Slovenská komora architektov
Späť na všetky súťaže
Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice
07. 10. – 17. 10. 2022 pred 1 rokom

Architektonický návrh riešenia interiérov knižnice

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 06. 10. 2022 pod číslom KA-641/2022.

Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove vyhlásila v októbri 2022 verejnú projektovú dvojetapovú architektonickú súťaž na vypracovanie architektonického návrhu riešenia interiérov knižnice v novorekonštruovaných priestoroch na Slovenskej ul. 18, 20 a 22 v Prešove. 

Predmetom zadania súťaže návrhov bolo získať architektonický návrh interiérov knižnice tak, aby slúžili súčasným potrebám širokej verejnosti nielen v oblasti výpožičky literatúry všetkého druhu, ale aj ako miesto pre stretávanie pri potrebách vzdelávania, obohacovania skúsenosťami, vedomosťami, výmeny názorov, informácií ako laikom, tak aj odbornej verejnosti a to formou literárnych krúžkov, prednášok, kvízov a iných foriem.

V druhom kole porota hodnotila 2 súťažné návrhy. Zvíťazil návrh od DOXA s.r.o.

Okruh účastníkov:

Účastníkom mohol byť subjekt, ktorý je oprávnený na výkon podnikania predstavujúceho činnosť uvedenú v § 4 alebo § 5 zák. č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch, autorizovaných krajinných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 7. október 2022
Lehota na predkladanie podkladov / súťažných návrhov: 17. október 2022, 5. december 2022
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 12. december 2022
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 20. december 2022

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Akad.arch. Štefan Mitro
Ing.arch. Juraj Medvecký-Heretik
Ing. arch. Adriana Krafčíková
Mgr. et Mgr. Iveta Hurná  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Pavol Šilla
Mgr. Andrea Sivaničová  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

prvé miesto: 2 000 €
druhé miesto: 2 000 €
webstránka súťaže: https://psk.eranet.sk/#/tenderPublicDetails/362
OvZP-2022-Krajská-knižnica-PO-Súťažné-podmienky-v4 Príloha-1--Súťažné-zadanie Zápisnica-z-hodnotiaceho-rokovania

Výsledky súťaže:

prvé miesto (2 000 €) – DOXA, s.r.o. + Matúš Bišťan

Komentár poroty:

Súťažná porota sa stotožňuje so základnou filozofiou návrhu pracovať s vertikalitou centrálneho objektu a využiť jeho halovú proporciu na I. nadzemnom podlaží formou uloženia základného fundusu voľného výberu kníh pre dospelých do dvoch regálov na celú výšku. Osadenie regálov prepojených horizontálnou lávkou pôdorysne v jednej tretine haly  uvoľňuje dispozíciu, čím otvára priestor a opticky podporuje jeho proporciu.  Priestor oboch hál – dvojičiek, na I. NP sa stáva flexibilným vo svojom pôdoryse, umožňujúcim vedeniu knižnice voľne pracovať s plochou pri osadzovaní alternatívnych funkcií priestoru.  /Viď. schémy funkčného využitia hál: tvorivé dielne, prestavenia, koncerty, workshopy, prednášky, burzy a p. /Porota zvlášť oceňuje tento koncept, dôvody: plochy na I.NP, jednoduchá dostupnosť v blízkosti vstupu, krátke komunikácie, vizuálne a fyzické prepojenie s ulicou na jednej strane a dvorom na druhej strane, kontakt s komerčnými službami knižnice (kaviareň, libresso a pod.) Tento princíp vo svojej základnej filozofii práce s priestorom a dizajnom mobiliáru - posúvajú na vyššie podlažia s prihliadnutím na ich cieľového užívateľa.  

Estetické dopady: riešenie využíva proporciu hál, ich vertikalitu, zrušením optického smogu dáva priestoru monumentalitu a dôstojnosť. V neposlednom rade – originalitu.  

Prevádzkové dopady: flexibilita, prehľadnosť, kontrola. 

Technické riešenie: vložením sekundárneho statického systému, ktorý korešponduje s konštrukciou stopu nad I.NP a ktorý svojím technickým riešením nezaťaží pôvodné horizontálne konštrukcie vylepšuje statické dispozície rekonštruovaných objektov. Navrhované riešenie umožňuje zvyšovanie kapacity knižného fundusu do budúcna - na 20 tis. výtlačkov.  Práca s osvetlením je konzistentná s priestorovým riešením a zakladá nekonfliktné začlenenie do technického projektu začatej rekonštrukcie stavby. 

Dizajn zariaďovacích prvkov: autori, vzhľadom na zariaďované priestory a ich filozofiu minimalizovať vizuálny smog, postavili svoj koncept pri tvorbe mobiliáru knižnice na využití subtílnej priehradovej konštrukcie na báze kovu/styčník, prút, plocha - ako výplň/ Variabilnosť tejto konštrukcie, jej vizuál priestorovej pavučiny, dáva predpoklady pre tvorivé rozvinutie mobiliáru hlavne v priestore podkrovia – detského oddelenia. 

Klady: použitie kovu – trvácny materiál, (antivandal) s možnosťou variovania, dizajn – nadčasový, podnecujúci technickú tvorivosť a kreativitu /nepoliehajúci móde/. 

Farebnosť a celková atmosféra: autori s prihliadnutím na interiérovú rôznorodosť troch rekonštruovaných pamiatkovo chránených objektov stavili na zjednocujúcu monochromatickosť priestorov a zariaďovacích  prvkov s upriamením pozornosti na základný obsah knižnice – knihu, ako dominantný akcent – s jej dizajnom a farebnosťou. 

V návrhu absentuje: deklarovanie detailnejšieho spracovania oddelenia detskej literatúry s prihliadnutím na odlišnosti potrieb a správania sa detského návštevníka. 

Záverom: Kolektív autorov preukázal, že má všetky predpoklady, dielo dotiahnuť kvalitne, originálne, účelne a prevádzkovo správne, s naplnením predstáv vedenia knižnice na chod moderne fungujúcej ustanovizne. Preto sa porota  väčšinou hlasov dohodla odporučiť vyhlasovateľovi súťaže návrhov pokračovať v zabezpečení ďalších stupňov projektovej dokumentácie s architektonickým ateliérom DOXA.

druhé miesto (2 000 €) – Ing. arch. Michal Kontšek

Komentár poroty:

Jednou zo základných priorít daného ideového návrhu autora je optimálne naplnenie funkčných požiadaviek pri rešpektovaní priestorových kvalít objektu. Funkčné celky sú priehľadne organizované v svojom pôdorysnom usporiadaní, čím vytvárajú bezkonfliktné vzájomné väzby.  Ťažiskový centrálny priestor s diagonálnym usporiadaním regálov je výrazom čitateľnej snahy o nezávisle vnímanie vložených interiérových prvkov a samotného stavebného diela. Tomuto konceptu je podriadený princíp minimalizácie kontaktu so stavebnými konštrukciami. Pozoruhodnou je myšlienka zrušenia v projekte navrhovanej lávky, čím autor potvrdzuje svoj koncepčný zámer, zároveň vytvára podmienky pre monumentálne pôsobenie oboch hlavných priestorov, čo kladne vplýva tiež na kvalitu denného osvetlenia. Z hľadiska formotvorného na 3.NP autor zvolil odlišný princíp návrhu interiérových prvkov. Prísnejšie geometrické tvaroslovie nadobúda voľnejšie formy. Opodstatnenie tohto rozhodnutia je presvedčivé, vytvára hravú atmosféru vlastnú jeho užívateľovi-deťom. Charakter  nosných stropných konštrukcií, navrhované umelé osvetlenie v súvislosti s mobiliárom vytvárajú disharmonický celok- absentuje súvislosť a ich vzájomná podmienenosť.  Kvalita dizajnu mobiliáru je bez väčších ambícií, dosahuje úroveň bežnej produkcie. Porota oceňuje zodpovedný prístup autora, komplexnosť a snahu o obmedzenie zásahov do stavebných konštrukcií.