Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Širšie centrum a Nám. sv. Egídia
13. 7. – 01. 10. 2018 pred 5 rokov

Širšie centrum a Nám. sv. Egídia

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 10. 7. 2018 pod číslom KA-412/2018.

Mesto Poprad vyhlásilo v júli 2018 verejnú ideovú jednokolovú kombinovanú súťaž na návrh širšieho centra a Nám. sv. Egídia.

Predmetom sút'aže je vypracovanie konceptu urbanistického riešenia časti centrálnej mestskej zóny (urbanistický okrsok A) vymedzenej plochou pre Územný plán zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) a prípadných pril'ahlých priestorov a priemet koncepcie do podrobnejšieho riešenia priestom Námestia sv. Egídia a pril'ahlých priestorov. Účelom sút'aže je nájst' optimálne riešenie, ktoré bude slúžit' ako podklad pre spracovanie Územného plánu zóny Centrum (ÚPN-Z Centrum) podl'a ÚPN mesta Poprad so stanovením podrobných regulatívov pre rozvoj územia arekonštmkciu námestia.

Porota hodnotila 4 návrhy. Zvíťazil súťažný návrh od kolektívu autorov: Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič.

Okruh účastníkov:

Návrh móže predložit' každý, kto je oprávnený na činnost' podl'a §4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podl'a príslušnej legislatívy v niektorom zo-štátov Európskeho hospodárskeho priestoru a Švajčiarskej konfederácie.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 13. júl 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 1. október 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. október 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 23. október 2018

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Jan Komrska , CSc.
Ing.arch. Martin Baloga , PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Doc. Ing. arch Petr Durdík (CZ)
Prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.
Ing. arch. Petr Vávra
Ing. Tibor Haluška  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Slavomfr Božoň  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ceny:

1. cena: 13 000 €
2.cena: 12 000 €
3. cena: 2 500 €
3. cena: 2 500 €
Zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty Súťažné-podmienky---Poprad

Výsledky súťaže:

1. cena (13 000 €) – Mgr. akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna, Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič

Autori/Autorky:
Mgr. Akad. arch. Ing. arch. Tomáš Bujna , Ing. arch. Matúš Gibala, Ing. arch. Marcel Šípka, MgA. Dušan Štefanič
Komentár poroty:

Prínosy:

-najvhodnejšie reflektuje funkciu mesta ako centra celého regiónu
-rieši komplexne CMZ mesta so zapojením územia bývalého pivovaru
-celistvé riešenie plochy námestia umožňuje multifunkčné využitie
-navrhovaná zástavba vhodne ukončuje a definuje priestor námestia z východnej aj západnej strany
-bezkolízne zapojenie územia bývalého pivovaru do centrálnej zóny
-dopravné riešenie vhodne eliminuje štvorpruhovú nábrežnú komunikáciu jej upokojením, prenesením na obe strany rieky sa zefektívni napojenie na kruhový objazd
-architektonické prvky vhodne zapájajú rieku Poprad do života mesta

Nedostatky:

-navrhovaná zástavba výškových budov vyžaduje dôkladnejšie preveriť z hľadiska ich dimenzie a efektivity pôdorysov a môže byť vnímaná len ako idea
pri riešení priestoru námestia nie je v dostatočnej miere zohľadnená konfigurácia terénu
-absencia dopravného napojenia zástavby v meandri rieky
 

 

2.cena (12 000 €) – Autor: Ing. arch. Ľudovít Urban, Spolupráca: Ing. arch. Miroslava Ribovičová, Ing. arch. Alžbeta Laurincová, Terézia Kyseľová

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Ing. arch. Miroslava Ribovičová , Ing. arch. Alžbeta Laurincová, Terézia Kyseľová
Komentár poroty:

Prínosy:

-nosná téma „fórum“ správne uvoľňuje predpolie kostola v prospech variabilne využiteľného verejného priestranstva
-konzervatívny prístup k riešeniu hmotovo-priestorovej štruktúry zóny dáva dobré predpoklady k realizovateľnosti  a uplatniteľnosti ÚPN-Z
-dislokácia kapacitných parkovacích objektov vzhľadom k CMZ spoločne s reorganizáciou statickej dopravy vo vnútroblokoch
-zúženie a upokojenie nábrežnej komunikácie podporené návrhom juhovýchodného obchvatu
-diferenciácia severnej a južnej strany námestia s umiestnením letných terás a mestského mobiliáru

Nedostatky:

-chýba funkčné a najmä priestorové ukončenie priestoru námestia

3. cena (2 500 €) – Autori: Ing. Pavol Pribylinec, PhD., Mgr. Art. Lucia Klimekova, Ing. Radoslav Mašlonka, Mgr. Zuzana Mlynárová

Autori/Autorky:
Ing. Pavol Pribylinec , PhD. , Ing. Radoslav Mašlonka , Mgr. Zuzana Mlynárová, Mgr. Art. Lucia Klimekova
Komentár poroty:

Prínosy:

-riešenie priestoru bývalého pivovaru pre kultúrno-spoločenské využitie
-dôraz na statickú dopravu a jej kapacity v území
-zapojenie vodných prvkov do verejného priestoru
-uvoľnenie východnej časti námestia od parkovacích stojísk

Nedostatky:

-nie je riešené upokojenie dopravy v centrálnej časti mesta
-nie je riešený priestor rieky
-nie je vytvorený multifunkčný priestor námestia
-nie je uspokojivo riešené priestorové ukončenie západnej strany námestia

3. cena (2 500 €) – Autor: Ing. arch. Roman Škantár, Spoluautor: Brigita Domiková

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Brigita Domiková
Komentár poroty:

Prínosy:

-zaoberá sa riešením širšieho centra
-pomerne konzervatívnymi zásahmi citlivo doplňuje existujúcu štruktúru
-vzhľadom na opatrnosť zásahov je návrh realizovateľný, ale s otáznym výsledkom naplnenia cieľov súťaže
-snaží sa  eliminovať dopravu v centre využitím východného obchvatu (preložku cesty I/66)
-statická doprava je riešená predovšetkým hromadnými garážami s minimalizáciou lokálnych malých parkovísk

Nedostatky:

-návrhu absentuje celková koncepcia riešenia, ktorá by zdôvodňovala navrhované riešenie
-neadekvátny dôraz na dominantný prvok “Paláca umení“ s prepojením nadzemnou lanovkou na železničnú stanicu
-architektonické a urbanistické riešenie dominantného prvku nie je vhodné, prepojenie s verejnými priestormi a námestím je minimálne
-námestie je členené pomerne zložitými terénmi úpravami s členením na množstvo menších častí, čo znižuje jeho multifunkčnosť
-lanovka je ekonomicky málo efektívne riešenie a môže mať negatívny vizuálny dopad na verejný priestor, neplní ani dopravnú ani estetickú funkciu.