Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Úprava verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“
27. 6. – 19. 9. 2017 pred 6 rokov

Úprava verejného priestranstva „Pomník padlých hrdinov“

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 21. 7. 2017 pod číslom KA-268/2017.

Mesto Banská Štiavnica vyhlásilo v júli 2017 projektovú verejnú jednokolovú kombinovanú architektonicko-krajinársku súťaž na návrh verejného priestranstva.

Predmetom súťaže je architektonicko-krajinárske riešenie revitalizácie mestského verejného priestranstva„Pomník padlých hrdinov“ na ulici Kammerhofská v Banskej Štiavnici, za účelom vytvorenia viacúčelového oddychového, zhromaždovacieho, tranzitného priestoru, slúžiaceho pre rekreáciu, regeneráciu a relaxáciu obyvateľov a návštevníkov mesta Banská Štiavnica s prioritou zachovania a zlepšenia ochrany prírodnej zložky územia, urbanistických hodnôt a pietneho charakteru, formou verejnej anonymnej kombinovanej súťaže návrhov „ÚPRAVA VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA „POMNÍK PADLÝCH HRDINOV““.

Okruh účastníkov:

Súťaž sa vyhlasuje ako verejná anonymná pre neobmedzený okruh účastníkov. Účastníkom je každý, kto má záujem zúčastniť sa súťaže návrhov. (§ 119 ods. 4 ZVO). 
Súťaže sa môžu zúčastniť fyzické a právnické osoby alebo tím – kolektív zložený z architekta, resp. z kolektívu architektov a navrhovateľov, z ktorých minimálne jeden člen riešiteľského kolektívu musí spĺňať požiadavku na odbornú spôsobilosť – autorizáciu SKA v súlade s § 4 (architekt), resp. § 4a (krajinný architekt), zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch 
v znení neskorších zmien a predpisov, v súlade s účelom súťaže a v súlade § 34 zákona č.343/2015 o verejnom obstarávaní alebo je rovnocenne oprávnenou osobou podľa príslušnej legislatívy v niektorom zo štátov Európskej únie a Švajčiarskej konfederácie a má svoje sídlo v Slovenskej republike alebo v niektorom z členských štátov Európskej únie. Pre účasť v súťaží je podmienkou predloženie dokladu o odbornej spôsobilosti – osvedčenej kópie Autorizačného osvedčenia príslušnej Komory. 
V priamom rokovacom konaní, na ktoré vyhlasovateľ vyzve účastníka, ktorého návrh porota vyhodnotí ako víťazný, bude vyhlasovateľ požadovať od záujemcu preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia v zmysle ust. § 32 ZVO a spôsobom uvedeným v ZVO.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 27. jún 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 19. september 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 22. september 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 3. október 2017

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Štefan Moravčík
Ing. Anna Dobrucká
Ing. arch. Zuzana Klasová, KPÚ BB
Ing. arch. Katarína Vošková, PhD.

Náhradníci poroty:

akad. soch. Vladimír Oravec
Ing. Zuzana Kladivíková  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Dušan Vahlandt  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Mária Čelková

Ceny:

2. cena: 1 650 €
3. cena: 800 €
3. znížená cena: 600 €
SUTAZNE-PODMIENKY---Banska_Stiavnica zápisnica_porota

Výsledky súťaže:

2. cena (1 650 €) –

Autori/Autorky:
Ing.arch. Milan Csanda , Ing. arch. Pavlína Koniarová, Ing. Monika Slováková, Ing. arch. Martin Lapšanský
Komentár poroty:

Návrh predstavuje jasné a čisté koncepčné architektonické riešenie predmetného územia, s jeho členením na viacúčelovú plochu pred pamätníkom, oddychový priestor so zeleňou, posedením a ležadlami (s možnosťou umiestnenia exteriérových hier) a vstupný rozptylný a informačný priestor pre štôlňu Glanzenberg. Návrh ponecháva pôvodné miesto aj význam pamätníka padlých, ktorý ešte umocňuje pridanými výtvarne stvárnenými myšlienkami v predpriestore pamätníka. Za primerané je možné považovať využitie existujúcej morfológie územia, zachovanie hodnotnej vzrastlej zelene a jej doplnenie vo zvyšnej časti priestoru, so zachovaním priehľadu na pamätník.

Odporučenia:

Porota doporučuje zmierniť vo výraze priečne línie pred pamätníkom, zvážiť zakomponovanie vodného prvku do návrhu, zvážiť možnosť umiestnenia zázemia pre ďalšie funkcie priestoru (občerstvenie, verejné WC, hry), príp. aj viac architektonicky zvýrazniť, že na priestore sa nachádza vstup do významnej pamiatky baníckej histórie mesta.

3. cena (800 €) –

Autori/Autorky:
Ing.arch. Ľubica Paučulová , Ing. arch. Viktória Kyjovská, PhD. a RNDr. Juraj Paučula
Komentár poroty:

Porota oceňuje snahu autorov o funkčné zatraktívnenie priestoru pridaním ďalších funkcií. Pozitívne hodnotí najmä pridanie funkcie občerstvenia a vodného prvku. Premiestnením pamätníka sa síce celý priestor funkčne diferencuje a čiastočne oddeľuje pietny predpriestor od polyfukčnej najmä relaxačnej funkcie, priestorové pôsobenie osadenia pamätníka vo vzťahu k novému objektu občerstvenia však nepovažuje za vhodné. Architektonicko - výtvarnému pôsobeniu novoupraveného priestoru neprospieva ani množstvo rôznorodých architektonicko-výtvarných prvkov.

3. znížená cena (600 €) –

Autori/Autorky:
Ing.arch. Daniela Šestinová , Ing. arch. Tomáš Ružiak , Ing. arch. Martin Fabian , Ing. arch. Miroslav Šestina, Ing. arch. Matúš Šestina
Komentár poroty:

Porota oceňuje jasné, čisté a minimalistické riešenie, s ponechaním dominancie pamätníka, doplneného o variabilnú viacúčelovú plochu a vedľajší priestor oddychového parku. Pozitívne hodnotí aj zaujímavé využitie konfigurácie terénu na priestorové stupňovité sedenie. Ako problematické hodnotí možnosť parkovania na ploche priestoru, najmä však absenciu zelene v priestore variabilnej plochy, ktorá zrejme neprispieva ku zatraktívneniu priestoru pre návštevníkov.