Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Koncepcia Územného plánu mesta  Dubnica nad Váhom
30. 6. – 10. 10. 2017 pred 6 rokov

Koncepcia Územného plánu mesta Dubnica nad Váhom

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 6. 2017 pod číslom KA-338/2017.

Mesto Dubnica nad Váhom vyhlásilo v júni 2017 verejnú ideovú jednokolovú urbanistickú súťaž na návrh Koncepcie Územného plánu mesta  Dubnica nad Váhom.

Predmetom súťaže je ideový urbanistický návrh priestorového a funkčného usporiadania územia mesta Dubnica nad Váhom. Podľa zadania bolo účelom súťaže získanie najlepšieho urbanistického návrhu usporiadania územia mesta a jeho rozvoja, získanie najlepších podnetov pre metodiku územného plánu a získanie spracovateľa územného plánu mesta Dubnica nad Váhom, ktorého súťažný návrh vyhodnotí porota ako najlepší spomedzi všetkých hodnotených návrhov.

Do súťaže návrhov bolo doručených 6 súťažných návrhov. Všetky návrhy boli prijaté a postúpili do hodnotenia poroty. Zvíťazil súťažný návrh  od kolektívu architektov z ateliéru ARCH.EKO V zložení: Ing. arch. Michal Gaj, Ing. arch. Eva Faragóová, Ing. arch. Michal Dovičovič.

 

 

 

Okruh účastníkov:

Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby, ktorých sídlo alebo miesto podnikania sa nachádza na území niektorej z členských krajín Európskeho hospodárskeho priestoru alebo Švajčiarskej konfederácie a ktoré spĺňajú podmienky účasti podľa týchto súťažných podmienok. Účastníkom súťaže je každý, kto podal súťažný návrh v zhode so súťažnými podmienkami. Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. jún 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 10. október 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. október 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. október 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Martin Baloga , PhD.
Ing. Jozef Čupák
Mgr. Ivana Tepličková  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 2 700 €
2.cena: 2 300 €
odmena: 500 €
odmena: 500 €
Sutazne-podmienky---UP-Dubnica-nad-Vahom Záverečná-zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia---podpísaná

Výsledky súťaže:

1. cena (2 700 €) – ARCH.EKO

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

-

2.cena (2 300 €) – Autorský kolektív: Ing. arch. Marián Antal, Ing. arch. Simona Antalová, Dubnica nad Váhom

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

odmena (500 €) – AUREX, Bratislava

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

odmena (500 €) – APROX, Bratislava

Autori/Autorky:
Komentár poroty: