Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Mestský blok Spartakovská v Trnave
13. 7. – 13. 10. 2022 pred 1 rokom

Mestský blok Spartakovská v Trnave

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 7. 2022 pod číslom KA-634/2022.

Mesto Trnava vyhlásilo v júli 2022 verejnú projektovú jednokolovú urbanisticko-architektonickú súťaž návrhov "Mestský blok Spartakovská v Trnave". 

Účelom súťaže bolo komplexné riešenie mestského bloku v dotyku so sídliskom Družba a zónou rodinných domov v lokalite Vozovka. Zámerom mesta je vytvorenie moderného mestského bloku s kvalitnými verejnými priestormi, udržateľnou dopravnou a technickou infraštruktúrou v súlade s princípmi iniciatívy New European Bauhaus (NEB). Nosnou funkciou bude bývanie, doplnené o materskú školu, prenajímateľné nebytové priestory, doplnkové funkcie a v neposlednom rade silné zastúpenie kvalitnej parkovej zelene.

Zámer musí logicky, urbanisticky a s rešpektom nadviazať na jestvujúcu okolitú zástavbu a plánovaný nadväzujúci bytový komplex Prúdy východne od lokality. Súčasťou bude vybudovanie kvalitných verejných priestorov, prvkov zelenej a modrej infraštruktúry, dopravnej infraštruktúry s dôrazom na udržateľnú mobilitu a technickej infraštruktúry, zohľadňujúcej potreby znižovania uhlíkovej stopy a adaptácie na zmenu klímy.  

Projekt mal splniť tri základné požiadavky. Prvou bola spoločenská požiadavka, pretavená aj do programového vyhlásenia vlády, na rozšírenie možností bývania. Druhou bol plnohodnotný návrh modernej materskej škôlky a vhodné riešenie doplnkových prenajímateľných priestorov tak, aby návrh ako celok preukázal dlhodobú uveriteľnú udržateľnosť a synergiu jednotlivých funkcií. Treťou požiadavkou bolo zásadne zlepšiť kvalitu verejných priestorov v rámci hraníc riešeného územia tak, aby výsledkom bol pozitívny prínos aj pre širšie okolité územie. 

Cieľom bol výber spracovateľa najlepšieho urbanisticko-architektonického návrhu,  ktorý bude dopracovaný do urbanisticko-architektonickej štúdie v zmysle pripomienok poroty a vypisovateľa súťaže. Štúdia bude podkladom pre zmenu Územného plánu mesta, ktorú bude obstarávať mesto Trnava.

Do súťaže sa zapojilo 15 autorských kolektívov. Zvíťazil súťažný návrh od zoskupenia Sadovsky & Architects a Marko & Placemakers. 

Okruh účastníkov:

Súťažný návrh mohol predložiť' každý, kto je oprávnený na výkon činnosti autorizovaného architekta podľa § 4 zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podlá ekvivalentnej právnej úpravy platnej v mieste sídla, mieste podnikania, či mieste inej adresy účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 13. júl 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 13. október 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 28. október 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 11. november 2022

Porota:

Riadni členovia:

Ing.arch. Ondrej Horváth  (závislý od vyhlasovateľa)
Ing.arch. Juraj Benetin
Ing.arch. Richard Kráľovič
Ing. arch. Soňa Balážová  (závislý od vyhlasovateľa)
Prof. Ing. arch. Michal Kohout (CZ)

Náhradníci poroty:

Experti:

Ing. Magdaléna Horňáková
Mgr. Ľuboš Kollár
Ing. Peter Trnka

Ceny:

prvá cena: 15 000 €
druhá cena: 12 000 €
tretia cena: 6 000 €
štvrté miesto: 3 500 €
piate miesto: 3 500 €
Súťažné-podmienky-Mestský-blok-Spartakovská zapisnica_vyhodnotenie_porota_final

Výsledky súťaže:

prvá cena (15 000 €) – Sadovsky & Architects + Marko & Placemakers

Autori/Autorky:
Ing. arch. Oliver Sadovský , Mgr.arch. Igor Marko , Ing. arch. Juraj Izrael, Mgr. art. Marián Stanislav, Ing. arch. Marek Trebula, Ing. arch. Dang The Anh, Ing. arch. Jakub Popelka, Anita Menkeová, Ing. arch. Elena Šoltésová , PhD.
Komentár poroty:

Návrh správne identifikoval a spracoval hlavné témy zadania.

Schéma formovania hmôt od mestského bloku smerom ku menším objektom so zapracovaním peších ťahov (či už tie formujú hmoty alebo naopak) je logická a uveriteľná. Návrh vytvára vťahujúce zálivy, pracuje s “inklúziou okolia”, pozitívne je hodnotená nekompromisná priečna priepustnosť do územia /cez územie od Čulenovej ulice. Formovanie výškových hladín je racionálne, flexibilné, schopné bez narušenia konceptu prežiť reflexiu participácie či zmenu ekonomických ukazovateľov. Hmotové a výškové usporiadanie na Čulenovej ulici vykazuje vysokú mieru rešpektu k existujúcej zástavbe rodinných domov. Porota konštatuje dobrý odhad celkovej mierky. Pomer objemov, odstupov, zelene, spevnených plôch verejných priestorov, spolu s areálom škôlky vytvára harmonický celok. Vizualizovaná predstava o romantickej (v tom dobrom slova zmysle) Trnave.

Rozdelenie na jednotlivé hmoty nielen nad terénom, ale i pri formovaní garáží je vnímané pozitívne ako pre maximálne zachovanie rastlého terénu, tak sa vytvára predpoklad výbornej realizovateľnosti a bezproblémovej etapizácie. Diverzifikácia umiestnenia vjazdov oslabuje bodové dopravné zaťaženie. Vjazd do garáže z Čulenovej ulice je však napriek malým kapacitám predmetnej podzemnej garáže vnímaný nie príliš pozitívne. Naopak vjazdy z ulice Spartakovskej porota hodnotí kladne.

Uskakované formovanie samotných hmôt vytvára pozitívne situácie zo strany Spartakovskej ulice, (časť fasád pevne drží ulicu a zároveň sa vytvárajú uvoľnenia pre nekonfliktné umiestnenie exteriérových sedení), no porota vidí i negatíva tohto riešenia. Zo strany vnútrobloku to na jednej strane vytvára pozitívne kľudové poloprivátne mini/mikro priestory, no výrazne to zmenšuje voľné ucelené využiteľné vnútroblokové plochy a prináša problematiku rohovej interakcie bytov, čo narúša mieru ich intimity.

Koncept návrhu prirodzene prináša vysoký podiel viacstranne orientovaných bytov, dispozície sú kvalitné s inovatívnymi prvkami, sú flexibilné s dobrou mierou rozmanitosti.
Umiestnenie škôlky ku tichej Čulenovej ulici, južne orientovaný dvor, centrálna poloha v rámci novej zástavby a flexibilita dispozície je dobrá, otázne sú priestorové exteriérové kapacity.
Hĺbka a štruktúra prepracovania súťažného návrhu je veľmi dobrá.

druhá cena (12 000 €) – cakov & partners

Komentár poroty:

Návrh jasne zadefinoval zástavbu ako mestský uzavretý blok a spomedzi predložených návrhov mal najvýraznejšiu identitu. Návrh je riešený ako silný koncept s vytvorením odhlučneného dvora s veľmi jasným a rozsiahlym konceptom riešenia sadových úprav. Napriek relatívne malej výške dosahuje návrh dostatočný rozsah úžitkovej plochy. Návrh ponecháva umiestnenie škôlky v pôvodnej polohe a veľmi kvalitne rieši jej dispozíciu a začlenenie do ostatnej architektúry navrhnutej zástavby. Návrh využíva parter zo strany Spartakovskej ulice ako živý parter pre umiestnenie prevádzok obchodu a služieb. Taktiež je vysoko hodnotené dispozičné riešenie bytov ako aj práca s trnavskou identitou – zvolený princíp líniového uzavretia pri priľahlých komunikáciách, vytvárajúci opakujúcim sa rytmom otvorov ako aj farebnosťou (tehlová farba) ponášku, resp. paralelu s trnavským mestským opevnením. Návrhu je možné vytknúť len to, že z hľadiska etapizácie bude ťažšie realizovateľný a z hľadiska mesta aj obchodovateľný, keďže je poňatý ako jeden silný celok. Taktiež prílišné uzavretie bloku môže vytvárať bariéry z hľadiska peších a využívania vnútrobloku obyvateľmi priľahlej zástavby. Negatívne bolo taktiež poukázané na architektonické stvárnenie bezprostredného priestoru pri vjazde do garáží a stvárnenie nástupnej bočnej fasády objektu pri Spartakovskej ulici.

tretia cena (6 000 €) – DKLN

Komentár poroty:

Návrh splnil požiadavku na výškové rozvrhnutie hmôt v zmysle súťažných podmienok. Veľmi zaujímavým spôsobom sa návrh vysporiadal s výškovým členením územia, z hľadiska objemu nepôsobí agresívne voči okolitej jestvujúcej zástavbe. Návrh vhodne dopĺňa prevádzky obchodu a služieb do parteru objektov v kontakte na ulicu Spartakovskú. Riešenie zelene je veľkorysé, ako vhodné sa javí riešenie zeleného predpolia materskej škôlky v kontakte na tichú zástavbu rodinných domov od ulice K.Čulena. Za negatívne stránky riešenia je možné považovať prílišné a zbytočné nadsadenie hmoty bodového bytového domu v severozápadnej časti riešeného územia a umiestnenie vjazdu a výjazdu do podzemnej garáže v koncovej polohe pri jestvujúcom bytovom dome, ktoré by komplikovalo dopravu a narúšalo pohodu bývania v kontakte na jestvujúcu sídliskovú zástavbu.

štvrté miesto (3 500 €) – young.s architekti

Komentár poroty:

Komplexné urbanisticko – architektonické riešenie je vyvážené a výškovo nastavené veľmi citlivo s ohľadom na Spartakovskú ulicu ako aj na priľahlú zástavbu rodinných domov ulice K.Čulena. Návrh ponúka vhodné dispozičné riešenie a štruktúru bytov s rôznou úrovňou štandardu. Do Spartakovskej ulice je riešená občianska vybavenosť vo forme prenajímateľných priestorov, čo zatraktívňuje absentujúcu vybavenosť celej Spartakovskej ulice. Návrh pracuje s vytváraním rôznych zákutí a občianskej vybavenosti vtiahnutej v rámci parteru aj dovnútra medziblokového priestoru pri Spartakovskej ulici. Ďalším kladom návrhu je riešenie priľahlých priestorov ako „tzv. predzáhradiek“ na prízemí objektov.

Návrhu je možné vytknúť prílišnú hustotu zástavby od Spartakovskej ulice, diskutabilnú z hľadiska potrebných odstupov. V návrhu absentuje vytvorenie malého spoločného zhromažďovaco - oddychového priestoru. Taktiež aj vytvorenie spoločnej podzemnej garáže pod celým priestorom obmedzuje limity etapizácie zámeru mesta a vytvára horšie podmienky pre uplatnenie zelene vo vnútroblokoch.

piate miesto (3 500 €) – Siebert & Talaš

Komentár poroty:

Nosnou témou návrhu sú tri hlavné hmoty do tvaru L pozdĺž Spartakovskej ulice a zachovanie pôvodného objektu škôlky. Tento princíp je vnímaný kladne.

Náznak rozšírenia verejného priestoru v čele západného objektu a nadväzujúci živý parter je pozitívom. Na druhej strane ukončenie na východnej strane pri kruhovom objazde je vnímané nepresvedčivo. Dlhé oplotenie vo vnútrobloku bez priečnej priepustnosti a nadštandardná privatizácia priľahlých priestorov je nevhodná.

Prílišná extenzívnosť plôch medzi hlavnými objektmi na Spartakovskej, areálom škôlky a Čulenovou nezodpovedá kvalite lokality, objekty vilových domov sú na juhu typologicky zvolené vhodne, no ich umiestnenie a orientácia v území pôsobí neuchopene. Vnútrobloku chýba mestskejší charakter.
Spôsob prístupu spracovateľského tímu ku objektu škôlky, t.j. nebúrať- obnoviť je vnímaný výrazne pozitívne.

Architektúra návrhu je racionálna, avšak bez ďalších výraznejších ambícií. Výhradné použitie balkónov namiesto lodžií na severnej fasáde sa javí z dôvodu veternosti a ruchu ulice ako nevhodné. Dispozície bytov sú korektné, no pri danom type zadania by porota očakávala.