Slovenská komora architektov
Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)
30. 1. – 31. 5. 2023 pred týždňom

Námestie s mestským hradom, Stropkov (IV. etapa revitalizácie Námestia SNP v Stropkove)

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 1. 2023 pod číslom KA-61/2023.

Mesto Stropkov vyhlasuje verejnú projektovú jednoetapovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov na podobu centrálneho námestia s mestským hradom. 

Dlhodobým zámerom Mesta Stropkov je komplexná revitalizácia priestranného centrálneho námestia, ktorá sa touto súťažou návrhov dostáva do finálnej fázy. Tá je o to zaujímavejšia, že zahŕňa pozostatky mestského hradu s kostolom a kaštieľom. Archeologicko-historický výskum vytvoril podklad pre zapojenie komplexu zaniknutého hradu do priestorovej štruktúry centrálneho verejného priestoru. 

Komplexná obnova námestia a zviditeľnenie mestského hradu má prispieť k prilákaniu návštevníkov a turistov do mesta, k vytvoreniu kvalitného spoločenského, zhromažďovacieho a oddychového miesta pre obyvateľov mesta a zhodnotenia málo známych historických aspektov mesta Stropkov.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 alebo §4a zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. január 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 31. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 16. jún 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. jún 2023

Porota:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing. Gabriel Boženík
Peter Novák  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ľuboslav Šmajda
Peter Harčar
Roman Matisovský
Marián Sitarčík

Ceny:

prvá cena: 10 000 €
druhá cena: 6 000 €
tretia cena: 3 000 €
suma vyhradená na odmeny: 1 500 €
A_súťažné-podmienky---Námestie-Stropkov-2023 B_súťažné-zadanie---Námestie-Stropkov-2023_compressed