Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Obnova Mestského parku v Senici
26. 5. – 30. 6. 2020 pred 3 rokmi

Obnova Mestského parku v Senici

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 3. 2020 pod číslom KA-195/2020.

Mesto Senica vyhlásilo v máji 2020 verejnú projektovú dvojkolovú krajinársko-architektonickú súťaž návrhov na obnovu Mestského parku. V prvej etape súťaže predložili uchádzači portfóliá s tromi referenčnými projektmi. Na základe výberu poroty postúpili do druhého kola štyri ateliéry, ktoré vypracovali koncepčnú štúdiu. 

Zvíťazil návrh ateliéru 2021.

Okruh účastníkov:

Uchádzačom mohol byť každý, kto je oprávnený na činnosť autorizovaného architekta alebo autorizovaného krajinného architekta podľa § 4 a § 4a zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy uchádzača.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 26. máj 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 30. jún 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 6. október 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 14. október 2020

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Mária Michalič Kusá
Mgr. art. Aleš Šedivec
Ing.arch. Martin Čonka  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Zuzana Gašparová  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. arch. Tomáš Boroš , ArtD.
Mgr. Dana Jurková  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 2 000 €
druhá cena: 2 000 €
tretia cena: 2 000 €
štvrtá cena: 2 000 €
00_Výzva-na-predkladanie-ponúk_park-Senica Zapisnica_2kolo

Výsledky súťaže:

prvá cena (2 000 €) – 2021 s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. Ing. arch. Ondrej Marko , Ing. arch. Peter Lényi , Ing. arch. Marián Lucký , Ing. Anna Kvasniaková, Ing. arch. Lenka Borecká, Ing. arch. Jana Kvasniaková, Ing. arch. Mgr. art. Dorota Volfová
Komentár poroty:

Autori víťazného návrhu z finalistov najlepšie pochopili širšie vzťahy existujúceho stavu, trasy pohybu ľudí a históriu územia. Najlepšie tak dokázali identifikovať problémy a jednoduchými zásahmi zvýšiť kvalitu parku.

Víťazný návrh rešpektuje to, čo je dobré a dopĺňa park o niečo nové. To nové nie je realizované radikálnym spôsobom, ale skôr inkluzívne a inovatívne povyšuje pôvodný nedokončený projekt na vyššiu úroveň v kontexte nielen mesta ale aj celého regiónu.

Návrh krajinársko-architektonického tímu 2021 veľmi dobre zlúčil potrebu mesta spojiť dve spevnené plochy do jednej a vytvoril tak jednu spevnenú centrálnu pešiu zónu pred pavilónom DAV. Ten sa tak dostane bližšie k ľudom a tí nebudú na podujatiach pri parku ale priamo v parku. Parková zeleň sa tak dostane bližšie k návštevníkom a pavilón DAV získa adekvátne postavenie. Táto koncepcia prináša zmenu, rešpektuje však doterajší kompozičný princíp, ktorý ostáva zachovaný. Navrhnutá spevnená plocha dodáva parku mestský ráz a vyššiu kvalitu verejného priestoru. Zároveň napomáha prepojeniu východnej časti (bývalá záhrada Vagyonovcov) so západnou časťou (bývalá záhrada Kuffnerovcov) parku.

Za jedno z najväčších pozitív porota hodnotí návrh zadnej časti parku, za pavilónom DAV, v ktorom je navrhnutý nový prepájajúci chodník v tvare elipsy, s dĺžkou približne 400 metrov, ktorý môže byť používaný aj ako bežecký okruh . Autori tak vytvorili stabilnú kostru, ktorá je sama o sebe funkčná. Návrh umožňuje etapizovať jednotlivé aktivity vzhľadom na finančné možnosti mesta. Po obvode navrhnutého pešieho okruhu je možné vkladať nový program ako napr. pobytovú lúku, workout, sedenie s grilom, ležadlá a podobne. Takéto riešenie sprístupní ľuďom túto momentálne nevyužívanú časť parku a zároveň logicky nadväzuje na susediace športovo oddychové aktivity futbalového štadiónu a kúpaliska.

Celkovo porota pozitívne vníma stratégiu distribúcie programov v priestore parku súčasťou ktorej je napríklad aj premiestnenie detského ihrisko do západnej časti, alebo prácu so vstupom na štadión.

druhá cena (2 000 €) – Atelier Duma

Autori/Autorky:
Ing. Magdaléna Horňáková , Ing. Juraj Horňák , Gabriela Lapšanská, Ing. Lenka Ficeková, Ing. Ivana Šebeňová
Komentár poroty:

Kvalita návrhu spočíva predovšetkým v tom, že najviac rešpektuje existujúce kvality riešeného územia a citlivo dopĺňa nové kvality. Jednotlivé funkcie parku sú umiestnené vhodne a citlivo. Autori návrhu významne vylepšujú doterajší lokalitný program parku. Aj so zdanlivo drobnými zásahmi sa im podarilo park plne sfunkčniť. Porota vníma pozitívne snahu narábať s historickou stopou parku, ktorá je citlivo dopovedaná. Zaujímavým ale zároveň diskutabilným sa javí posun sochy Laca Novomeského v osi smerom do parku, čo ale nemení pôvodnú myšlienku autora diela a vzniká tak väčší centrálny stretávací priestor priamo pred pavilónom DAV. Návrh adekvátne pracuje s mobiliárom pri jednotlivých typoch akcií (koncert, festival, jarmok, tančiareň, čaj o piatej až po bežný deň bez akcie, kedy priestor slúži ako kaviareň s exteriérovým sedením).

Slabým bodom sa javí prílišná upätosť návrhu na detail čo sa v merítku zadania zdá ako prehnané. Porota odporúča venovať viac pozornosti kontextu celého riešeného územia. Za problematické porota považuje tiež riešenie severovýchodného cípu parku. Návrh sa zaoberal aj západnou časťou územia (priestorom za pavilónom DAV), víťazný návrh sa však podľa poroty s týmto územím vysporiadal o niečo lepšie. Porota tiež mierne rozpačito vnímala aj ohraničenie parku živým plotom.

tretia cena (2 000 €) – N/A s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Jedná sa o návrh, ktorý vzbudil vášnivú diskusiu. Autori pracujú s troma základnými prvkami návrhu – okruh, bulvár a zastavenia, čo pomáha čítať jasný autorský koncept. Porota veľmi pozitívne hodnotí veľkorysé riešenie chodníka popri rieke, kde sa autori vysporiadali s možnými kolíznymi situáciami medzi cyklistami a chodcami jeho rozšírením. Porota ocenila aj jasný krajinársky prístup, v ktorom kolektív pracoval s troma základnými typmi prostredia: hustý porast, otvorený park a lesopark s čistinami, ktoré umiestňujú v západnej časti parku. Návrh podnetne a ako jediný vyriešil vonkajšiu hranicu parku s mestom a bol zo všetkých najprogresívnejší a najradikálnejší. Je pochopiteľné, že takto koncipovaný návrh prináša mnohé pozitíva, avšak aj nejaké riziká.

Autorský tím priniesol veľmi jasnú a jednoznačnú koncepciu, nesnažil sa tvoriť kompozíciu ale systém. Ide o veľmi zaujímavý prístup, neosový, veľmi voľný, takmer až anglický. Ide však o systém natoľko silný, že oslabuje niektoré primárne funkčné potreby.

Návrh bol v danom kontexte paradoxne až príliš metropolitný, z čoho vyplýva otázna finančná udržateľnosť.

štvrtá cena (2 000 €) – Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.

Autori/Autorky:
Ing. Michal Štiga , Ing. Ivana Štigová Kučírková, MSc.
Komentár poroty:

Autorský tím veľmi dobre vyriešil biodiverzitu na vodnom toku. Návrh podnetne pracuje s malou hrádzou ako aj so zeleňou vo vodnom toku, ktorá prispieva k jeho prečisteniu pred tým, ako pokračuje na území parku. Kvalitne je riešený prístup k vode. Návrh sa tiež zaoberal centrálnou časťou nachádzajúcou sa pred pavilónom DAV a múzeom Laca Novomeského. Na druhej strane sa však nedostatočne vysporiadal s ostatnými časťami parku. Návrhu chýba celková koncepcia, autori sa príliš sústredili na detail. Návrh sa zjavne snažil zachovať park viacmenej taký, ako je a riešiť len čiastkové zásahy, čo je na jednej strane sympatické, ale nestačí to vo vzťahu k zadaniu.