Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)
30. 1. – 31. 5. 2023 pred 11 mesiacov

Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 1. 2023 pod číslom KA-61/2023.

Mesto Stropkov vyhlásilo v januári 2023 verejnú projektovú jednoetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na podobu centrálneho námestia s mestským hradom. 

Dlhodobým zámerom Mesta Stropkov je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru. 

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Porota posudzovala 9 súťažných návrhov. Desiaty návrh bol do súťaže doručený po stanovenej lehote a nebol hodnotený. Zvíťazil návrh od uncut studio (CZ).

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. január 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 31. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 16. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2023

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing. Gabriel Boženík
Peter Novák  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ľuboslav Šmajda
Peter Harčar
Roman Matisovský
Marián Sitarčík

Ceny:

prvá cena: 10 000 €
druhá cena: 6 000 €
tretia cena ex aequo: 2 250 €
tretia cena ex aequo: 2 250 €
A_súťažné-podmienky---Námestie-Stropkov-2023 B_súťažné-zadanie---Námestie-Stropkov-2023_compressed Zápisnica-komplet

Výsledky súťaže:

prvá cena (10 000 €) – uncut studio (CZ)

Autori/Autorky:
Ing. arch. Nikoleta Slováková, Ing. Jan Sulzer (CZ), MSc. arch. Rudolf Nikerle, Ing. arch. Kryštof Jireš (CZ), Ing. arch. Laura Lukáčová
Komentár poroty:

Zaujímavý a inovatívny návrh, ktorý najlepšie reaguje na požiadavky súťaže. Ambiciózne riešenie celého územia a jasne čitateľná forma prezentácie opevnenia ako celku, Návrh skrýva veľký potenciál a je flexibilný, čo sa týka ďalšej modifikácie podľa požiadaviek zadávateľa. Rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť zachytávanie vody v území. Napriek svojmu rozsahu návrh nepôsobí dominantne, ale vytvára piedestál už stávajúcim historickým objektom. Zelený ostrov v strede námestia je príjemným protipólom jeho tvrdej a otvorenej severnej časti a rešpektuje súčasné požiadavky na udržateľnosť ako aj narábanie s vodou v území. Návrh predstavuje silnú myšlienku ostrova - mestskej krajiny, ktorá sa pozvoľna "rozpadá" do jestvujúceho námestia. Je to vhodná forma prepojenia jestvujúceho a navrhovaného verejného priestoru. Návrh je ambiciózny, invenčný, súčasný, rieši primárny cieľ zadania súťaže, ktorým bolo predstavenie riešenia bastionu formou lapidária, ktorý zhromažďuje archeologické nálezy a architektonické fragmenty a prezentuje ich príťažlivo verejnosti. Pozitívne je hodnotené aj predstavenie typológie "pergol" rozmiestnených v riešenom území, ktoré doň vnášajú nové, hravé funkcie. Priestor okolia kaštieľa a aj iné zostávajú riešené ako multifunkčné (nekonkurujú námestiu, dopĺňajú ho) čím je umožnené do budúcna pracovať s priestorom podľa aktuálnych potrieb mesta a návštevníkov. Autori tiež predstavili typológiu, čo sa týka výberu druhov stromov, ocenená bola aj diverzita týchto živých prvkov. Vďaka realizácii návrhu môže byť Stropkov (podobne ako Medzilaborce s Múzeom moderného umenia Andyho Warhola) vďaka atraktívnemu centru skutočne zaujímavým hotspotom na mape turistického ruchu. 

Kvalitatívne jeden z najlepších a najviac prepracovaných konceptov, ktorý umožňuje jeho prípadnú modifikáciu bez výraznej straty identity. Návrh prináša ucelenú novú vrstvu a nesie potenciál stať sa živým miestom, pridanou hodnotu vo verejnom priestore mesta. Na druhej strane sú jednotlivé stavebné riešenia jedny z najnákladnejších na realizáciu.

+ návrh s ambíciou priniesť do Stropkova novú pridanú hodnotu vo verejnom priestore,
+ komplexnosť riešenia,
+ veľa rôznych možností, ako sa na koncepcii dá pracovať a modulárne pridávať/uberať bez straty identity,
+ konektivita skrz rozpadajúcu sa dlažbu do námestia,
+ citlivé použitie poctivých prírodných materiálov (kameň - žula),
+ prepojenie oboch častí námestia cez vysokú zeleň,
+ presvedčivá práca s výškovými pomermi v území,
+ vytvorenie nových terás, príležitosti na rôzne akcie na námestí,
+ vytvorenie vizuálne uzatvorenej piazzetty pred okresným úradom,
+ vhodné reagovanie na potreby adaptácie na zmenu klímy, použitie priepustných povrchov,
+ kompletnost', komplexnosť až nadštandardné naplnenie obsahu riešení jednotlivých problematik územia, z ktorých je vždy možné v pripade utrasenia si nárokov mesta uberať (napr. redukcia podzemných prezentačných priestorov vzhľadom na potreby, mierku, financie mesta).

- finančná náročnosť projektu,
- režim fungovania navrhovaných expozícií, voľne prístupné/kontrolovaný vstup.

druhá cena (6 000 €) – Ateliér Toman

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Jeden z najlepších návrhov. Citlivo a kultivovane prepojené s I. - IlI. etapou námestia. Jestvujúci vodný prvok je prepojený s novou fontánou pred okresným úradom. Praktické využitie našiel aj odkrytý bastión.

+ vytvorenie veľmi kultivovaného zeleného prostredia,
+ citlivé použitie poctivých prírodných materiálov a ich recyklácia (kritérium udržateľnosti),
+ jednoduchost', koncepčnosť a kultivovanosť,
+ prezentácia bastionu ako kľúčového otvoreného multifunkčného priestoru amfiteátrového typu,
+ vytvorenie príjemného zeleného prostredia,
+ malý rozsah zásahov a ich jednoduchosť
+ bezbariérovosť, prístupnosť verejných priestorov, konektivita (voda ako zjednocujúci lineárny prvok prepájajúci jestvujúce námestie s juhom),
+ koncept verejných priestorov zelene s citlivým výberom druhov (dvojité stromoradie — parčík smerom od námestia SNP),
+ silná analytická časť (predstavenie funkčnej schémy a iných dopravných schém a diagramuosvetlenia),
+ hierarchizácia verejných priestorov (upozornenie na významné priestory skrz dlažbu),

- bez väčšej ambície zvýšiť atraktivitu celého centra,
- otázka materiality a miera zásahov v rámci objektu bastiónu.

tretia cena ex aequo (2 250 €) – Laubová - Sosna

Autori/Autorky:
Ing. arch. Anna Laubová (CZ), Ing. arch. Vojtěch Sosna (CZ)
Komentár poroty:

Decentný minimalistický návrh. Zaujímavým, avšak ťažko realizovateľným, riešením je stromoradie kopírujúce zaniknuté hradby. Otázne je navrhované presklenie bastiónu a reálny efekt tohto technického riešenia.

+ konektivita, voda ako zjednocujúci lineárny prvok,
+ veľmi kultivovaný a decentný prístup,
+ otvorenosť priestorov voči kontextu,
+ prepojenie oboch častí námestia,
+ koncepcia zelene (výber drevín a výmena záhonov za udržateľnejšie),
+ rešpektovanie histórie, zachovanie identity miesta ako najdôležitejšej hodnoty, objekty kostola, kaštieľa a bastiónu na "matrici" z kamennej dlažby,
+ použitie prírodných a priepustných materiálov a manažment vody, recyklácia materiálov (udržateľnosť, zlepšenie mikroklímy centra mesta, environmentálny aspekt udržateľnosti),
+ predstavenie celoročného diagramu aktivít podľa sezóny, inkorporácia osvetlenia a dopravného riešenia,

- slabo rozpracované prekrytie bastiónu,
- finančné zamyslenie sa nad realizovateľnosťou návrhu (ekonomický aspekt udržateľnosti, recyklácia)
- zelená aleja nad hradbami by ich mohla poškodiť,
- absencia rozpracovania prekrytia bastiónu napriek jeho ťažiskovej funkcií v samotnom návrhu,
- výsadbou aleje nad pôdorysnou stopou hradieb by došlo k poškodeniu archeologických nálezov

tretia cena ex aequo (2 250 €) – TA studio

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Jednoduché riešenie, avšak s prvoplánovo stvárneným bastionom. Zaujímavý koncept prvku bastionu, ktorý sa „rozkladá" ako obálka, aby sa stal atraktívnym multifunkčným verejným priestorom s amfiteátrom. Otvára sa námestiu a komunikuje s ním. Architektonicky je to ale pomerne rozpačité.

+ kultivovanosť a jednoduchosť riešenia,
+ prepojenie oboch verejných priestorov cez nový objekt, vytvorenie nového plató,
+ komplexnosť, konektivita a otvorenosť verejných priestorov,
+ atraktivita, riešenie bastiónu ako atraktívneho prekrytého architektonického objektu,
+ použitie priepustných materiálov,
+ jemné modelácie terénu so zabezpečením prístupnosti,

- obava z výškového usporiadania a nadväznosti,
- relatívne dominantný objekt prestrešenia bastiónu,
- nevhodné doplnenie rušivých objemov exteriérových schodísk k novému objektu.