteľského kolektívu - účastník, ktorý bude splnomocnený ostatnými členmi riešiteľského kolektívu na predkladanie a nakladanie s návrhom v plnom rozsahu.

Odporúča sa, aby účastníci mali v riešiteľskom kolektíve krajinného architekta, pre možnosť komplexného krajinného riešenia územia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 9. november 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 23. január 2023, 17. apríl 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 2. máj 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 22. máj 2023

Porota:

Predseda:

MgA. Marcela Steinbachová, PhD. (CZ)

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Varga
Ing. Karol Lintner  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 35 000 €
druhá cena: 28 000 €
tretia cena: 22 000 €
suma vyhradená na odmeny: 20 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/33868/summary
00_SUTAZNE-PODMIENKY 01_SUTAZNE-ZADANIE