Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "KOCKA"
14. 4. – 29. 6. 2022 pred 1 rokom

Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR - typ "KOCKA"

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 12. 4. 2022 pod číslom KA-281/2022.

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlásila v apríli 2022 tri samostatné ideové architektonické súťaže pod súhrnným názvom Súťaž návrhov na riešenie obnovy rodinných domov pre Plán obnovy a odolnosti SR s podtitulmi (pre jednotlivé súťaže podľa typu riešených rodinných domov) typ „ŠTVOREC“, typ "KOCKA" a typ "ORAVA".

Úlohou účastníkov súťaže, profesionálov v oblasti navrhovania stavieb bolo vyjadriť názor na optimálnu formu adaptácie, dostavby či transformácie najčastejších typových domov z obdobia druhej polovice 20. storočia, pri zohľadnení kritérií energetickej efektívnosti a spoločenskej udržateľnosti vyplývajúcich z Plánu obnovy a odolnosti SR - komponentu 2. Zámerom vyhlasovateľa bolo získať tvorivé idey na prispôsobenie týchto domov súčasným požiadavkám, chápaným v širokom kontexte ich vplyvu na budúci obraz a ráz dedín a miest Slovenska ako aj ich energetickú spotrebu na ceste k ich udržateľnému rozvoju.

Výsledky tejto súťaže návrhov budú slúžiť ako súhrn možných riešení, ako osveta pre individuálnych žiadateľov o podporu z Programu (Plán obnovy a odolnosti SR - Komponent 2: Obnova budov - Investícia 1: Zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov), ktorí budú chcieť svoje rodinné domy zhodnotiť zodpovedne a spoločensky uvážene. 

Hlavným poslaním súťažných návrhov bolo preto ukázať schopnosť pracovať s dobre známymi typmi rodinných domov a adaptovať ich na bývanie vyhovujúce aktuálnym požiadavkám na prevádzku, životný štandard s presahom k výzvam najbližších dekád.

Do súťaže na typ „KOCKA“ bolo prihlásených 5 návrhov. Vyhral návrh ateliéru ER Atelier.

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži mohla byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:

a.    má ukončené vysokoškolské vzdelanie najmenej 1. stupňa v študijnom odbore v oblasti architektúry alebo stavebného inžinierstva; ak je účastníkom právnická osoba, má v príslušnom registri zapísaný predmet činnosti podľa § 4 (autorizovaný architekt), § 4a (autorizovaný krajinný architekt) alebo § 5 (autorizovaný stavebný inžinier) zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v zn. n. p. (ďalej „ZAA“) alebo predmet činnosti podľa § 45 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v zn. n. p. (ďalej „SZ“) (vypracovanie dokumentácie a projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb);

b.    nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu;

c.    nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 14. apríl 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 29. jún 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 7. júl 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 26. júl 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing.arch. Pavel Paňák
Ing.arch. Kornel Kobák
Ing. Ľubica Šimkovicová
Ing. Matej Kerestúr  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Mgr. art. Martin Zaiček, PhD.
Ing. Boris Bujalka  (závislý od vyhlasovateľa)

Experti:

Ing. Ivan Skokan
Mgr. Veronika Kecsővá

Ceny:

prvá cena: 5 000 €
druhá cena: 3 000 €
tretia cena: 2 000 €
odmena: 400 €
SUTAZNEPODMIENKY_KOCKA ZADANIE_KOCKA SUTAZNEPODMIENKY_KOCKA-ZMENA-TERMINOV ZAPISNICA_Z_HODNOTENIA_KOCKA_final

Výsledky súťaže:

prvá cena (5 000 €) – ER Atelier s.r.o.

Autori/Autorky:
Ing. arch., Ing. Ema Ruhigová , PhD. , Ing. arch. Ing. Roman Ruhig, PhD.
Komentár poroty:

Návrh je dobre prepracovaný. Pozitívom návrhu je najmä jeho práca s dispozíciami. Vzťah záhrady a obytnej zóny domu je vhodne riešený. Hendikepom tohto konkrétneho zadania bola problematická orientácia pôvodného domu, kedy je záhrada orientovaná na sever. Tento návrh sa s problémom dobre vysporiadal. Dispozične vhodne je v návrhu riešené aj 2. nadzemné podlažie. Vytknúť sa dá len absencia vyriešenia pôvodnej garáže vo vykurovanom objeme domu, čo sa javí v súčasnosti ako nevhodné riešenie. Zároveň návrh ignoruje strechu a nijak ju nevyužíva. Výraz domu je kultivovaný, uplatniteľný aj v opakovanom rade (ako to naznačuje vizualizácia), avšak zateplenie domu nie je navrhované citlivo a vytvára dojem zbytočne hrubých stien pri malom rozpone.

druhá cena (3 000 €) – Ing. arch. Lukáš Blana

Autori/Autorky:
Ing. arch. Lukáš Blana, Ing. arch. Adam Benčo
Komentár poroty:

Návrh sa javí ako konzervatívny zachovávajúci pôvodný charakter domu. Pridané konštrukcie k domu sú elegantné a účelné. Odhadované náklady na realizáciu obnovy sa javia ako realistické. Technická stránka návrhu je premyslená. Prednú „masku“ a výraz domu do ulice sa snaží návrh zachovávať, no koncepcia zatepľovania v detailoch je nesúrodá. Niekde návrh berie ohľad na pôvodný charakter a proporcie a na inom mieste ho ignoruje. Výrazným negatívom v dispozícii domu je absurdné umiestnenie toalety do stredu obytného priestoru na 1. nadzemnom podlaží. 

tretia cena (2 000 €) – studio 23 - Ing. arch. Peter František Baroš

Autori/Autorky:
Ing. arch. Peter František Baroš, Ing. arch. Daniela Mačuhová
Komentár poroty:

Návrh vyznieva presvedčivo, racionálne a je dobre realizovateľný. Dispozične je riešený konzervatívnym spôsobom a nezasahuje veľmi do pôvodného usporiadania. V kontexte Plánu obnovy a odolnosti tak presúva investície skôr na opatrenia k prvkom ako je zelená strecha (čo má vplyv na chladenie domu). Technicky návrh rieši očakávané náležitosti. Zateplenie domu je navrhované zaujímavo, vytváraním akýchsi ustúpených rohov – „zubov“ a zbiehanými stenami, čo vyznieva citlivejšie ako u iných návrhov. Otvorenie sa voči záhrade prostredníctvom gánku na bočnej strane domu však vytvára len minimálne prepojenie obytných častí domu so záhradou.

odmena (400 €) – Ing. arch. Katarína Siváková

Autori/Autorky:
MSc. MArch. Michaela Pivoňková , Ing. arch. Katarína Siváková
Komentár poroty:

Návrh je dobre prepracovaný po technickej stránke. Ako jediný napríklad riešil problematiku šedej vody. Otázne sú uvádzané predpokladané náklady na realizáciu obnovy. Jedným z legitímnych prístupov obnovy týchto domov je zachovanie len kostry pôvodného objektu a vytvorenie nového domu, avšak v tomto prípade je otázny prínos takéhoto postupu. Novo navrhovaný dom má len málo spoločné s pôvodným domom. Navyše všetky problematické aspekty zadania návrh úplne odstránil. Ako výrazné zlyhanie návrhu sa javí aj otočenie orientácie domu o 180 stupňov oproti zadaniu. Napriek tomu porota odporúča oceniť návrh ako príklad dobrej praxe pre domy typu „kocka“, ktoré sú orientované južnou stranou do záhrady.