Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Univerzitná nemocnica sv. Martina - Interiér lôžkových oddelení
22. 9. – 21. 11. 2023 pred 7 mesiacov

Univerzitná nemocnica sv. Martina - Interiér lôžkových oddelení

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 19. 9. 2023 pod číslom KA-786/2023.

Univerzitná nemocnica Martin vyhlasuje verejnú projektovú jednoetapovú architektonickú súťaž na podobu interiéru lôžkových oddelení. 

Návrh interiéru má ponúknuť vysoko funkčný, nadčasový dizajn. Vytvoriť estetické príjemné, priateľské a bezpečné prostredie umožňujúce symbiózu pacienta, jeho rodiny a personálu. 

Vzhľadom na značný rozsah zákazky, je projekt interiéru rozdelený na dve súťaže. Autorský tím sa môže prihlásiť a odovzdať návrh do jednej alebo oboch vyhlásených súťaží.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 22. september 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 21. november 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 1. december 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. december 2023

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Adam Rujbr (CZ)

Riadni členovia:

Ing. arch. Mgr. art. Jana Benková
Ing.arch. Tomáš Auxt
Ing. arch. Štěpán Valouch (CZ)
Mgr. Martina Antošová, PhD., MBA  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Experti:

Mgr. Adam Galko
Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Ľubomír Pepucha PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 27 500 €
druhá cena: 22 000 €
tretia cena: 16 500 €
suma vyhradená na odmeny spolu: 7 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/dokumenty/481405
B-UNsvM-Podmienky B_Príloha-01-UNsvM-Zadanie B-UNsvM-Podmienky B_Príloha-01-UNsvM-Zadanie