Slovenská komora architektov
Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke
04. 3. – 15. 8. 2022

Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 18. 2. 2022 pod číslom KA-76/2022.

Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný Inštitút Bratislavy vyhlasujú projektovú verejnú dvojetapovú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom: "Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke". 

Predmetom súťaže návrhov je spracovanie urbanisticko-krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Námestia republiky v Petržalke. Námestie v súčasnom stave neplní adekvátne ani základné funkcie kvalitného verejného priestoru. Cieľom revitalizácie je preto pretvorenie námestia na hlavný priestor mestskej časti Petržalka pre organizovanie exteriérových kultúrnych a spoločenských udalostí a vytvorenie jeho vlastnej identity. Námestie má ponúkať možnosti na rekreačné, kultúrne a komunitné aktivity, a byť zapojené do fyzickej a sociálnej štruktúry okolia. Návrh revitalizácie by mal tiež reagovať na klimatický vývoj a v rámci verejného priestoru ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopad klimatickej zmeny.

Okruh účastníkov:

Účastníkom môže byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 4. marec 2022
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 16. máj 2022, 1. august 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. august 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. august 2022

Porota:

Predseda:

Ing. Jitka Trevisan (CZ)

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Ing. arch. Jiří Weinzettl (CZ)
Ing. arch. Štefan Hasička  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Štefan Lančarič , PhD.
Ing. arch. Ján Urban  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 8 000 €
odmeny: 6 000 €
mib_namestie-republiky_podmienky