Slovenská komora architektov
Centrum tradičnej kultúry Detva
01. 2. – 24. 2. 2023 pred 3 mesiacmi

Centrum tradičnej kultúry Detva

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 31. 1. 2023 pod číslom KA-77/2023.

UPOZORNENIE: V prvej etape sa predkladá zloženie riešiteľského tímu a portfólio referenčných projektov, z ktorých bude vyplývať schopnosť a skúsenosť záujemcu spracovať urbanistický a architektonický návrh v požadovanej kvalite.

Podpolianske osvetové stredisko s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja a Mestom Detva vyhlasujú verejnú projektovú dvojetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž na najvhodnejšie riešenie areálu Centra tradičnej kultúry, vrátane architektonického riešenia novostavby objektu centra a ubytovacích kapacít.

Areál by mal slúžiť ako sídlo Centra tradičnej kultúry v Detve, s kanceláriami, workshopovými a výstavnými priestormi, tanečnou sálou s javiskom, dielňami a ubytovacími kapacitami s príslušenstvom. Bude obsahovať vnútorné aj vonkajšie priestory na rôzne kultúrne a spoločenské podujatia pre deti i dospelých. Centrum bude fungovať aj ako voľná kultúrna infraštruktúra, kde sa budú môcť uskutočniť podujatia rôzneho charakteru.

Okruh účastníkov:

Účastníkom súťaže môže byť každý, kto je oprávnený na činnosť podľa §4 zákona č. 138/1992 Zb. z. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo podľa  ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania alebo sídla účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 1. február 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 24. február 2023, 25. apríl 2023, 7. jún 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 23. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 14. júl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Experti:

Ing. Martin Túry  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Jaroslav Černák  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

režijná odmena / účastník 2. etapa: 5 000 €
ceny a odmeny spolu: 25 000 €
webstránka súťaže: https://www.osvetazvolen.sk/oznamy/budova-centra-tradicnej-kultury-v-detve.html
A_sutazne_podmienky_CTK_DT