Slovenská komora architektov

Právne normy a dokumenty

Komora usiluje o partnerské vzťahy s ministerstvami a inými ústrednými orgánmi, vďaka čomu je prítomná pri tvorbe právnych predpisov a odvetvových rozvojových koncepcií pre oblasť architektúry, urbanizmu a životného prostredia.