Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
YIT zóna Mlynské nivy
28. 2. – 24. 4. 2020 pred 4 rokmi

YIT zóna Mlynské nivy

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 27. 2. 2020 pod číslom KA-140/2020.

Spoločnosť YIT Slovakia a.s. vyhlásila vo februári 2020  architektonicko-urbanistickú súťaž na premenu brownfieldu v Bratislave - bývalej panelárne a priemyselného areálu na Mlynských nivách. Cieľom súťaže bolo nájsť najvhodnejšie riešenie mestskej zóny, ktorá by doplnila už vysoko urbanizované a rýchlo sa rozvíjajúce územie Bratislavy. Primárnu funkčnú náplň v podobe bývania rôznych segmentov a kategórií, vrátane nájomných bytov, majú v novej zóne doplniť kancelárske a obchodné priestory, potrebná občianska vybavenosť, ako aj verejné priestory.

Do súťaže bolo vyzvaných 11 renomovaných slovenských a českých architektonických ateliérov. Zvíťazil návrh ateliéru Sadovsky&Architects.

Okruh účastníkov:

Vyzvaní účastníci:

- BOUDA MASÁR architekti s.r.o.
- Compass, s.r.o.
- DAM architekti s.r.o.
- DKLN, s.r.o.
- CHYBIK+KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.
- Igor PALČO s.r.o.
- PROJEKTIL ARCHITEKTI s.r.o.
- Sadovsky&Architects
- SIEBERT + TALAŠ, spol. s r.o.
- .team ABJ, s.r.o. + Grido Architekti, s.r.o.
- What architects s.r.o.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 28. február 2020
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 24. apríl 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 11. jún 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 17. jún 2020

Porota:

Predseda:

Ing. arch. Radek Pšenička  (závislý od vyhlasovateľa)

Riadni členovia:

Ing. arch. Roman Žitňanský
Ing.arch. Jela Plencnerová
Ing.arch. Ľubomír Závodný
Ing.arch. Tomáš Baník  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Pavel Hnilička (CZ)
Ing. Eva Zákopčanová  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Michal Marcinov
Ing. Petra Truchla  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Milan Janák
Ing. Tibor Schlosser
Ing. arch. Lorant Krajcsovics, PhD.

Ceny:

prvá cena: 25 000 €
druhá cena: 15 000 €
tretia cena - ex aequo: 9 500 €
tretia cena - ex aequo: 9 500 €
štvrté miesto: 8 000 €
YIT-zona-Mlynske-nivy---Sutazne-podmienky---web-SKA

Výsledky súťaže:

prvá cena (25 000 €) – Sadovsky & Architects, s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Ing. arch. Viliam Zajíček , Ing.arch. Mateja Vonkomerová , Mgr. art. Marián Stanislav, Mgr. art. Jakub Španiel, Ing. arch. Matej Uhlík
Komentár poroty:

„Návrh ateliéru Sadovsky & Architects predstavil najlepší environmentálny koncept podporujúci revitalizáciu tohto zanedbaného územia. Vytvorený ústredný park so stromami na rastlom teréne má veľký potenciál z hľadiska adaptácie na klimatické zmeny a bude významným prínosom k zmierňovaniu letného prehrievania a vsakovaniu dažďových vôd,“ uviedol k víťaznému návrhu expert poroty v oblasti verejných priestorov, sociológie, krajinnej architektúry a trvalej udržateľnosti Lorant Krajcsovics zo spoločnosti SALVIS, s.r.o. „Objekty umiestnené po obvode pozemku vytvárajú ochrannú bariéru pred rušivými vplyvmi okolia a umožňujú pekné výhľady do tohto ústredného priestoru.“ Porota tiež kladne hodnotila dodržanie línie bulváru, potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a tiež to, že návrh predstavuje vhodný kompromis medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou. Vnútorný park je želaným poloprivátnym zeleným priestorom, ktorý popri environmentálnej funkcii bude plniť aj dôležitú spoločenskú, teda rekreačno-športovú funkciu. Podľa odborníkov sa dá očakávať, že návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta. 

Z hodnotenia poroty:

- silná idea, ktorá je zrozumiteľná a logická - vytvorenie hrany zástavby dookola riešeného územia, nastavenie čitateľnej štruktúry, kvalitný návrh uceleného vnútorného parku na rastlom teréne, vlastná identita,
- park na rastlom teréne zaručuje jeho kvalitu, umožňuje ochladzovanie prostredia a zadržiavanie vody v území, dobre spracovaný ekologický koncept,
- dodržanie línie bulváru,
- umiestnenie veže s administratívnou funkciou presne na os budúceho bulváru a riešenie okolitých ulíc so stromoradím,
- hmotovo-priestorová štruktúra je vhodným kompromisom medzi sídliskovou a mestskou štruktúrou,
- návrh vytvára potenciál udržania vysokej kvality pri realizácii a prínos množstva pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

druhá cena (15 000 €) – What architects s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Mgr. art. Ondrej Kurek , Ing. arch. Tomáš Krištek , Ing. arch. Ján Miškov, Ing. arch. Michal Krcho, Ing. arch. Marek Trebula, Ing. arch. Mária Štrbíková
Spolupracovníci/Spolupracovníčky:
Dipl. Ing. Daniel Zimmermann, Dipl. Ing. Marek Lecko, Linda Scharll Bsc., Ing. arch. Matúš Podskalický
Komentár poroty:

Z hodnotenia poroty:

- idea návrhu je zrozumiteľná a logická - hrana nižšej zástavby dookola riešeného územia, návrh hmotovo-priestorovej štruktúry, návrh vnútorného dvora, kde je veľkým prínosom najmä originálne a pedantné riešenie verejných priestranstiev s odkazom na pôvodný charakter krajiny,
- centrálny park má vhodné ohraničenie akcentami (budova administratívy a zachovaný priemyselný dopravník),
- mäkký prechod medzi centrálnym priestorom parku a poloverejným priestorom dvorov,
- práca s bulvárom Mlynské nivy a jeho zakomponovanie do návrhu,
- návrh prinesie množstvo pozitívnych prvkov aj pre širšie okolie v mierke mestskej časti a celého mesta.

tretia cena - ex aequo (9 500 €) – Compass s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing.arch. Juraj Benetin , Ing.arch. Matej Grébert , Ing. arch. Tatiana Dunajská , Ing. arch. Miroslava Argalášová, Ing. arch. Rastislav Hreha, Ing. arch. Diana Matysová
Komentár poroty:

Z hodnotenia poroty:

- výnimočne rozvinuté uvažovanie o návrhu v rámci širších súvislostí mesta (riešenie verejnej dopravy, automobilová doprava, záchytné parkoviská),
- dobré riešenie celého budúceho bulváru Mlynské nivy a nadväznosť územia na bulvár.

tretia cena - ex aequo (9 500 €) – CHYBIK + KRISTOF ASSOCIATED ARCHITECTS s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch. Michal Krištof , Ing.arch. Peter Chaban , Ing. arch. Ondřej Chybík (CZ), Mgr. art. Ján Kohút, Ing. arch. Zoltán Takács, Ing. arch. Kristína Krchová, Ing. arch. Michal Sluka, Ing. arch. Martin Holý, Bc. Mária Bažíková, Bc. Veronika Mesíková
Komentár poroty:

Z hodnotenia poroty:

- park v centre s dobrou mierkou a napojením na okolité objekty,
- presvedčivá prezentácia spôsobu modulárnej výstavby.

štvrté miesto (8 000 €) – ABJ s.r.o. + Grido Architekti s.r.o.

Autori/Autorky:
Komentár poroty:

Z hodnotenia poroty:

- pozitívna hlavná myšlienka návrhu - zelené mesto lemované zástavbou izolujúcou od hlučného mestského prostredia a bytové objekty vo dvore – myšlienka s potenciálom rozvinutia.