Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách
24. 4. – 27. 6. 2018 pred 5 rokov

Obnova Mierového a Kláštorného námestia v Malackách

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 4. 2018 pod číslom KA-255/2018.

Mesto Malacky vyhlásilo v apríli 2018 verejnú projektovú dvojkolovú kombinovanú súťaž na návrh obnovy Mierového a Kláštorného námestia v Malackách.

Cieľom je reagovať na súčasnú zložitú situáciu, stavebné zámery v okolí a vytvoriť návrh pre najkvalitnejší verejný priestor v meste, ktorý bude slúžiť ako základ pre budovanie kompaktného centra.

V prvom kole bolo odovzdaných 12 súťažných návrhov, z ktorých porota vybrala 5 postupujúcich do druhého kola súťaže. Zvíťazil súťažný návrh od N/A s.r.o.

Okruh účastníkov:

Vzhľadom na skutočnosť, že na súťaž návrhov bude nadväzovať priame rokovacie konanie podľa § 81 písm. h) a § 82 ZVO, je potrebné, aby minimálne jeden člen z riešiteľského kolektívu spĺňal požiadavku na odbornú spôsobilosť, a to autorizáciu SKA v súlade s §4 alebo §4a, resp. autorizáciu Slovenskej komory stavebných inžinierov podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších zmien a predpisov alebo oprávnenie podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka. Pre účasť v súťaži je nutné predložiť čestné vyhlásenie podľa vzoru, ktorý je prílohou č.2 týchto súťažných podmienok. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 24. apríl 2018
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 27. jún 2018, 25. september 2018
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. september 2018
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. október 2018

Porota:

Predseda:

Dipl. Ing. Arch. F.H. Hans-Michael Földeak M. Sc. M.I.T. (FR)

Riadni členovia:

Ing. Michal Marcinov
Mgr. art. Branislav Škopek  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Zbyněk Ryška (CZ)
JUDR. Ing. Juraj Říha, PhD  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Andrej Olah
Ing. Milan Ondrovič, PhD,  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 6 000 €
2. znížená cena ex aequo: 3 000 €
2. znížená cena ex aequo: 3 000 €
1. odmena: 1 500 €
2. odmena: 1 500 €
sutaz-malacky---zapisnica-komplet-scan Sutazne-podmienky---Obnova-Mieroveho-a-Klastorneho-namestia-v-Malackach

Výsledky súťaže:

1. cena (6 000 €) – N/A s.r.o.

Autori/Autorky:
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Mária Novotná, Dávid Nosko, Patrik Olejňák
Komentár poroty:

Projekt rozdeľuje areál na kompozične a funkčne jasne vymedzené zóny pomocou krivky, ktorá je pokračovaním diagonály Zámockej ulice a pokračuje až po Hviezdoslavovu ulicu. Týmto autori dosahujú priestorovú veľkorysosť celého areálu, dôstojne zvýrazňujú priestory pred Františkánskym kláštorom, vytvárajú oddychovo relaxačnú zónu husto tienenú aj novovysadenými stromami, podčiarkujú význam budovy súdu a mestského úradu. Mierové námestie nad podzemným parkovaním je v tomto návrhu navrhnuté ako autonómny element - mestská terasa s homogénnym povrchom. Oddelenie Mierového námestia multifunkčným pavilónom, ktorý izoluje Mierové námestie od dopravy a hluku, vytvára príjemný pocit intimity a poskytuje dostatok verejných priestorov aj v nepriaznivom počasí. Charakter námestia, ako od ulice oddeleného mestského priestoru, je presvedčivý, ale vyžaduje si ďalšie detailné doriešenie.

Kompletná absencia trávnatých plôch a ich nahradenie mlatom sú podľa poroty dobrým a primeraným riešením pre vnútromestský priestor. O to viac ale bude treba vyjasniť zelené elementy, stromy a strechy pavilónov, na dosiahnutie priestorovej a pobytovej kvality nového námestia.

Pavilóny, ako elementy použité na definíciu priestoru, su vítané; ich veľkosť a funkčná náplň však sa zdajú ešte „otvorené na ďalšiu diskusiu“: Pavilón na Mierovom námestí si vyžaduje detailnejšie spracovanie, podrobnejšiu definíciu funkčnej náplne a hrany k ulici. Polohu a funkciu pavilónu na Kláštornom námestí odporúča porota ešte podrobnejšie prediskutovať. Zelené strechy pavilónov, ako kompenzačný element, sú vítané.

Všetky tri typy povrchov a ich kombinácia sú presvedčivé; vzhľadom na očakávaný rozpočet a kvalitu, je nutné podrobnejšie upresniť rozpočet pre túto časť projektu. Porota taktiež odporúča preveriť, či naozaj treba nový povrch pred okresným súdom.

Riešenie mlatovej plochy je nutné detailne dopracovať - v mieste prepojenia medzi cestou a mlatovou plochou, technické riešenie skladby vrstiev, integráciu existujúcich stromov, odtok vody.

Interaktívne veľkoplošné vodné prvky, ktoré sú prispôsobiteľné podľa sezóny, vtipne riešia problém mikroklímy na Mierovom námestí a porota ich pokladá za realizovateľné. Práca so zadržiavaním vody je vítaná a odporúča sa, aby architekt a zadávateľ pokračovali v týchto myšlienkach, možno aj na mlatovej ploche.

Porota víta zahustenie stromami na kraji Kláštorného námestia, chýbajú detailnejšie informácie k tejto hustote a ich typom.

Náklady na celkovú údržbu námestí budú pri dobrej kvalite realizácie nízke.

Porota upozorňuje na možný vysoký rozpočet pri pavilónoch a na nutnosť určenia ich programovej náplne s cieľom ich čiastočného komerčného využitia.

Porota odporúča dopracovať realistické vizualizácie, ktoré budú dostatočne ilustrovať kvalitu projektu.

2. znížená cena ex aequo (3 000 €) – KUZEL architekti, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Juraj Zelman , Ing. arch. Stanislav Kukučka, Ing. arch. Kamila Kráľová
Komentár poroty:

Návrh sa snaží riešený priestor naplniť veľkým množstvom presne definovaných funkcií, ktoré sú rozpracované do relatívne podrobného detailu, čo sa ale v konečnom dôsledku obracia proti nemu. Pobytovo-relaxačná zóna na Kláštornom námestí je rozdrobená, vstup do kláštora je nedostatočne akcentovaný, k tomu sú ešte potlačené návrhom jednosmernej  prejazdnej pešej zóny s regulovaným vjazdom. Väzby na historickú os Zámockej ulice sú
takisto potlačené zhlukom iných funkcií pobytovo relaxačnej zóny.

Kultúrno-spoločenská zóna pôsobí kompaktne, ale priestor pred pódiom je v konečnom dôsledku stiesnený. Samotný objekt vstupu do garáží je riešený iba ako formálna nutnosť a pergola zariadená kójami je proporčne odlišná od zbytku riešeného priestoru. Plochy "zábavného parku" na Kláštornom námestí v negatívnom zmysle diferencujú riešenú plochy a samotný tvar objektu služieb a toaliet svojou hmotou a orientáciou vytvára "hluché miesto" orientované k objektu kláštora.

Jednosmerná pešia zóna s regulovanou dopravou nie je šťastným riešením, lebo v raňajších a poobedňajších hodinách priamo križuje peší vstup do základnej školy. Cyklistická doprava v primeranej miere akceptuje predložené podklady, ale dominantný diagonálny peší ťah cez Kláštorné námestie je riešený cez ihrisko po mlatovom chodníku. Monolitický betónový povrch pred mestským úradom nevyužíva jednu z mála možností pre výsadbu vzrastlej zelene a samotné Kláštorné námestie zostáva bez definície prístupu k zeleni. V rámci
údržby sú otázne šikmé plochy zelenej strechy objektu na námestí. Rozpočet vyzerá byť spracovaný reálne, s miernym navýšením.

2. znížená cena ex aequo (3 000 €) – Ing. arch. Matúš Pastorok, Ing. arch. Peter Panulin

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matúš Pastorok , Ing. arch. Peter Panulin
Komentár poroty:

Návrh riešené územie rozdeľuje na dve priestranstvá s rôznymi funkčnými využitiami a atmosférami. Severnú časť Mierového námestia rieši ako súvislú nečlenenú plochu, čo umožňuje využitie pre konanie rôznych akcií, zároveň však môže byť vnímaná ako takmer neriešená až fádna. Centrom a zároveň najsilnejším motívom návrhu Kláštorného námestia je priestranstvo pred vstupným portálom kláštora. Táto plocha spája architektonicky aj
funkčne nádvorie kláštora s verejným priestranstvom. Priestor je uzatvorený altánom. Architektonické riešenie je súdobou interpretáciou historického portálu kláštora. Spojením oboch priestranstiev Kláštorného a Mierového námestia je riešenie plochy pred mestským úradom.

Pravouhlú štruktúru povrchov a ciest Kláštorného námestia narúša diagonála nadväzujúca na silnú historickú os Zámockej ulice. Tento kompozičný prvok sa ale javí ako čiastočne formálny a zaslúžil by si viac pozornosti.

Pomer dláždených a prírodných plôch je vhodný. Dostatočný počet stromov zaručuje dobrú klímu po celý rok. Údržba trávnikov môže byť náročná a vyžaduje vysoké nároky po celý rok. Použité materiály, formy a prvky sú úmerné miestu aj rozpočtu. Grafika plánov je príjemná a citlivá, oproti tomu vizualizácie skôr škodia.

Ako jeden z mála návrhov má kontextuálny a priestorový prístup, porota ľutuje, že táto idea nebola natoľko rozpracovaná, aby sa dala hodnotiť vyššie.

1. odmena (1 500 €) – plusminusarchitects s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Maroš Fečík , Ing. arch. Martin Hudec , PhD. , Ing. arch. Katarína Bergerová, Ing. arch. Filip Kandravý
Komentár poroty:

Porota vníma snahu o scelenie oboch priestorov, avšak v návrhu chýba čitateľná kompozícia plôch a ich hierarchia, bez definície funkcií jednotlivých funkčných plôch. Snaha o prepojenie námestí jednotnou dlažbou je v ostrom kontraste s cestou prvej triedy. Na Mierovom námestí sa javí nedostatočné oddelenie námestia od automobilovej dopravy, čo bude mať negatívne dopady na pobytové funkcie z hľadiska hlučnosti a exhalátov. Oceňujeme návrh centrálneho osvetlenia na Kláštornom námestí, avšak v návrhu chýbajú trvalé atraktory, napríklad vo forme hracích prvkov pre deti a podobne. Oceňujeme prepojenie Kláštorného a Mierového námestia použitím inej štruktúry povrchu (zhodnej s povrchom na námestiach), ktorý vizuálne a akusticky spomaľuje v danom mieste dopravu. Návrh rešpektuje okrajové podmienky z hľadiska dopravy, avšak nedostatočne využil prostriedky na izoláciu oboch námestí od jej negatívnych vplyvov. Negatívne vnímame veľký rozsah predláždenia plôch. Takto veľký rozsah spevnených plôch pri snahe udržať rozpočet mal negatívny vplyv na výber a kvalitu povrchov. Najmä na Mierovom námestí sa obávame prehrievania povrchov a zlej mikroklímy vzhľadom k malému množstvu zatienených plôch. Projekt nerieši zachytávanie dažďových vôd v mieste ich dopadu. V návrhu mal byť väčší pomer nespevnených plôch, ako bolo odporúčané v 1. kole. Bezúdržbovosť predloženého návrhu vníma porota ako pozitívum, avšak nebolo to hlavným kritériom pre výber. Rozpočet sa javí reálny, v rámci rozpočtového stropu.

2. odmena (1 500 €) – Ing. arch. Aladár Csernák, Ing. arch. Veronika Kozáková, Ing. arch. Dominika Szabová

Autori/Autorky:
Ing. arch. Aladár Csernák , Ing. arch. Dominika Szabová, Ing. arch. Veronika Kozáková
Komentár poroty:

Autori navrhujú presunúť a koncentrovať hlavný zhromažďovací priestor na Kláštorné námestie. Pomer spevnených a nespevnených povrchov, ako aj ich usporiadanie a fragmentácia, porotu nepresvedčili. Riešenie Mierového námestia formou strešného parku v prezentovanej podobe odhaľuje konštrukčné limity, na ktoré návrh narazil, a je skôr nevyužitou príležitosťou priniesť alternatívny prvok mestskej krajiny, ktorý by ponúkol reálne benefity bez vizuálnych fráz. Návrh evidentne hľadal uplatnenie zelene v mestskom prostredí, čo sa ale v tomto prípade stalo skôr hendikepom. Riešenie pohybu chodcov a cyklistov vychádza zo zadania, je správne a logicky nadväzuje na okolie. Vzhľadom na všeobecné vykázanie cien sa dá len ťažko posúdiť reálnosť odhadovaných nákladov. Drobná občianska vybavenosť a jej forma pred obchodným domom vyvolala mnoho otázok bez odpovedí.