Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Európa na vesmírnej lodi Zem (príspevok prezidentky ACE ku konferencii Green Building Summit)

Európa na vesmírnej lodi Zem (príspevok prezidentky ACE ku konferencii Green Building Summit)

Rôzne profesie – architekti, krajinní architekti či urbanisti – sa už dlhý čas zaoberajú týmito otázkami: Ako chceme zaobchádzať so zdrojmi a s klímou? Čo chceme zanechať pre budúce generácie? Richard Buckminster Fuller predstavil odpoveď na tieto otázky už koncom 60. rokov 20. storočia vo svojej knihe „Prevádzková príručka k vesmírnej lodi Zem“ (Operating Manual for Spaceship Earth).

„Úspešná a dlhodobá prevádzka našej vesmírnej lode Zem nebude možná, ak ju nezačneme vnímať ako celú vesmírnu loď a ak nebudeme považovať náš osud za spoločný. Musíme v tom byť všetci spolu alebo nikto.“

Odvtedy prešlo viac než 50 rokov. Európska únia vstúpila do novej fázy svojej histórie – stanovila si cieľ stať sa do roku 2050 prvým klimaticky neutrálnym kontinentom. EÚ sa po prvýkrát výslovne venuje zastavaným oblastiam a prostrediu pre život v rámci širšej stratégie pre zmenu klímy a odolnosti (Európska zelená dohoda, európsky právny predpis v oblasti klímy, vlna obnovy budov).

V čase, keď sa dôsledky klimatickej krízy začínajú dostávať do povedomia európskych občanov a pandémia koronavírusu čiastočne uvoľnila svoje železné zovretie, čelíme brutálnemu útoku na suverénny európsky štát – Ukrajinu.

 

Nezávislosť od fosílnych palív

Architektonická rada Európy (ACE), ktorá zastupuje 560 000 architektov zo 43 organizácií v 31 krajinách, odsúdila Putinovu vojnu na Ukrajine a vyjadrila najhlbšiu solidaritu so všetkými, ktorých tento konflikt ovplyvnil.  S prihliadnutím na to, že zastavané prostredie vysokej kvality a historickej hodnoty je silným hnacím motorom blahobytu, identity, sociálnej súdržnosti a hospodárskeho rastu, vyjadruje ACE znepokojenie v súvislosti s ohrozením neoceniteľného kultúrneho a architektonického dedičstva Ukrajiny a ničením jej zastavaných oblastí. Hoci to dnes môže znieť ťažko, naši ukrajinskí priatelia už teraz uvažujú o povojnovej situácii a zdôrazňujú pomoc, ktorú budú potrebovať na obnovu infraštruktúry krajiny a množstva miest zničených vojnou.  

ACE je hlboko presvedčená, že Nový európsky Bauhaus (NEB) by v tomto kontexte mohol naplno prejaviť svoj zmysel a užitočnosť. Hodnoty a ambície NEB a spoločenstvo partnerov, ktorí ho podporujú, by mohli Ukrajine pomôcť čeliť výzvam budúcnosti. 

 

Potreba zmeny paradigmy 

Konflikt nie je o územiach, hoci to tak vyzerá. Je o energii. Nachádzame sa uprostred energetického patu! Nezávislosť od fosílnych palív má najvyššiu prioritu! Sektor stavebníctva môže významne prispieť k dosahovaniu cieľov EÚ v oblasti klimatickej neutrality. Budovy spotrebúvajú 40 % našej energie a sú pôvodcami 36 % emisií skleníkových plynov. Navyše až 75 % fondu budov v Európe nemá dobrú energetickú účinnosť. Na dosiahnutie klimatickej neutrality je potrebný posun paradigmy v sektore stavebníctva, plánovaní a výstavbe. Zdôrazňuje to dôležitosť témy, ktorej sa budeme venovať. A dnes počas konferencie uvidíme aj príklady osvedčených postupov.

 

Potreba konať

V politikách EÚ existujú bezprecedentné príležitosti na zmeny. „Kvalitnú architektúru“, ktorá sa v odporúčaniach (Davoská deklarácia, závery ACE a správa OMK) považuje za pozitívny, no nie nevyhnutný prvok, by sa v záujme spoločného dobra mohlo podariť plne integrovať do legislatívy EÚ vychádzajúcej zo Zelenej dohody a iniciatívy „vlna obnovy“, ktoré majú veľký vplyv na verejné obstarávanie, energetické a environmentálne politiky.

Po diskusiách nastal čas konať.  

Stavebný priemysel, miestne samosprávy, tvorcovia politík, profesionáli (architekti, krajinní architekti, urbanisti, dizajnéri, inžinieri) a európski občania zohrávajú dôležitú úlohu v budovaní kvality našich zastavaných oblastí pre budúcnosť a nesú za ne aj zodpovednosť. Ide o zachovanie našej prírody a kultúrnej identity, čím sa vytvorí pocit spolupatričnosti. Cieľom ACE je zmeniť technokratický prístup, ktorý je na európskej úrovni hlavným prvkom vo verejnom obstarávaní a energetických a environmentálnych politikách, na kultúrny a prierezový projekt.

 

Úloha architektov

Architektúra, urbanizmus a krajinná architektúra prinášajú zásadný príspevok k tejto zmene paradigmy a dosahovaniu súčasných výziev, ktorými sú:

-      rozvoj kvalitných zastavaných území,

-      prispôsobovanie sa zmene klímy a jej zmierňovanie,

-      právo na kvalitné bývanie pre všetkých,

-      prechod k novým formám života a

-      absolútna súdržnosť.

Architekti jednotlivcom a celej spoločnosti prinášajú hodnoty – ekonomické, spoločenské, environmentálne a kultúrne. Sme vybavení súborom nástrojov, aby sme dokázali v komplikovaných situáciách prinášať dizajnové a technické riešenia. Vedúcu úlohu zohrávame aj pri navrhovaní projektov. Naša práca je kolektívnym projektom – zapájame do neho aj iné profesie, aby sme dosiahli čo najlepšie výsledky.

Vedecké poznatky a politické potreby vďaka nej nadobúdajú skutočnú podobu.

 

Teraz sa musíme od koncepcie presunúť ku konkrétnemu programu 

Potrebujeme:
verejné obstarávanie, ktoré:
- uprednostňuje kvalitu a vníma našu prácu ako intelektuálnu službu,
- je otvorené pre MSP a
-  poskytuje obstarávateľom adekvátne nástroje;

legislatívu v oblasti energetiky a životného prostredia, ktorá:
- do energetickej hospodárnosti a trvalej udržateľnosti budov prinesie holistickejší prístup vychádzajúci zo životného cyklu, 
- bude zahŕňať prvky väčšieho rozmeru, ako štvrte a experimentálne prístupy,
- zohľadní kombinovanie inovácií s tradičnými stavebnými postupmi,
- uprednostní rôznorodosť energetických zdrojov, aby sa dosiahla nezávislosť od fosílnych palív.

Keď sa budúca generácia obzrie späť, uvidí tento posun paradigmy v architektúre. Ako ju bude hodnotiť? Budú naše kroky považovať za úspech, či neúspech? Podarí sa nám zlepšiť naše zastavané oblasti? Vytvoríme ´baukultur´, teda kultúru výstavby? Alebo nie? Podobne ako povojnovú obnovu hodnotíme my dnes. 

Baukultur zajtrajška sa tvorí už dnes!

Bude závisieť od každého človeka, od každej koncepcie plánovania bez ohľadu na veľkosť a od každého plánovacieho rozhodnutia bez ohľadu na to, aké nepatrné bude. V duchu Buckminstera Fullera nám všetkým prajem veľa šťastia s misiou. Európa na vesmírnej lodi Zem – musíme v tom byť všetci spolu alebo nikto.

 

Ruth Schagemann
prezidentka Architektonickej rady Európy (ACE) 

 

Príspevok odznel na konferencii Green Bulding Summit 2022 (3. mája 2022, Pontoon V Bratislave), na ktorej sa Slovenská komora architektov organizačne podieľala, pri príležitosti 30. výročia svojho založenia.

#regeneracia #zelenaprearchitekturu #30rokovkomory

 

 

Mohlo by vás zaujímať