Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum Dejiny Čadce a okolitých obcí
30. 6. – 13. 7. 2021 pred 2 rokmi

Nová stála expozícia pre Kysucké múzeum Dejiny Čadce a okolitých obcí

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 30. 6. 2021 pod číslom KA-499/2021.

Kysucké múzeum vyhlásilo 30. júna 2021 verejnú neanonymnú dvojetapovú súťaž na novú expozíciu “Dejiny Čadce a okolitých obcí”, ktorú z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Účelom súťaže bolo nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie riešil požiadavky zadania, zohľadňujúceho libreto expozície vypracované odbornými pracovníkmi múzea. Predmetom riešenia bol návrh interiéru stálej expozície pre Kysucké múzeum a grafického spracovania výstupov pre túto expozíciu, v ktorej boli zakomponované multimediálne zariadenia, SMART riešenia a inovatívne prvky.

Do I. etapy súťaže sa prihlásilo 13 účastníkov, z ktorých odborná porota do II. etapy vybrala troch postupujúcich účastníkov.

Predmetom nadväzujúcej zákazky bude dopracovanie návrhu do plnohodnotnej architektonicko-výtvarnej štúdie a súbor výkonov inžiniersko-projektových činností pre architektonický objekt a úpravy, grafické spracovanie návrhu pre multimediálnu expozíciu, spracovanie podkladu pre verejné obstarávanie produktov a zhotoviteľov a autorský dozor.

Okruh účastníkov:

Účastníkom/ účastníčkou mohol byť jednotlivec alebo subjekt, kde aspoň jeden člen dosiahol vzdelanie 2. stupňa v odbore architektúra, architektonická tvorba, dizajn (interiérový, produktový, industriálny, grafický), scénografia, prípadne staviteľstvo. Splnenie tejto podmienky je účastník povinný preukázať čestným vyhlásením.

Účastníkom nemusel byť výlučne subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4 a §5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 30. jún 2021
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 13. júl 2021, 30. august 2021
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. september 2021
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 6. september 2021

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Msc (arch.) Katarína Labáthová
Mgr.art. Peter Liška
Mgr. Martin Turóci, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)
PhDr. Marián Liščák, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Marek Harčarík
Mgr. Martina Krkošková  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Mgr. Františka Marcinová, PhD.

Ceny:

prvé miesto: 1 500 €
druhé miesto: 1 500 €
tretie miesto: 1 500 €
webstránka súťaže: https://www.kysuckemuzeum.sk/sk/pristup-k-informaciam-2/verejne-obstaravanie/2270-kysucke-muzeum-vyhlasuje-dvojetapovu-sutaz

Výsledky súťaže:

prvé miesto (1 500 €) – Kilo Honč s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Matej Honč , Mgr. art. Richard Kilo, MgA. Barbora Antošová
Komentár poroty:

V predstavenom súťažnom návrhu dominuje silné architektonické poňatie expozície, do ktorej autori vniesli priestorový prvok intimity vďaka optimálnemu vymedzeniu prezentovaných tematických okruhov definovaných libretom. Autorský kolektív v zložení Matej Honč a Richard Kilo predstavil vizuálne najprívetivejší a najprepracovanejší návrh, ktorý je aj pomerne finančne dobre realizovateľný. Výnimočnosť návrhu spočíva aj v efektívnom využívaní denného svetla, čo umocňuje návštevnícky pocit z dobre presvetlenej miestnosti. Jemné farby dávajú vyniknúť vystaveným exponátom. Porota oceňuje aj riešenie predpolia samotnej expozície, čím dôjde k architektonickému zladeniu predmetného podlažia múzea. Navzdory pôsobivému architektonickému stvárneniu je v návrhu badateľný slabší dôraz na výstavnícku časť, s ktorou autori návrhu nemajú dostatočné skúsenosti. Porota odporúča v ďalšej fáze rozpracovať zrozumiteľnejším a extraktovanejším spôsobom uchopenie objektov a vitrín, a to s dôrazom na priestorovú orientáciu pri zohľadnení väčšieho toku návštevníkov. Menej prepracovaná je aj multimediálna časť expozície a otázne je aj použitie zvoleného jednoduchého fontu pri nápisoch k zbierkovým predmetom. Porota odporúča, keby sa autori zamerali viac na akcent grafickej stránky expozície. Predstavený návrh a layout je však po zohľadnení všetkých stránok kultivovaný, jemný a najprepracovanejší. Súťažný návrh sa najviac približuje k predstavám verejného obstarávateľa. Vytknuté nedostatky je možné doriešiť pri vypracovaní komplexnej architektonickej štúdie.

druhé miesto (1 500 €) – Ateliér Choma

Autori/Autorky:
Mgr.art. Marcel Benčík ArtD. , doc. akad. mal. Pavel Choma, doc. Mgr. art. Marcel Benčík, doc. Mgr. art. Juraj Blaško, ArtD., Mgr. art. Martin Kubina
Komentár poroty:

Vizuálne pomerne abstraktný, no výstavnícky veľmi dobre zvládnutý súťažný návrh kolektívu autorov z tvorivej dielne ateliéru Choma vsadil na inovatívnu reliéfnu geografickú mapu regiónu Kysúc kombinovanú s modernými vizuálnymi prostriedkami, čo je nepochybne zaujímavým prvkom celej koncepcie expozície. Porota oceňuje kreatívny prístup pri riešení požadovaných interaktívnych prvkov aj pri dynamickej inštalácii horelického pokladu. Prívetivo pôsobiacim prvkom je aj kreatívne a s humorom stvárnené postavy čadčianskeho železničiarskeho priemyslu, čo predstavuje povšimnutiahodný atraktor expozície. Za problematické porota považuje diskutabilnú zdvojenú eleváciu vitrín a výrazný kontrast zvolenej tmavomodrej podlahy a svetelnosti prezentovaných vystavených objektov. Otáznym ostáva aj redukcia počtu vstupov/výstupov z expozície do predpolia z hľadiska návštevníckej prevádzky. Spomínaná najsilnejšia stránka súťažného návrhu v podobe interaktívnej mapy však svojou komplikovanosťou a ťažkou predstaviteľnosťou fungovania jej jednotlivých častí môže na druhú stranu predstavovať obťažne uchopiteľný a realizovateľný koncept. Napriek uvedeným výhradám sa jedná o kvalitne prepracovaný a premyslený návrh s jasnými a zapamätateľnými atribútmi.

tretie miesto (1 500 €) – Ing. arch. Anna Gondová, Mgr. art. Jakub Dušička

Autori/Autorky:
Ing. arch. Anna Gondová, Mgr. art. Jakub Dušička
Komentár poroty:

Ambiciózny návrh tímu architektky Gondovej a dizajnéra Jakuba Dušičku pracuje s výraznými materiálovými prvkami dreva a kovu, ktorého ústrednou ideou je príbeh tvorený líniou. Porota oceňuje inovatívne zakomponovanie moderných audiovizuálnych prvkov do konceptu expozície (augmented reality, otočné panely) a zapojenie multisenzorických vnemov návštevníkov. Sympatické je aj to, že autori v návrhu mysleli aj na haptické popisky zbierkových predmetov. Pôsobivo pôsobí aj prezentované grafické riešenie. Porota však má za to, že zvolené architektonické riešenie nie je najvhodnejšie vzhľadom na obmedzené priestory expozície. Samotné priestorové rozloženie je diskutabilné a porota vyslovuje svoj názor, že v danom návrhu nebola dobre odhadnutá mierka. Za problematické možno považovať napájanie materiálov a osadenie vitrín do priestoru, ktorý pôsobí miestami ťažkopádne. Predmetný súťažný návrh je celkovo pôsobivý a neštandardný svojím kreatívnym prevedením, ale svojou priestorovou organizáciou a výstavníckym riešením nebol dostatočne presvedčivým.