Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Nová fontána na pešej zóne v Trnave
06. 11. – 05. 2. 2024 pred 3 mesiacmi

Nová fontána na pešej zóne v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 17. 8. 2023 pod číslom KA-614/2023.

Zaži v Trnave – Mestské kultúrne stredisko a Mesto Trnava ukončilo verejnú projektovú jednokolovú architektonicko-výtvarnú súťaž na umelecké a architektonické riešenie návrhu novej fontány na Hlavnej ulici v Trnave. 

V lehote bolo riadne v súlade so súťažnými podmienkami predložených 31 súťažných návrhov.

Zvítazil súťažný návrh č. 10. od Lucký architects. 

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine subjekt, ktorý je oprávnený poskytovať služby, ktoré sú osobitnými predpismi vyžadované na výkon činností, ku ktorým sa má účastník zaviazať  pri zadávaní zákazky, a ktorých obsah závisí od charakteru zadania a riešenia, ktoré účastník vo svojom návrhu ponúkne. Napríklad, ak má navrhované riešenie spĺňať charakteristiku: 

- stavby, ktorá nie je jednoduchou stavbou ani drobnou stavbou, musí účastník disponovať autorizáciou v zmysle § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, aby sa mohol zaviazať a riadne vykonať projektovú činnosť v zodpovedajúcom rozsahu.
- Jednoduchej alebo drobnej stavby, musel mať účastník oprávnenie na výkon živnosti „vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb“;
- a pod. vždy však s ohľadom na potrebu zadania a technickej funkčnosti diela,

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 6. november 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 5. február 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 14. február 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. marec 2024

Porota:

Predseda:

doc. Mgr. art. Martin Piaček, ArtD.

Riadni členovia:

Mgr. art. Branislav Škopek
Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Vladimír Beskid
Mgr. Sabína Jankovičová, ArtD.
PhDr. Ivana Rumanová
Mgr. art. Danica Pišteková, ArtD.

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Peter Purdeš  (závislý od vyhlasovateľa)
doc. Mgr. Peter Megyesi, PhD.
Mgr. Roman Popelár

Experti:

Ing.arch. Dušan Dóka
Ing. arch. Christo Dóka
Mgr. Marek Zelina
Mgr. Peter Cagala
JUDr. Peter Bročka, LL.M.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Libor Loveček

Ceny:

prvé miesto: 7 000 €
druhé miesto: 5 000 €
zdieľané tretie miesto: 3 000 €
zdieľané tretie miesto: 3 000 €
webstránka súťaže: https://josephine.proebiz.com/sk/tender/47309/summary
00---Súťažné-podmienky_Competition-terms Zapisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty_Minutes-from-the-evaluation-meeting-of-the-jury

Výsledky súťaže:

prvé miesto (7 000 €) – Lucký architects

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Podľa názoru poroty prináša do priestoru hravosť a odľahčenosť. V aktívnom období roka vytvára pozývajúci priestor pre bezpečnú fyzickú interakciu s divákmi. Zároveň vie pri letných horúčavách priaznivo ovplyvniť pocitovú klímu okolitej časti pešej zóny. Napriek svojej výške pôsobí subtílne a nezacláňa okolité dominanty. Použitie rôznych typov rozstreku vody, ktoré navrhujeme detailnejšie experimentálne dopracovať, obohacuje tvarovo pomerne jednoduché, no invenčne navrhnuté “telo” fontány. Práca s vodou má podľa návrhu prebiehať na rôznych vertikálnych úrovniach, s rozdielnym prietokom, tlakom i tempom načasovania. Takto vzniknuté vodné tvary budú tvoriť pomyselný zážitkový les, či lúku na pešej zóne mesta. Oceňujeme hravý a interaktívny rozmer fontány, s potenciálom najmä pre detského diváka, s orientáciou na radostný a príjemný dojem.

druhé miesto (5 000 €) – BEEF

Autori/Autorky:
Ing.arch. Radoslav Buzinkay , Ing.arch. Andrej Ferenčík , Akad. sochár Juraj Opršal, Bc. Marika Izakovičová, Bc. Lucia Pecháčková
Komentár poroty:

Ocenený návrh zaujal porotu svojim citlivým a minimalistickým prístupom. Porota oceňuje prácu s vodou nad rámec bežného uvažovania. Dielo ponúka možnosť vidieť rôzne vodné hladiny počas dňa, procesy vzlínania i vsakovania, rovnako ako zažiť periodické osviežujúce hmlenie. Návrh je zaujímavým príkladom stíšeného až introspektívneho prístupu k verejnému priestoru, ktorý je dnes podľa poroty aktuálny. Zároveň však používa tvarové prvky a bloky, aké sa už v danom priestore hojne vyskytujú. Preto si porota myslí, že by dielo na frekventovanej pešej zóne pôsobilo až príliš nenápadne, viac by mu vyhovovalo komornejšie prostredie.

zdieľané tretie miesto (3 000 €) – MEDIPROJEKT

Autori/Autorky:
Ing.arch. Jaroslav Kvetán , Mgr. art. Marek Kvetan
Komentár poroty:

Návrh reprezentuje pokus o ovládnutie priestoru výrazným sochárskym autorským gestom. Sochársky objekt formálne odkazuje na históriu mesta, zároveň je jeho materialita a prevedenie pomocou strojového frézovania do nerezovej ocele  pripomienkou súčasnej strojovej a digitálnej prítomnosti. Porotu návrh zaujal  jednoznačným a mohutným rukopisom, ktorého výhodou by bola tvarová zaujímavosť aj v zimnom režime. Navrhnutý koncept odkazu na barokové tvaroslovie však bez vysvetlenia zužuje historický pohľad na mestské dejiny.  Dopracovanie by sa zišlo aj práci s vodou, aby okrem funkcie zrkadliaceho jazera autori viac rozvinuli jej symbolický a praktický potenciál.

zdieľané tretie miesto (3 000 €) – Ing. arch. Robert Gallo

Autori/Autorky:
Ing. arch. Robert Gallo , MgA. Václav Kočí, Ph.D.
Komentár poroty:

Porota vybrala medzi ocenené návrhy aj (podľa nej) najlepšieho zástupcu skupiny návrhov pracujúcich s rôzne štylizovanými formami korunovačných klenotov. Porotu zaujal čistotou riešenia tvaru koruny, ktorý je dostatočne vysoký a reprezentatívny,  zároveň svojím subtílnym prevedením nezacláňa okolité historické prostredie. Na dobrej úrovni má zvládnutý aj nočný režim. Prvok rozprašovanej vody by priaznivo prispieval mikroklíme prostredia. Návrhu by dodalo väčšiu presvedčivosť, keby využíval súčasnejšie témy a formy. Chýba v ňom aktualizačný alebo prekvapivý moment. Porota sa nestotožnila prílišnou viazanosťou na symbol mesta, nakoľko považuje za svoju prioritu súčasný výtvarný jazyk a orientáciu na budúcnosť.