Slovenská komora architektov
Späť na všetky informácie
Novinky v systéme vzdelávania na SKA

Novinky v systéme vzdelávania na SKA

V aktuálnom roku pristupujeme k zmenám v oblasti vzdelávacích aktivít, o ktorých by sme Vás radi informovali. Naším dlhodobým zámerom je našim členkám a členom poskytovať užitočné a systematické vzdelávanie so zreteľom na aktuálne témy.

Na zložitú situáciu spojenú s protipandemickými opatreniami, kedy nie je možné zabezpečovať podujatia s prezenčnou účasťou, sme museli pohotovo reagovať. V spolupráci s Inštitútom Slovenskej komory architektov (ISKA)* sa nám podarilo zabezpečiť technické vybavenie pre videokonferencie, čo nám otvorilo dvere k organizácii podujatí v online priestore. Vzdelávacie podujatia sa tak stali dostupnejšími pre ďaleko širšiu skupinu záujemcov.

PREČO VZDELÁVAME?
Jednou zo základných úloh SKA je dbať o rast odbornosti autorizovaných architektiek a architektov a organizovať ich celoživotné odborné vzdelávanie v rozsahu požadovanom reprezentatívnymi medzinárodnými organizáciami architektov. Súčasne, povinnosťou členiek a členov SKA je zúčastňovať sa na sústavnom vzdelávaní architektov, ktoré SKA organizuje. Túto úlohu SKA napĺňa prostredníctvom Systému Profesijného vzdelávania architektov (PVA).

ČO JE NOVÉ
Počet dosiahnutých kreditov
Nové technické vybavenie, ktoré máme k dispozícii, ponúka rozšírenie možností realizácie podujatí online, čím sa výrazne zjednodušuje prístup Vás, našich členov a členiek, na ich účasti. V tejto súvislosti meníme kritéria pre splnenie si kreditovej povinnosti.

Každý AA/AKA bude povinný absolvovať podujatia zaradené do systému PVA tak, aby súčet kreditov získaných za dva za sebou nasledujúce kalendárne roky bol minimálne 20, pričom za jednotlivé podujatia je možné získať kredity v rámci nasledovných kategórií:
A (20 kreditov) – podujatia organizované SKA
B (10 kreditov) – podujatia, ktoré SKA spoluorganizuje
C (5 kreditov) – podujatia, ktorých je SKA podporovateľom, resp. im udelila záštitu
(Pozn.: Podmienkou je absolvovanie aspoň jedného podujatia typu A, alebo B.)

Pätica „A-čkových“ webinárov
Aby mali všetci naši členovia možnosť výberu podujatí podľa vlastných potrieb a preferencií, na tento rok sme pripravili až päť podujatí kategórie A (20 kreditov). Prvý webinár na tému revízie STN Bytové budovy ste mali možnosť sledovať už v marci. Pre rok 2021 ponúkame ešte štyri nasledovné online semináre na aktuálne témy:

- Územné plánovanie z pohľadu praxe architekta (13. máj)
- Architekt ako autor – práva a povinnosti, zákon vs. prax? (3. jún)
- Udržateľnosť - kritérium kvalitnej architektúry (14. + 28. október)
- Inovatívne business modely výkonu povolania architekta (2022)

Aby sme Vám mohli aj naďalej prinášať kvalitný a profesionálne spracovaný obsah, v zmysle Pravidiel predstavenstva SKA pre zaraďovanie podujatí do Systému PVA je účastnícky poplatok pre člena SKA za účasť na webinári organizovanom SKA stanovený na 10 EUR a pre nečlena 30 EUR.

AKO SA ZAREGISTROVAŤ?
O webinároch vás budeme vopred informovať prostredníctvom newsletterov, kde priložíme registračný formulár a bližšie informácie.

SÚVISIACE DOKUMENTY
Podujatia PVA 2021
Pravidlá predstavenstva SKA pre zaraďovanie podujatí do Systému PVA
Systém PVA

 

Veríme, že Vás naša ponuka novej koncepcie zaujala a informácie, ktoré Vám online semináre prinesú budú pre Vás užitočné a nápomocné vo Vašom ďalšom profesnom raste. O ďalších podujatia v rámci systému Profesijného vzdelávania architektov Vás budeme priebežne informovať.

Pozn.: Vzhľadom na súčasnú situáciu a v zmysle odporúčania MZ SR v záujme ochrany zdravia a prevencie pred možným ochorením COVID-19 je zmena termínu vyhradená.

*Tento projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Mohlo by vás zaujímať