Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Dom kultúry Nitrianske Pravno
30. 6. – 29. 9. 2017 pred 6 rokov

Dom kultúry Nitrianske Pravno

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 28. 6. 2017 pod číslom KA-440/2017.

Obec Nitrianske Pravno vyhlásila v júni 2017 verejnú projektovú jednokolovú architektonickú súťaž na návrh Domu kultúry v Nitrianskom Pravne. 

Účelom súťaže je získať najlepší návrh architektonického riešenia budovy kultúrneho domu pri budove obecného úradu na námestí, ktorý prispeje ku rozvoju spoločenského a športovo spoločenského života obce.

Porota hodnotila 10 návrhov. Zvíťazil súťažný návrh od kolektívu autorov: Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Juraj Biroš, Ing. arch. Martin Skalický.

 

Okruh účastníkov:

Súťaže sa môže zúčastniť len ten, kto je oprávnený projektovať na Slovensku podľa §4 a §5 ods.1) písm. a) zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a oprávnenie doloží podľa požiadavky uvedenej v čl.9 a v bode 12.3 týchto súťažných podmienok.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. jún 2017
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 29. september 2017
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 10. október 2017
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. október 2017

Porota:

Riadni členovia:

Akad.arch. Dušan Voštenák
Ing.arch. Viktor Šabík
Ing.arch. Roman Turčan
Ing.arch Marián Grom  (závislý od vyhlasovateľa)
Peter Znášik  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Iľja Skoček
Róbert Kubala  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

1. cena: 4 500 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
Odmena: 1 000 €
Sutazne-podmienky---DK-Nitrianske-Pravno Zápisnica-z-hodnotiaceho-zasadnutia-poroty-KD-10.10.2017

Výsledky súťaže:

1. cena (4 500 €) – Ing. arch. Igor Hradský, Ing. arch. Juraj Biroš, Ing. arch. Martin Skalický

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh dopĺňa existujúci objekt radnice o hmotu, ktorá objemovo tvorí v podstate kópiu pôvodnej budovy. Vyriešenie prevádzky na takomto úspornom pôdoryse porota vysoko oceňuje. Prechod i prevádzkové súvislosti medzi oboma budovami sú vyriešené veľmi inteligentne. Navrhovaný hlavný vchod zo severozápadnej strany námestia je jediný sporný moment celého riešenia. Porota odporúča autorom zvážiť možnosť situovania hlavného vchodu do priestoru s najväčším napätím medzi radnicu a prístavbu, kde je v návrhu umiestnený vchod do suterénnych klubových priestorov. Kaviareň so vstupným vestibulom oživuje severozápadnú časť námestia a vytvára predpoklady pre oživenie verejných priestorov. 

Odmena (1 000 €) – Ing. arch. Marián Šovčík, CSc., Ing. arch. Martin Brida, Ing. arch. Juraj Šesták

Autori/Autorky:
Ing.arch. Marián Šovčík , CSc. , Ing. arch. Martin Brida
Komentár poroty:

Návrh je založený na zapustení celej hmoty kultúrneho domu do terénu. Porota ocenila tento osobitý prístup , ktorý zároveň generuje negatíva takéhoto riešenia. Zadné podružné priečelie existujúcej budovy radnice ostáva nezakryté, navyše je doplnené o nevzhľadný apendix výťahovej šachty. Investičná náročnosť dvojpodlažného suterénneho objektu ďaleko prekračuje finančné možnosti obce.

Odmena (1 000 €) – Ing. arch. Ján Kukuľa, Ing. arch. Romana Kukuľová, Ing. Igor Cencer, Ing. Peter Šajgalík, Bc. Martina Erdelská, Bc. Fratišek Šeliga

Autori/Autorky:
Ing. arch. Ján Kukuľa , Ing.arch. Romana Kukuľová , Ing. Peter Šajgalík , Ing. Igor Cencer, Bc. Martina Erdelská, Bc. Fratišek Šeliga
Komentár poroty:

Koncepcia návrhu jednopodlažnej budovy vyžaduje veľkú zastavanú plochu, niektoré funkcie môžu byť aj v suteréne. Vhodne orientovaný rozptylový priestor s odsadením od budovy obecného úradu vytvára predpoklad na veľkorysý nástup do KD. Vyosenie hlavného vstupu cez nárožie škodí hlavnej orientácii nástupu. Komunikačné prepojenie s budovou obecného úradu je nejednoznačné pre spojenie funkcií na slávnostné udalosti v obidvoch budovách. Hlavná sála s valbovou strechou aj z interiéru vytvára jedinečný pocit priestoru, zároveň otvorená sála do exteriéru môže narúšať svetelnosť a intimitu sály z úrovne pešiaka. Dynamické línie presklených diagonálnych otvorov v stenách narúšajú vizuálny pocit pri pohľade na fasády.

 
 
 

Odmena (1 000 €) – Mgr. arch. Igor Lichý, Ing. arch. Tomáš Šebo

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Návrh č.9 ponúka vytvorenie rôznych kultúrno - spoločenských aktivít prepojením interiéru kultúrneho domu s exteriérovým priestorom „jarmoku“- prestrešeného námestia. Prestrešenie plochy námestia vnímame ako dobrú myšlienku, len forma riešenia presahuje daný priestor. Porota pozitívne hodnotí konštrukčné a architektonické riešenie budovy s priehľadmi do exteriéru na úrovni spoločenskej sály.

 
 
 

Odmena (1 000 €) – Doc. Ing. arch. Branislav Somora PhD., Ms. arch. Maroš Somora

Autori/Autorky:
Doc.Ing.arch. Branislav Somora , PhD. , Ms. arch. Maroš Somora
Komentár poroty:

Novostavba kultúrneho domu je prepojená s existujúcou budovou obecného úradu zo severozápadnej strany. Navrhovaný prízemný objekt s prevýšeným priestorom hlavnej sály historickej architektúre nekonkuruje, ale svojím objemom ju vhodne dopĺňa. Navrhovaná kolonáda a nádvorie , do ktorého sú orientované vstupné priestory kultúrneho domu, vytvárajú samostatné „námestie v námestí„, ktoré pôsobí vo vzťahu k pôvodnému historickému námestiu pomerne uzavreto. Z hľadiska urbanistického riešenia absentuje otvorenejšie komunikačné prepojenie medzi severovýchodnou a juhozápadnou časťou námestia