Slovenská komora architektov
Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície "Život a dielo básnika Ivana Kraska"
21. 2. – 22. 3. 2023 pred 2 dňami

Architektonicko-výtvarný návrh novej expozície "Život a dielo básnika Ivana Kraska"

Súťažné podmienky boli overené Slovenskou komorou architektov dňa 20. 2. 2023 pod číslom KA-170/2023.

Balneologické múzeum Imricha Wintera v Piešťanoch vyhlasuje verejnú projektovú dvojkolovú architektonickú súťaž na podobu novej expozície venovanej básnikovi Ivanovi Kraskovi.

Predmetom súťaže je vytvorenie návrhu novej stálej expozície prezentujúcej život a dielo básnika Ivana Kraska v priestoroch jeho piešťanského bytu. K zámeru vytvoriť úplne novú modernú expozíciu múzeum prikročilo z dôvodu nemodernosti a neaktuálnosti súčasnej expozície. Súčasťou riešenia novej expozície by mal byť aj návrh nového výstavného fundusu, výtvarného a grafického riešenia obrazových materiálov v expozícii ako i grafické riešenie textov a návrh osvetlenia expozície.

Okruh účastníkov:

Účastníkom v súťaži môže byť fyzická alebo právnická osoba, ktorá spĺňa nasledujúce podmienky účasti:
a. odborne spôsobilý, ktorý má dosiahnuté vysokoškolské vzdelanie minimálne druhého stupňa v odbore architektúra, scénografia, dizajn alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine sídla, podnikania, či mieste inej adresy účastníka.
b. oprávnený na výkon podnikania, predstavujúceho činnosť na základe článku 2, písmena b) podľa paragrafu 117 odsek 5 s odkazom na paragraf 32 ods. 1 písmeno e) ZVO. T. j. musí byť oprávnený na výkon obchodnej činnosti zodpovedajúcej zadávanej zákazke alebo podľa ekvivalentnej právnej úpravy platnej v krajine podnikania účastníka. Splnenie tejto podmienky je účatník povinný preukázať výpisom z príslušného registra.
c. nie je v konflikte záujmov podľa § 23 ZVO. Splnenie tejto podmienky účastník preukazuje čestným vyhlásením, ktorého vzor je prílohou č. 02 súťažných podmienok.

Termíny:

Termín vyhlásenia súťaže: 21. február 2023
Lehota na predkladanie súťažných návrhov: 22. marec 2023, 17. máj 2023
Predpokladaná lehota na vyhodnotenie súťaže: 19. máj 2023
Predpokladaný termín oznámenia a zverejnenia výsledkov: 30. máj 2023

Porota:

Predseda:

Riadni členovia:

Ing. arch. Eva Rohoňová
Ing.arch. Mária Michalič Kusá
PhDr. Vladimír Krupa  (závislý od vyhlasovateľa)
Mgr. Andrej Bolerázsky  (závislý od vyhlasovateľa)

Náhradníci poroty:

Ing.arch. Marek Šandrik
Mgr. Martin Kostelník, PhD.  (závislý od vyhlasovateľa)

Ceny:

odmena 2. kolo/účastník: 2 000 €
webstránka súťaže: https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie/vyhladavanie-zakaziek/detail/459677
Libreto-Ivan-Krasko-návrh-doplnený-16.-2.-2023 01-Súťažné-podmienky-Expozícia-Krasko-22.-2.-2023