Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc
13. 3. – 28. 6. 2024 o 2 mesiace

Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 3. 2024 pod číslom KA-7/2024.

Mesto Žilina a ÚHA Žilina vyhlasuje verejnú projektovú jednoetapovú nadlimitnú kombinovanú súťaž "Revitalizácia MPR Žilina, rekonštrukcia Mariánskeho námestia a priľahlých ulíc".

Cieľom súťaže je zatraktívnenie územia historického centra mesta pre obyvateľov a návštevníkov Žiliny, ako platformy pre kultúrne, obchodné a spoločenské aktivity s návrhom dizajnu verejného priestoru Mariánskeho námestia, s riešením nadväzujúcich vytypovaných ulíc a verejných priestorov. 

Okruh účastníkov:

Návrh môže predložiť každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta (podľa § 4 Zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka, ďalej len „ZAA“) alebo je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného stavebného inžiniera podľa § 5, ods. (1), písm. a) ZAA (t.z. len s označením osvedčenia A1 na pečiatke), ktorý je oprávnený na vykonávanie komplexných architektonických a inžinierskych služieb a súvisiaceho technického poradenstva podľa ZAA resp. ekvivalentnej právnej úpravy účinnej v mieste sídla, podnikania alebo obvyklého pobytu mimo územia SR. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 13. marec 2024
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 28. jún 2024
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 31. júl 2024
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. júl 2024

Porota:

Riadni členovia:

Ing. arch. Pavol Paulíny , PhD.
Ing.arch. Rudolf Chodelka  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Stanislav Žerava
Ing. arch. Jitka Ressová
Ing. arch. Pavol Ižvolt PhD.

Náhradníci poroty:

Ing. Anna Dobrucká
Ing. arch. Lenka Likavčanová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. miesto: 21 250 €
2. miesto: 17 000 €
3. miesto: 12 750 €
odmena: 4 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/500360?cHash=fff31d1dd878f7cdf7359849e7384e8d
00_SP_MPR-Žilina 01_Súťažné-zadanie 00_SP_MPR-Žilina 01_Súťažné-zadanie