Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke
04. 3. – 16. 5. 2022 pred 2 rokmi

Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 18. 2. 2022 pod číslom KA-76/2022.

Hlavné mesto SR Bratislava a Metropolitný Inštitút Bratislavy vyhlásili v marci 2022 projektovú verejnú dvojetapovú urbanisticko-krajinársko-architektonickú súťaž návrhov pod názvom: "Revitalizácia Námestia Republiky v Petržalke". 

Predmetom súťaže návrhov bolo spracovanie urbanisticko-krajinársko-architektonického návrhu revitalizácie Námestia republiky v Petržalke. Námestie v súčasnom stave neplní adekvátne ani základné funkcie kvalitného verejného priestoru. Cieľom revitalizácie bolo preto pretvorenie námestia na hlavný priestor mestskej časti Petržalka pre organizovanie exteriérových kultúrnych a spoločenských udalostí a vytvorenie jeho vlastnej identity. Návrh revitalizácie mal tiež reagovať na klimatický vývoj a v rámci verejného priestoru ponúknuť také riešenia, ktoré budú zmierňovať dopad klimatickej zmeny.

Na začiatku revitalizácie Námestia republiky sa uskutočnil participatívny proces, ktorého cieľom bolo zistiť, ako tento verejný priestor využívajú rôzne skupiny obyvateľov. Získané informácie sa použili ako podklad pre zadanie architektonickej súťaže.

Architektonická súťaž prebiehala v dvoch kolách. Do 1. kola prišlo 9 návrhov, z ktorých porota vybrala tri najlepšie, ktoré postúpili do 2. kola, kde mali súťažiaci priestor zapracovať pripomienky od porotcov. Víťazom súťaže na revitalizáciu Námestia republiky, ktoré je považované za lokálne centrum Petržalky, sa stal ateliér Gro architekti.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť jedine hospodársky subjekt, ktorý má oprávnenie na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v §4, §4a alebo §5 odsek (1) písmeno a) zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. 

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 4. marec 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 16. máj 2022, 1. august 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 15. august 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. august 2022

Porota:

Predseda:

Ing. Jitka Trevisan (CZ)

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing. Ing. arch. Anton Reitzner
Ing. arch. Jiří Weinzettl (CZ)
Ing. arch. Štefan Hasička  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing. Štefan Lančarič , PhD.
Ing. arch. Ján Urban  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 8 000 €
odmeny: 6 000 €
mib_namestie-republiky_podmienky Namestierepubliky_zapis-z-hodnotenia_2-kolo

Výsledky súťaže:

prvá cena (20 000 €) – gro architekti

Autori/Autorky:
Ing.arch. Juraj Palovič , Ing. arch. Katarína Siváková, Jakub Čerešník, Lukáš Bím, Ing. arch. Martin Malachovský
Komentár poroty:

Návrh číslo 6 najlepšie spĺňa dosiahnuté kvality vo vzťahu k zadaniu. Identita návrhu preberá existujúci kontext Petržalky a rozvíja ho v silnej geometrickej forme obdĺžnikovej plochy – nového Námestia republiky zasadeného v zeleni. Obdĺžniková plocha alebo aj „koberec aktivít“ koncentruje niekoľko rôznorodých aktivít, ktoré sa postupom času vedia zahusťovať a plniť ďalšími aktivitami. Silná geometrická štruktúra námestia, ktorá tvorí jej identitu bude v rôznych vývojových/stavebných fázach námestia stále prítomná. Porota oceňuje kontrast pevných hrán a voľného vnútra. Kvalita malej navrhovanej architektúry je umiernená a primeraná. Porota umiestnila tento návrh na 1. miesto aj z dôvodu, že prípadné drobné zmeny v nadväzujúcich stupňoch PD sú najjednoduchšie realizovateľné (napr. pootočenie pódia smerom ku Kauflandu), pričom naďalej zachovávajú základný koncept návrhu.

Z hľadiska dopravy – automobilovej, cyklo a pešej prináša návrh najlepšie riešenie, ktoré vytvára nové prepojenia a pôsobí urbanisticky najucelenejšie. Pešie napojenia aktívne prepájajú novo-navrhované zastávky autobusu Markova s existujúcimi chodníkmi, vytvárajú napojenia pri Cik Cak centre a navrhujú bezpečnejšie prechody pre chodcov vďaka zeleným pásom skrz Jiráskovú ulicu. Zároveň návrh rieši a upravuje prepojenie námestia a Chorvátskeho ramena. Návrh prináša komunikačný koridor kolmý na Chorvátske rameno ako predprípravu na lávku, námestie vie však fungovať aj samostatne bez nej.

Návrh prichádza s nápadom, že umiestnenie skateparku v rámci spojitého námestia ponecháva zelenú plochu pri Chorvátskom ramene voľnú, čo umožní do budúcna riešiť zelenú líniu, ktorá je prítomná v celej dĺžke Chorvátskeho ramena, a ktorá sa v bode dotyku námestia zväčšuje. Za pozitívum bolo tiež vnímané umiestnenie tribúny, ktorá umožní sledovanie športových podujatí a podporí pobytovú kvalitu skateparku.

Porota však upozorňuje na obavy z priepustnosti veľkej spevnenej plochy námestia. Z technického hľadiska bude potrebné pri spresňovaní návrhu hľadať také riešenia, ktoré umožnia však vody aj v rámci spevnenej plochy. Porota tiež dáva na zváženie preriešenie pergoly, ktorá by pri danej veľkosti mala plniť okrem úkrytu pred svetlom a dažďom aj ďalšie, pridané funkcie k námestiu. Je potrebné tiež zvážiť nutnosť rotácie pamätníka a z toho vyplývajúcej úpravy existujúcej stromovej výsadby. Bolo by vhodné zachovať ho v jeho v pôvodnej pozícii a zapracovať do „lemu koberca“. V ďalších krokoch bude tiež potrebné návrh námestia racionálne rozfázovať.

Návrh pracuje so zeleňou ako hmotou, ktorá vyvažuje silnú ústrednú figúru námestia. V ďalšej fáze spracovania bude potrebné sa zaoberať konkrétnymi sortimentami, vhodnými do urbánneho prostredia v čase meniacej sa klímy a plnohodnotne plniace ekosystémové služby. Zároveň porota odporúča zamerať sa i na kompozičný aspekt výsadieb využitím napr. stromoradí a alejí, ktoré podporia komunikačné trajektórie v území. Taktiež odporúčame dopracovať zelené ostrovy v námestí z pohľadu ich tvarového definovania a funkcie.

druhá cena (12 000 €) – Amulet + sustektecl + Veronika Brabcová

Autori/Autorky:
MgA. Petr Bureš (CZ), MgA. Jan Skoček (CZ), MgA. Vojtěch Tecl (CZ), MgA. Adam Šustek (CZ)
Komentár poroty:

Návrh č. 4 pristupuje k riešeniu námestia netradične – predstavuje víziu urbánneho lesa, v ktorom sú rozmiestnené jednotlivé časti programu – skatepark, zhromažďovacia plocha, pamätník – ktoré na seba nadväzujú a prelínajú sa vpeších ťahoch. Toto riešenie vytvára niekoľko priestorov s vlastným charakteroma rôznou mierou otvorenosti / súkromia. Napriek vyššej miere členitosti námestia, porota oceňuje, že návrh pôsobí jednotne, ako ucelený priestor. Za pozitívum bol vnímaný aj silný vzťah geometrie centrálneho priestoru námestia voči pozícii Chorvátskeho ramena – smerovanie osi námestia kolmo na rameno.

Príjemným vstupom od autorov do územia nad rámec zadania bol uroboros, prechádzajúci celým námestím, ktorý návštevníka sprevádza rôznymi charaktermi krajiny. Tento prístup vytvára priestor pre rôzne vekové kategórie návštevníkov, môže byť tiež spolu sďalšími prvkami ako vodný vír a „brouzdaliště“ (plytká vodná plocha) inovatívnym prístupom kvytvoreniu možností pre hru detí na námestiach.

Návrh vhodne napĺňa požiadavky na programové riešenie aprimerane rozmiestňuje jednotlivé funkcie na námestie.Porota oceňuje rozšírenie spevnenej zhromažďovacej plochy omlatové plochy na východe a západe, ktoré v prípade väčšieho podujatia vedia slúžiť ako rozšírenie plochy pre publikum alebo priestor pre mobilné gastro. Tento návrh najlepšie pracuje s umiestnením kaviarne, ktorá komunikuje s viacerými funkciami súčasne a nadväzuje na Chorvátske rameno a prípadnú budúcu lávku. Porota oceňuje ajzakomponovanie pamätníka do nového návrhu pri jeho súčasnej polohe, vrátane vzrastlej vegetácie po jeho obvode.

Napriek tomu, že porota rozumiesnahe pristupovať k stavebnej časti projektu (spevneným plochám) ekonomicky, v novom riešení priestoru sa očakávala aktualizácia peších a cyklistických prepojení vo vzťahu k súčasným a budúcim potrebám námestia. Celkové dopravné riešenie bolo vnímané ako menej uspokojivé– návrh zveľkej miery konzervuje aktuálny stav peších koridorov, absentujú nové potrebné prepojenia pre chodcov aj cyklistov. Za pozitívum návrhu je vnímaný prístup k umiestneniu lávky –návrh funguje dobre s aj bez lávky, keďže samotné riešenie lávky bolo vzadaní výhľadové a nebolo predmetom tejto súťaže.

Nosným prvkom návrhu bola vegetácia. Autori s jej pomocou vytvárajú rôzne kvality priestoru – rôzne druhy krajiny na jednom námestí. Každá výsadba vzrastlýchdrevín v meste dosiahne svoj efekt v čase až po dlhšom období. Týka sa to všetkých návrhov. Avšak hlavná myšlienka návrhu č. 4 je postavená práve na efekte, ktorý vegetácia docieli až po niekoľkých dekádach, a vzhľadom na extrémne stanovištné podmienky nie je isté, či vôbec. Autori pracovali so sortimentom, navrhujú konkrétne druhy stromov, otázna je však udržateľnosť a reálnosť takejto intervencie.

Voľba určitých druhov stromov – napríklad borovíc -sa nepokladá vzhľadom na zmenu klímy a na ňu nadväzujúcich problémov s prežitým týchto druhov za vhodnú. Zároveň existuje obava z cenovej náročnosti takejto realizácie vegetácie a náročnosti jej budúcej údržby (napr. borovica umiestnená v mlate opadáva a umiestnenie sedenia priamo pod ňou by znamenalo zvýšený režim údržby). Porota umiestnila tento návrh na 2. miesto najmä kvôli obave z dozretia hlavnej myšlienky do cieleného stavu a pochybnostiach o dosiahnutí potrebnej výšky a hustoty vegetácie tak, ako sa v návrhu prezentuje.

tretia cena (8 000 €) – young.s architekti

Autori/Autorky:
Ing. arch. Jozef Bátor , PhD. , Ing. Katarína Ďurišová , Ing. arch. Tomáš Medlen, Ing. arch. Michaela Perejdová, Kristína Rózsová
Komentár poroty:

Návrh č. 9 pracuje s rozčlenením územia na menšie časti, každá s vlastným charakterom vegetácie aprogramu. Porota má však dojem, že urbánne rozplánovanie návrhu je príliš striktné a absentuje v nej zjednocujúca zložka. Charakterovo návrh pripomína výstavnícku inscenáciu, kde v každej časti prevažuje iný typ výsadby. Bez danej výsadby by však územie pozostávalo z ortogonálnej siete chodníkov, bez hlbšieho účelu. Práve z tohto dôvodu sa porota domnieva,že zložka vegetácie je v tomto návrhu braná skôr ako grafická výplň.

Z dôvodu veľkej diverzity vegetácie sa predpokladá finančne najnáročnejšia údržba z pomedzi všetkých troch návrhov. Domnievame sa, že postupom času by si obyvatelia lokality vytvorili diagonálne výšľapy v striktných geometrických plochách na úkor zelene. Les v centre námestia by v kontakte s ostatnými funkciami neplnil svoju úlohu.Bežecká dráha na rozdiel od návrhu č. 4 v celkovom koncepte zaniká.

Za pozitívum návrhu je vnímané kolmé orientovanie hlavného zhromažďovacieho priestoru na Chorvátske rameno a čiastočnú flexibilitu pri prípadnom preusporiadaní programu. Za problematické sa považuje silné zvýraznenie diagonálnej trasy prechádzajúcej cez námestie bez riadneho ukončenia – v tomto prípade sa križuje so skateparkom. V návrhu absentuje práca s pešími trasami a racionálnym spôsobom prepojenia potrebných bodov v území.