Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava
04. 12. – 14. 2. 2020 pred 4 rokmi

Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 28. 11. 2019 pod číslom KA-817/2019.

Hlavné mesto SR Bratislava a MIB vyhlásili v decembri 2019 medzinárodnú súťaž návrhov formou dialógu s názvom "Námestie SNP a Kamenné námestie, Bratislava".

Súťažný dialóg na Námestie SNP, Kamenné námestie a Námestie Nežnej revolúcie prebiehal v dvoch fázach. V prvej fáze predložilo 23 tímov z 8 krajín sveta žiadosť o účasť. V druhej fáze vybrala hodnotiaca komisia na základe predložených profesijných portfólií štyri tímy, ktoré ďalej pracovali na architektonickom návrhu: 

- Atelier Loidl Landscape Architects Berlin; BPR Dr. Schäpertons Consult (Nemecko)
- REHWALDT LANDSCAPE ARCHITECTS (Nemecko)
- Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT
- Sadar + Vuga d.o.o. (Slovinsko)

Hodnotiaca komisia nakoniec v druhom kole súťažného dialógu vyhodnotila ako najlepší finálny návrh berlínskeho Atelier Loidl Landscape Architects (DE), ktorý spolupracoval s dopravnými inžiniermi z BPR Dr. Schäpertons Consult (DE).

Okruh účastníkov:

Podmienka na odbornú spôsobilosť členov tímu:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. g) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby záujemca predložil údaje o vzdelaní a odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácií osôb určených na plnenie zmluvy alebo riadiacich zamestnancov. Minimálna požadovaná úroveň v zmysle § 38 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní: Verejný obstarávateľ požaduje, aby záujemca disponoval minimálne týmito osobami

→ jedna fyzická osoba, ktorá je autorizovaným architektom pre odbor krajinná architektúra,

→ jedna fyzická osoba, ktorá je autorizovaným inžinierom pre inžinierske stavby podľa zákona o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch.

 

Podmienka na veľkosť zrealizovaného projektu:

Verejný obstarávateľ v súlade s § 34 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní požaduje, aby záujemca predložil zoznam poskytnutých obdobných služieb (súvisiacich s predmetom zákazky) za predchádzajúcich 10 rokov od vyhlásenia verejného obstarávania s uvedením cien, lehôt dodania a odberateľov. Ak bol odberateľom verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ podľa zákona o verejnom obstarávaní, tak dokladom o poskytnutých službách je referencia.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 4. december 2019
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 14. február 2020, 10. júl 2020
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 17. júl 2020
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 31. júl 2020

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Matúš Vallo  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Zuzana Aufrichtová  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr.arch. Igor Marko
Michal Fišer (CZ)
Marko Studen (SI)
Daniel Zimmermann (AT)
Pierre Alain Ttrévelo (FR)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Juraj Šujan  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. Michal Marcinov  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing. arch. Roman Žitňanský  (závislý od vyhlasovateľa)
Antonín Novák (CZ)

Ceny:

prvá cena: 20 000 €
druhá cena: 20 000 €
tretia cena: 20 000 €
štvrtá cena: 20 000 €
webstránka súťaže: https://mib.sk/sutaz/namestie-snp-a-kamenne-namestie-bratislava-sutazny-dialog-2019-2020/
webstránka s výsledkami: https://mib.sk/sutaz/namestie-snp-a-kamenne-namestie-bratislava-sutazny-dialog-2019-2020/
Informativny-dokument_Information-document-(1)

Výsledky súťaže:

prvá cena (20 000 €) – Atelier Loidl Landscape Architects (DE), spolupráca: BPR Dr. Schäpertons Consult (DE) - dopravní inžinieri

Komentár poroty:

Víťazný návrh sceľuje priestor troch námestí o rozlohe takmer 35 tisíc metrov štvorcových tým, že všetky povrchy v tomto priestore dáva na jednu úroveň a odstraňuje zbytočné bariéry, ktoré v priestore nemajú inú funkciu. Pohyb peších sa zjednoduší na všetkých častiach námestia. Pamätník SNP bude prístupnejší z viacerých strán a rozšíri sa plocha zelene v jeho okolí. Návrh v hornej časti Námestia SNP vytvára nový prirodzený chodník popred Pamätník, čím zjednoduší trasu ľudí smerujúcich do historického centra. Návrh zachováva charakter pamätníka, rešpektuje jeho pietnu funkciu, a posilní Námestie SNP ako centrum stretnutí. Pre zlepšenie električkovej dopravy a vyrovnanie koľajovej trate sa počíta s presunutím električkovej zastávky bližšie k Bellušovým družstevným domom. Presunúť na Kamenné námestie a Námestie SNP sa má postupne aj trolejbusová doprava, čo pomôže vytvoriť prestupný uzol na jednom mieste a odbremení teraz vyťaženú Cintorínsku ulicu. 

Zelené mesto

Na miesta, kde je to možné, architekti pridávajú zeleň, a modernými spôsobmi sa snažia zmierňovať dopady klimatickej krízy. Na viaceré miesta napríklad prináša zelené ostrovy, ktoré zvyšujú pobytovosť priestoru v historickom okolí. Plocha so zeleňou sa na námestí oproti terajšej rozšíri o tretinu, čo znamená asi 1000 m2 novej zelenej plochy na území Živého námestia ako je to v súčasnosti. Pod povrchom vytvára vodopriepustnú plochu so špeciálnym systémom infiltrácie. 

Atraktívne mesto 

Na celé územie sa vráti kamenná dlažba, ktorej povrch sa bude odlišovať podľa toho, akej doprave slúži, či ide o chodník, cyklocestu alebo vozovku. na všetkých chodníkoch a spevnených plochách pre peších je dizajn prvkov mobiliáru koherentný, materiálové a farebné prevedenie je v zmysle manuálu - oceľové prevedenie s antracitovou povrchovou úpravou.  

Starostlivé mesto 

Tento princíp bude naplnený splnením toho, že vznikne kvalitný verejný priestor, ktorý je bezpečný, dobre osvetlený a ľudia sa v ňom cítia prirodzene a bezpečne. Živé námestie sa stane plnohodnotným priestorom pre všetkých, bez zbytočných bariér a preferencie automobilovej dopravy. Tri námestia vytvoria celok s potenciálom pre rozšírenie kvality do celého mesta. Nastaví sa tak štandard kvality pre celé mesto. 

druhá cena (20 000 €) – Rehwaldt Landscape Architects (DE)

Komentár poroty:

tretia cena (20 000 €) – Rusina Frei, s.r.o. OMGEVING cvba MINT (CZ)

Komentár poroty:

štvrtá cena (20 000 €) – Sadar + Vuga d.o.o. (SI)

Komentár poroty: