Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Trenčiansky hrad - expozícia 2026
15. 12. – 28. 2. 2024 pred 1 mesiacom

Trenčiansky hrad - expozícia 2026

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 12. 2023 pod číslom KA-1003/2023.

Trenčianske múzeum v Trenčíne vyhlásilo verejnú anonymnú jednokolovú architektonickú súťaž návrhov „Trenčiansky hrad – expozícia 2026“ na projektovú dokumentáciu expozície Trenčiansky hrad, časť horný hrad (Ľudovítov palác, Zápoľského palác a Jeremiášova bašta) ako projektovú súťaž návrhov s udelením cien. Návrh bude súčasťou riešenia a bude využívaný pre EHMK 2026.

V lehote na predkladanie návrhov bolo doručených 6 návrhov, ktoré všetky spĺňali požadované náležitosti a boli overené overovateľom súťaže.

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v
mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „Zákona 138/1992“).

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 15. december 2023
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 28. február 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 1. marec 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 8. marec 2024

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Peter Jurkovič
Ing. arch. Pavol Paulíny , PhD.
Ing.arch. Peter Kohout
Mgr. Peter Martinisko,  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Dalibor Mikulík, PhD.

Náhradníci poroty:

Mgr. Peter Barta
Mgr. Vladimír Pinďák  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Antonín Šimčík,  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Martina Lamačková  (závislý od vyhlasovateľa)
JUDr. Mgr. Tomáš Michalík PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Iveta Niňajová, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
Lívia Gažová, MSc.
Mgr. Július Barczi

Ceny:

1. cena za návrh: 6 000 €
2. cena za návrh: 4 800 €
3. cena za návrh: 3 500 €
4. - 6. miesto: 900 €
4. - 6. miesto: 900 €
4. - 6. miesto: 800 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-dokumentov/detail/3357291?cHash=0cedc9a052985af1d201a859f7157bee
Sutazne-podmienky TSK_Hrad26_Zapis_Porota_Profil

Výsledky súťaže:

1. cena za návrh (6 000 €) – Ô s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Martin Kvitkovský , Ing. arch. Martina Kováčová, Mgr. art. Martin Varga, PhD., Ing. arch. Peter Morgenstein, PhD., Mgr. art. Andrea Lašutová
Komentár poroty:

Návrh komplexne rieši otázky prezentácie, udržateľnosti, komunikácie a modifikovateľnosti daného priestoru. Nebojí sa nabúrať zažité stereotypy expozícií na Trenčianskom hrade a má novátorsky prístup k riešeniu hradných expozícií na Slovensku. Prezentuje aj samotnú hmotu hradu a jeho rekonštrukciu. Návrh je mimoriadne vkusný a ucelený. Už samotné spracovanie predložených výkresov upúta ochotou hľadať prieniky medzi staršou históriou a súčasnosťou a to aj v takých detailoch ako je voľba písma, či náčrt použitia digitálneho obsahu. Pridanou hodnotou návrhu je vytvorenie nových hradných „piktogramov“ a vkusnej grafiky textových častí expozícií.

2. cena za návrh (4 800 €) – Projekt AMK s. r. o.

Autori/Autorky:
Ing. Miriam Kuchťáková, Ing. arch. Silvia Červeňaková, Ing. arch. Martin Červienka, Ing. arch. Eduard Krištof, Ing.arch. Alexander Topilin
Komentár poroty:

Komplexný a precízny návrh vrátane exteriérov a zaoberá sa viacerými rozmermi zadania. Kvalitne rieši trasu návštevníka a jeho orientovanie sa v hradnom areáli. Výborné riešenie exteriéru a interiéru Jeremiášovej bašty. Návrh v prípade exteriérov svojou architektúrou potláča pôvodnú architektúru. Interiér výstavy je zjednotený minimalistickým monochromatickým nábytkom. Toto riešenie sa zdá na prvý pohľad príkladné, no po diskusiách bolo posúdené za príliš dominantné a invazívne voči jestvujúcim priestorom hradu. Inštalačné prvky určené na inštaláciu zbierkového fondu (napr. vitríny) pôsobia v mnohých prípadoch „ťaživo“ a nevzdušne a negatívne je aj ich zložitejšie modifikovanie. Porota vysoko ocenila variabilnosť istých priestorov, ktoré sú vhodné na prezentáciu súčasnej kultúry. 

3. cena za návrh (3 500 €) – FABOarchitects, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Adam Fabo , Ing. arch. Marianna Krajčírová
Komentár poroty:

Svieži, architektonicky čistý návrh. Niektoré prvky však pôsobia lacno až rušivo. Návrh zaujal aj riešením podlahy v Jeremiášovej bašte z nábojníc. Pri niektorých prvkov je zvolený zlý materiál. "Maketa" hradu na konci okruhu je síce inovatívna, ale vhodná skôr ako detské ihrisko.
Pracuje s novými, doteraz neaplikovanými muzeálnymi inštalačnými prvkami (napr. závesné vitríny, inštalácia portrétov do samostatne stojacích rámov atď.). Vo veľkej miere veľmi zaujímavo využíva audiovizuálne prvky.
Nábytok má príjemnú modro-čiernu farebnosť naprieč celou inštaláciou. Nepresvedčili vložené líniové prvky vo forme priečok, ktoré diagonálne členia priestor a slúžia ako ďalšie expozičné plochy a taktiež stenové segmenty prekrývajúce jestvujúce okenné otvory v murive.

4. - 6. miesto (900 €) – PRISCA s.r.o.

Autori/Autorky:
Vladimír Šimkovič, Natália Bošková Filová, Miroslav Tóth
Komentár poroty:

V malej časti reflektuje náročnosť projektu EHMK 2026 a pracuje s esteticky nevhodnými stavebnými a inštalačnými materiálmi. Celkovo pôsobí nekonzistentným dojmom, návrh je prezentovaný v rôznych stupňoch rozpracovania. Predložené riešenie pracuje s motívmi, ktoré sú vizuálne a esteticky neatraktívne. Chýba im jednotiaci jazyk, rôzne polepy a panely, ktoré sú aplikované na steny miestností narúšajú historickú substanciu hradu. Použitie historizujúcich nábytkov tam, kde nereprezentujú svoj pôvodný účel taktiež považujem za neadekvátne.

4. - 6. miesto (900 €) – Ing. arch. Jakub Hanták

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jakub Hanták , Bc. Lenka Justová, Ing. arch. Martina Jelínková, Bc. Soňa Števaňáková, doc. Ing. arch. Danica Končeková, PhD., Ing. arch. Ing. Martin Dubiny, PhD.
Komentár poroty:

Autori pracujú s farebným kódovaním nových vložených nábytkov, ktorým sa odvolávajú na rôzne témy expozície. Zaujali neinvazívne zavesené nábytky, ktoré nechávajú plynúť jestvujúci priestor interiéru hradu. Na druhej strane napriek svojmu riešeniu pôsobia pomerne bariérovo, pravdepodobne tým, že takmer vždy sú umiestnené v ťažisku priestorov. Ako nie príliš vhodná je vnímaná voľbu materiálu na nábytok a navrhované osvetlenie, ktoré je príliš dominantné. Práca so zbierkovými predmetmi a plochami, ktoré sú určené na komunikovanie informácií sa v celkom návrhu strácajú a nepomáha im ani „depozitárny“ ráz prezentácie diel výtvarného umenia.

4. - 6. miesto (800 €) – Absurd Studio s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Ivan Kulifaj, Ing. arch. Tomáš Klásek, Ing. arch. Slavomír Valigurský, Bc. Ondrej Vavro
Komentár poroty:

Návrh sa odvážnejšie zaoberá riešením samotných priestorov, v tomto prípade taktiež autori navrhujú zjednotiť interiér novými liatymi podlahami. Návrh je schematický, príjemne jednoduchý, no pôsobí nepresvedčivo, miestami nahodilo. V návrhu chýba nejaký leitmotív, ktorý by ho previazal, resp. objasnil zvolené motívy. Expozičný mobiliár je tvarovo jednoduchý, aby nekonkuroval členitým priestorom hradu, čo vyvoláva pocit pochmúrnosti. Chýba riešenie expozície Jeremiášovej bašty.