Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Banská Bystrica - Petermanova veža
08. 2. – 14. 4. 2023 pred 1 rokom

Banská Bystrica - Petermanova veža

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 31. 1. 2023 pod číslom KA-97/2023.

Mesto Banská Bystrica vyhlásilo vo februári 2023 verejnú ideovú jednokolovú architektonickú súťaž na využitie a sprístupnenie Petermanovej veže.

Objekt tzv. „Barbakanu“ je súčasťou pozostatkov stredovekej fortifikácie mestského hradu Banskej Bystrice. Petermanova veža z neho vyrastá ako zvonová veža, je najvyššou vežou v mestskom hrade. Okrem zvonenia je v súčasnosti nevyužitá. V Petermanovej veži a jej okolí  bolo potrebné navrhnúť a vyriešiť sprístupnenie veže na 3. nadzemnom podlaží; prevádzku a vytvorenie expozície hradného areálu a histórie mesta; a riešenie blízkeho okolia veže.

Porota hodnotila 5 súťažných návrhov. Zvíťazil návrh od FRAM Architekti.

Okruh účastníkov:

Účastník mohol byť osoba, ktorá má ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa v študijnom odbore v oblasti sochárstva, umenia, dizajnu, architektúry, krajinnej architektúry; v prípade ak účastníkom bola právnická osoba, túto požiadavku musel spĺnať jej štatutárny orgán.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 8. február 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. apríl 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 21. apríl 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 28. apríl 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Prof.Ing.arch. Peter Vodrážka ,PhD.
Ing.arch. Martin Pavelek  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Jaromír Chmelík (CZ)
Mgr. Vladimír Majtan

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Katarína Šurková Gémešová
Ing. arch. Peter Surovec  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Tomáš Pastorok
JUDr. Mgr. Martin Kvietok
Ing. arch. Mária Flórová
Mgr. Monika Fratričová

Ceny:

prvá cena: 3 000 €
druhá cena: 2 000 €
tretia cena: 1 200 €
webstránka súťaže: https://www.banskabystrica.sk/petermanova-veza/
A-Sutaz_podmienky B-Sutazne_zadanie HZP-Zapisnica

Výsledky súťaže:

prvá cena (3 000 €) – FRAM Architekti

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Kotrus, Ing. arch. Alexandra Kotrusová, PhD.
Komentár poroty:

- Návrh uvažuje so zrekonštruovaním časti hmoty kamenného hradobného múru do pôvodnej výšky  a so sprístupnením veže na úrovni 3.NP otvorom na SZ fasáde veže. Prístup k tomuto otvoru je  schodiskom vedúcim z objektu situovanom na mieste bývalého mýtneho domčeka popri  zrekonštruovanom torze múru až na korunu jeho muriva, kde sa ponúka vyhliadka na hradný areál. 
- Nový vstupný objekt veže s recepciou je riešený v prijateľnom objeme, charakteristickom pre  niekdajší strážny domček s pultovou strechou. Objekt je prístupný priamo z úrovne priľahlých  spevnených plôch.  
- Otázne je nakladanie s prezentovanými základmi strážneho domčeka, resp. úpravou prístupu do  objektu, prípadne úpravou nivelety priľahlých spevnených plôch. Objekt je navrhnutý ako  murovaný, v súčasnom duchu s použitím moderných výrazových prostriedkov, jeho interiér je  jednoducho čitateľný a pôsobí "čisto". Má účelne riešenú dispozíciu a dobre komunikuje s okolím  prostredníctvom pravidelne umiestnených vysokých presklených otvorov na fasádach. 
- Návrh dôsledne rieši prevádzkovú schému pohybu návštevníkov expozície vo veži, vrátane  zjednosmernenia prehliadkových trás v 3. - 5.NP veže. Uvažuje aj s možnosťou využitia východu  cez Barbakan na 4.NP veže i keď tento nie je zahrnutý do prehliadkovej trasy. 
- Porota kladne hodnotí návrh výmeny oceľovej zvonovej stolice za drevenú, ako aj prehliadkovú  lávku nad nosnou konštrukciou zvonov.  
- Nové stropy vo veži sú navrhnuté drevené trámové, schodiská oceľové s transparentným kovovým  zábradlím (ťahokov).  
- Návrh pôsobí spomedzi všetkých návrhov najpriateľskejšie k okoliu a k pamiatke, prístavba (vstupný objekt) veže je navrhnutá primerane a citlivo. Predložené riešenie má potenciál sa rozvíjať, prístupy  a prepojenia priestorov sú navrhnuté vhodne. 

Odporúčania: 

- Murované konštrukcie vstupného objektu môžu mylne evokovať, že ide o pôvodné murivo strážneho domčeka - odporúča sa prípadne zvážiť materiálové stvárnenie jeho fasád. 
- Návrh znegoval existujúcu prezentáciu kamenných murív strážneho domčeka a novostavbu osadil na jeho miesto na úroveň priľahlého nádvoria v snahe o rekonštrukciu dobovej historickej situácie.  Existenciu pôvodného domčeka by bolo vhodné prezentovať v rámci expozície. 
- Otázne je či by mala byť realizovaná dostavba múru práve v takomto rozsahu a aké by malo byť jeho možné využitie. 

druhá cena (2 000 €) – Dominika Mikátová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Dominika Mikátová, Ing. arch. Lenka Baková
Komentár poroty:

- Prezentácia časti opevnenia hradného areálu v pôvodnej výške je riešená formou náznakovej  rekonštrukcie a to po stránke navrhnutej forma aj materiality, vrátane sprístupnenia veže na úrovni  3.NP pôvodným otvorom na jej fasáde. V tomto prípade hradobný múr nie je plný, ale perforovaný  novými otvormi a v rámci jeho "útrob" je riešené schodisko, aj priestory zázemia.
- Moderný novotvar minimalistického vstupného pavilónu na mieste bývalého strážneho domčeka (nie však v celej jeho stope) tvorí prízemný kubus s celopresklenou fasádou a plochou strechou. Jeho  univerzálny priestor bezberiérovo prístupný rampou obsahuje pokladňu, slúži aj pre multimediálnu  prezentáciu a ako vstupný priestor veže, prístupnej prostredníctvom schodiska vedeného "cez" nové  hradby. Schodisko môže slúžiť zároveň aj ako vyhliadkové, vďaka menšími otvoreným plošinám  v rámci jeho podest.  
- Prístup, prevádzka a expozícia v jednotlivých podlažiach veže sa javí sa ako funkčná, zaujímavá a  vhodná. 
- Prezentácii hradieb sa dá porozumieť, no otázne sú ich perforácie, ktoré fortifikačnú formu  potláčajú. V interiéri veže je navrhnuté použitie podláh z oceľových pororoštov, ktoré porota  považuje za otázne, nakoľko sa javí sa ako nepraktické a znižujúce bezpečnosť. Rovnako presklené  zábradlia schodísk a vyhliadkových plošín by bolo vhodné uvážiť, porota sa s ním nestotožňuje,  pretože takéto riešenie má viacero negatívnych aspektov. 
- Novotvar prístavby veže je dobre pojednaný a akceptovateľný, prináša jednoznačné čisté riešenie,  hmota prístavby reminiscencie domčeka je najmenšia spomedzi hmôt tých návrhov, ktoré ju ponúkli. Riešenie, ktoré prezentuje návrh je dobre pochopiteľné, prístavba je technicky jednoduchá, na nič sa nehrá, navrhnutá interiérová apsida jej vnútorného plášťa však pôsobí trochu formálne.  Návrh pôsobí konzistentne a riešenie interiéru je sympatické, hoci je poňatý minimalisticky.  Riešenie, ktoré návrh prináša sa zdá byť finančné najmenej náročné spomedzi tých, ktoré riešia aj  objekt prístavby. 

Odporúčania: 

- "Vstup" do Thurzovsko - Fuggerovskej expozície s navrhovaným prepojením 1. a 2. NP veže  schodiskom predpokladá zásah do pôvodných klenieb, čo porota považuje za necitlivé voči  pamiatke. 
- "Rekonštrukcia" pôvodných hradieb z iného druhu kameňa, resp. - prezentovaná farebnosť kameňa  sa nejaví ako vhodná.

tretia cena (1 200 €) – Ing. arch. Lucia Kurillová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lucia Kurillová
Komentár poroty:

- Návrh rešpektuje súčasné optické prepojeniu priestoru tržnice a hradného areálu a nenavyšuje  hradobný múr, čím priestor pôsobí oproti prvým dvom návrhom odľahčenejšie. 
- Nový vstupný objekt expozície rieši moderným novotvarom, osadeným nad úrovňou prezentovaného muriva bývalého strážneho domčeka, ktorého hmotovým stvárnením je čiastočne inšpirovaný. Kým  fasáda a dispozícia prízemia pôsobí voči okoliu uzatvorene ("betónový kváder s transparentným  obalom"), priestor pod konštrukciou naznačenej pultovej strechy prekrytej "priehľadnou  membránou" z ťahokovu pôsobí zaujímavo. Táto otvorená platforma je venovaná vyhliadkovému  posedeniu a poskytuje optický kontakt z okolitými verejnými priestormi. 
- Podľa názoru poroty predložený novotvar, resp. jeho materialita pôsobí príliš kontrastne voči  historickému okoliu, nepôsobí s vežou v symbióze a navrhované riešenie vyznieva v rámci kontextu neusporiadane. Takéto stvárnenie prístavby sa javí ako veľmi silná nová vrstva a novotvar v areáli  hradu pôsobí príliš dominantne. Návrh nie je vizuálne dostatočne "pokojný" a relatívne málo citlivý  vo vzťahu k pamiatke. 
- Dispozičné riešenie prízemia s recepciou, viacúčelovým priestorom a zázemím má vhodnú funkčnú  náplň, nie však vhodné usporiadanie - je pomerne uzavreté voči okoliu, nemá bezbariérový prístup a otázna je aj orientácia hygienických priestorov na fasádu a smerom do nádvoria hradu. Exteriérové schody vedúce zo vstupného objektu až na 3. NP veže sa vinú popri fasáde veže a  vytvárajú príležitosti pre vyhliadku na rôzne strany. Celkovo však riešenie takejto vyhliadkovej trasy vyznieva nekoncepčne a schodisko vybiehajúce z novotvaru a určitým spôsobom jeho pôsobenie  v prostredí ešte násobí. 
- Expozícia vo veži je riešená prehľadne, sklenená podlaha umožňujúca vertikálny priehľad v rámci  veže je inšpiratívnym námetom, jej konštrukciu je však potrebné preveriť, vzhľadom na pôvodné  drevené konštrukcie vo veži a jej správanie sa pri pomerne silnom dynamickom a akustickom  zaťažení pri zvonení zvonov. 
- Zaujímavo pôsobí sprístupnenie podkrovia cibule 

Odporúčania: 

- Návrh pôsobí "neučesaným" dojmom a používa priveľa materiálov ako v exteriéri tak aj interiéri